Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Pei-Yuan Li"

ADD TO MY LIST
 
Novel biosensor-based microarray assay for detecting rs8099917 and rs12979860 genotypes

Author(s): Pei-Yuan Li | Xiao-Jun Zhou | Lan Yao | Xin-Hua Fang | Jiang-Nan Ren | Jia-Wu Song
Four New Antibacterial Xanthones from the Marine-Derived Actinomycetes Streptomyces caelestis

Author(s): Ling-Li Liu | Ying Xu | Zhuang Han | Yong-Xin Li | Liang Lu | Pok-Yui Lai | Jia-Liang Zhong | Xian-Rong Guo | Xi-Xiang Zhang | Pei-Yuan Qian
Evaluation of a new method for placing nasojejunal feeding tubes

Author(s): Hua Qin | Xiao-Yun Lu | Qiu Zhao | De-Min Li | Pei-Yuan Li | Mei Liu | Qi Zhou | Liang Zhu | Hui-Fang Pang | Hui-Zhen Zhao
Five New Amicoumacins Isolated from a Marine-Derived Bacterium Bacillus subtilis

Author(s): Yongxin Li | Ying Xu | Lingli Liu | Zhuang Han | Pok Yui Lai | Xiangrong Guo | Xixiang Zhang | Wenhan Lin | Pei-Yuan Qian
Antibacterial Bisabolane-Type Sesquiterpenoids from the Sponge-Derived Fungus Aspergillus sp.

Author(s): Dan Li | Ying Xu | Chang-Lun Shao | Rui-Yun Yang | Cai-Juan Zheng | Yi-Yan Chen | Xiu-Mei Fu | Pei-Yuan Qian | Zhi-Gang She | Nicole J. de Voogd | Chang-Yun Wang
Alkaloids and Sesquiterpenes from the South China Sea Gorgonian Echinogorgia pseudossapo

Author(s): Cheng-Hai Gao | Yi-Fei Wang | Shen Li | Pei-Yuan Qian | Shu-Hua Qi
Adaptive Object Detection and Visibility Improvement in Foggy Image

Author(s): Nan Dong | Zhen Jia | Jie Shao | Zhipeng Li | Fuqiang Liu | Jianwei Zhao | Pei-Yuan Peng
A Closed-loop Background Subtraction Approach for Multiple Models based Multiple Objects Tracking

Author(s): Jie Shao | Zhen Jia | Zhipeng Li | Fuqiang Liu | Jianwei Zhao | Pei-Yuan Peng
RASSF2 Induces Activated Ras-Dependent Cell Growth Inhibition and Apoptosis in Human Pancreatic Cancer Cells

Author(s): Jing-Hua Ren | Ju-Sheng Lin | Wen-Shan He | Xue-Mei Sun | Pei-Yuan Li | Ying Chang | Yao Liu | Chao Li | Xin-Sheng Gao
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?