Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Mu Qingxin"

ADD TO MY LIST
 
Difference of Sodium Currents between Pediatric and Adult Human Atrial Myocytes: Evidence for Developmental Changes of Sodium Channels

Author(s): Benzhi Cai, Xiaoqin Mu, Dongmei Gong, Shulin Jiang, Jianping Li, Qingxin Meng, Yunlong Bai, Yanju Liu, Xinyue Wang, Xueying Tan, Baofeng Yang, Yanjie Lu
Exploring the Immunotoxicity of Carbon Nanotubes

Author(s): Yu Yanmei | Zhang Qiu | Mu Qingxin | Zhang Bin | Yan Bing
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona