Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Piotr Lipiec"

ADD TO MY LIST
 
Clinical cardiology digest Aktualnoœci kardiologiczne - nowoœci badañ klinicznych

Author(s): Karolina Loga | Bartosz Wójcik | Piotr Lipiec
Clinical cardiology digest Aktualnoœci kardiologiczne - nowoœci badañ klinicznych

Author(s): Micha³ Simiera | Edyta Æwiek | Piotr Lipiec
Aktualności kardiologiczne - nowości badań klinicznych

Author(s): Przemysław Trzciński | Dominika Filipiak-Strzecka | Piotr Lipiec
Aktualności kardiologiczne - nowości badań klinicznych

Author(s): Bartosz Wójcik | Dominika Filipiak-Strzecka | Piotr Lipiec
Aktualności kardiologiczne - nowości badań klinicznych

Author(s): Dominika Filipiak-Strzecka | Piotr Hamala | Piotr Lipiec
Rodzinna bradykardia zatokowa

Author(s): Jerzy Stańczyk | Marek Niwald | Dominika Stańczyk-Tomecka | Piotr Lipiec
Echokardiograficzna ocena objętości i funkcji skurczowej lewej komory z użyciem automatycznej analizy obrysu jam serca: nowe narzędzie kliniczne?

Author(s): Piotr Lipiec | Michał Plewka | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław Drożdż | Michał Ciesielczyk | Paulina Wejner-Mik | Jarosław D. Kasprzak
Ocena perfuzji mięśnia sercowego poprawia wartość prognostyczną echokardiograficznego testu dipirydamolowego

Author(s): Paulina Wejner-Mik | Michał Ciesielczyk | Maria Krzemińska-Pakuła | Karina Wierzbowska-Drabik | Piotr Lipiec | Wojciech Religa | J. Zbigniew Peruga | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak
Ilościowa ocena funkcji lewej komory metodą tkankowej echokardiografii doplerowskiej u pacjentów z niewydolnością serca, wtórną do przebytego zawału mięśnia sercowego i kardiomiopatii rozstrzeniowej

Author(s): Michał Plewka | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław Drożdż | Karina Wierzbowska | Michał Kidawa | Piotr Lipiec | Jarosław D. Kasprzak
Sprawozdanie z Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Echokardiograficznego w Bostonie, 15-18.06.2005 r.

Author(s): Piotr Lipiec | Paulina Wejner-Mik | Jarosław D. Kasprzak
Ocena perfuzji mięśnia sercowego w echokardiografii kontrastowej czasu rzeczywistego poprawia wartość diagnostyczną testu dipirydamolowego: doniesienie wstępne

Author(s): Piotr Lipiec | Paulina Wejner-Mik | Maria Krzemińska-Pakuła | Jan Z. Peruga | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak
Sprawozdanie z EuroEcho 9 - Dziewiątego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Echokardiograficznego. Florencja, 7-10.12.2005 r.

Author(s): Piotr Lipiec | Łukasz Chrzanowski | Paulina Wejner-Mik | Jarosław D. Kasprzak
Pierwotna przezskórna angioplastyka wieńcowa versus terapia trombolityczna u pacjentów w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego. Porównanie wczesnych i odległych wyników leczenia

Author(s): Jakub Foryś | Maria Krzemińska-Pakuła | Jan Zbigniew Peruga | Tomasz Bendinger | Piotr Lipiec | Michał Kidawa | Jarosław D. Kasprzak
Echokardiograficzna ocena odkształcenia lewej komory przy zastosowaniu techniki doplera tkankowego oraz śledzenia markerów akustycznych (speckle tracking)

Author(s): Łukasz Chrzanowski | Piotr Lipiec | Maria Krzemińska-Pakuła | Paulina Wejner-Mik | Aleksandra Jasińska | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak
Sprawozdanie z EuroEcho 10. Praga, 6-9.12.2006 r.

Author(s): Piotr Lipiec | Paulina Wejner-Mik
Nieinwazyjne techniki obrazowe w diagnostyce stabilnej choroby wieńcowej

Author(s): Piotr Lipiec | Jarosław D. Kasprzak
Obraz echokardiograficzny i rokowanie u pacjentów z ropniami okołopierścieniowymi w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Author(s): Piotr Lipiec | Maria Krzemińska-Pakuła | Łukasz Chrzanowski | Radosław Kręcki | Łukasz Figiel | Jakub Foryś | Jarosław D. Kasprzak
Czy wczesne pomiary N-końcowego propeptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP) u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym mogą różnicować niestabilną chorobę niedokrwienną i zawał bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)?

Author(s): Łukasz Figiel | Maria Krzemińska-Pakuła | Jan Z. Peruga | Jarosław Drożdż | Piotr Lipiec | Janusz Śmigielski | Jarosław D. Kasprzak
Wczesna pozawałowa ocena rezerwy wieńcowej w badaniu echokardiograficznym po dowieńcowym podaniu komórek macierzystych szpiku kostnego

Author(s): Michał Plewka | Maria Krzemińska-Pakuła | Tomasz Jeżewski | Agata Wrzesień-Kuś | Agnieszka Wierzbowska | Piotr Lipiec | Karina Wierzbowska-Drabik | Jan Z. Peruga | Anna Korycka | Tadeusz Robak | Jarosław D. Kasprzak
Hipercholesterolemia wpływa na wartość prognostyczną farmakologicznego testu echokardiograficznego

Author(s): Paulina Wejner-Mik | Piotr Lipiec | Maria Krzemińska-Pakuła | Karina Wierzbowska-Drabik | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak
Aktualności kardiologiczne – nowości badań kardiologicznych

Author(s): Haval Qawoq | Maria Sobczak | Piotr Lipiec
Wpływ dowieńcowej transplantacji komórek macierzystych szpiku kostnego na funkcję rozkurczową u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego

Author(s): Michał Plewka | Maria Krzemińska-Pakuła | Piotr Lipiec | Jan Zbigniew Peruga | Tomasz Jeżewski | Małgorzata Kurpesa | Anna Korycka | Tadeusz Robak | Jarosław Damian Kasprzak
Zaawansowane metody echokardiograficznej oceny funkcji mięśnia sercowego u myszy z indukowanym zawałem mięśnia sercowego

Author(s): Ewa Szymczyk | Piotr Lipiec | Maciej Kurpisz | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław D. Kasprzak
Aktualności kardiologiczne - nowości badań klinicznych

Author(s): Barbara Uznańska | Piotr Lipiec
Wartość prognostyczna ilościowego oznaczania sercowego białka wiążącego kwasy tłuszczowe (h-FABP) w grupie chorych z ostrym zespołem wieńcowym

Author(s): Małgorzata Wraga | Łukasz Figiel | Jarosław D. Kasprzak | Piotr Lipiec | Janusz ?migielski | Maria Krzemińska-Pakuła
Aktualności kardiologiczne - nowości badań klinicznych

Author(s): Agnieszka Mielczarek | Piotr Lipiec
Assessment of left atrial function using velocity vector imaging in patients with coronary artery disease and healthy subjects - relationship with mitral inflow and mitral annular velocities

Author(s): Karina Wierzbowska-Drabik | Łukasz Chrzanowski | Piotr Lipiec | Radosław Kręcki | Michał Plewka | Małgorzata Kurpesa | Tomasz Rechciński | Ewa Trzos | Edyta Płońska | Jarosław D. Kasprzak
Aktualności kardiologiczne - nowości badań klinicznych

Author(s): Karolina Frynas | Radosław Kręcki | Piotr Lipiec
Aktualności kardiologiczne — nowości badań klinicznych

Author(s): Katarzyna Wdowiak-Okrojek | Błażej Michalski | Piotr Lipiec
Późne wzmocnienie w tomografii komputerowej jako nowa technika oceny żywotności mięśnia sercowego — doświadczenia wstępne

Author(s): Piotr Lipiec | Ewa Szymczyk | Błażej Michalski | Ludomir Stefańczyk | Bartłomiej Woźniakowski | Arkadiusz Rotkiewicz | Konrad Szymczyk | Jarosław D. Kasprzak
Przezskórna walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej jako leczenie pomostowe przed przezskórną implantacją zastawki aortalnej — opis przypadku

Author(s): Dominika Filipiak | Ewa Szymczyk | Jarosław Kasprzak | Waldemar Rogowski | Błażej Michalski | Piotr Lipiec
Aktualności kardiologiczne — nowości badań klinicznych

Author(s): Maria Sobczak | Piotr Lipiec
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona