Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Morita Kenji"

ADD TO MY LIST
 
Oxidative stress and antioxidative potency are closely associated with diabetic retinopathy and nephropathy in patients with type 2 diabetes

Author(s): Rika Naruse | Mariko Suetsugu | Tomoko Terasawa | Keishi Ito | Kenji Hara | Kohzo Takebayashi | Kimio Morita | Yoshimasa Aso | Toshihiko Inukai
Dietary polyphenols and colorectal cancer risk: The Fukuoka colorectal cancer study

Author(s): Zhen-Jie Wang | Keizo Ohnaka | Makiko Morita | Kengo Toyomura | Suminori Kono | Takashi Ueki | Masao Tanaka | Yoshihiro Kakeji | Yoshihiko Maehara | Takeshi Okamura | Koji Ikejiri | Kitaroh Futami | Takafumi Maekawa | Yohichi Yasunami | Kenji Takenaka | Hitoshi Ichimiya | Reiji Terasaka
Association of Obesity and Diabetes with Serum Prostate-Specific Antigen Levels in Japanese Males

Author(s): MARIKO NAITO | YATAMI ASAI | ATSUYOSHI MORI | YUKO FUKADA | MAYUMI KUWABARA | SHIRO KATASE | ASAHI HISHIDA | EMI MORITA | SAYO KAWAI | RIEKO OKADA | KAZUKO NISHIO | AKIKO TAMAKOSHI | KENJI WAKAI | NOBUYUKI HAMAJIMA
Lipid recognition propensities of amino acids in membrane proteins from atomic resolution data

Author(s): Morita Mizuki | Katta AVSK | Ahmad Shandar | Mori Takaharu | Sugita Yuji | Mizuguchi Kenji
Sagace: A web-based search engine for biomedical databases in Japan

Author(s): Morita Mizuki | Igarashi Yoshinobu | Ito Maori | Chen Yi-An | Nagao Chioko | Sakaguchi Yuki | Sakate Ryuichi | Masui Tohru | Mizuguchi Kenji
Esophageal epithelial surface in patients with gastroesophageal reflux disease: An electron microscopic study

Author(s): Takane Azumi, Kyoichi Adachi, Kenji Furuta, Shuji Nakata, Shunji Ohara, Kenji Koshino, Masaharu Miki, Terumi Morita, Takashi Tanimura, Nobuo Ashizawa, Yoshikazu Kinoshita
Effects of anti-hypertensive drugs on esophageal body contraction

Author(s): Koichi Yoshida, Kenji Furuta, Kyoichi Adachi, Shunji Ohara, Terumi Morita, Takashi Tanimura, Shuji Nakata, Masaharu Miki, Kenji Koshino, Yoshikazu Kinoshita
Molecular Mechanisms of the Whole DNA Repair System: A Comparison of Bacterial and Eukaryotic Systems

Author(s): Rihito Morita | Shuhei Nakane | Atsuhiro Shimada | Masao Inoue | Hitoshi Iino | Taisuke Wakamatsu | Kenji Fukui | Noriko Nakagawa | Ryoji Masui | Seiki Kuramitsu

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions