Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Rapti A"

ADD TO MY LIST
 
Measurement of exhaled alveolar nitrogen oxide in patients with lung cancer: a friend from the past still precious today

Author(s): Kallianos A | Tsimpoukis S | Zarogoulidis P | Darwiche K | Charpidou A | Tsioulis I | Trakada G | Porpodis K | Spyratos D | Panoutspoulos A | Veletza L | Kostopoulos K | Kostopoulos C | Karapantzos I | Tsakiridis K | Hohenforst-Schmidt W | Zarogoulidis K | Rapti A | Syrigos K
Clinicopathological findings in dogs naturally infected dogs with Babesia

Author(s): Egon Andoni | Dhimiter Rapti | Rezart Postoli | Elenica Dimco | Jeta Abeshi
Hematologic Changes In Dogs Naturally Infected With Babesia

Author(s): Egon Andoni | Dhimiter Rapti | Rezart Postoli | Pellumb Zalla
Health costs from hospitalization with H1N1 infection during the 2009–2010 influenza pandemic compared with non-H1N1 respiratory infections

Author(s): Zarogoulidis P | Glaros D | Kontakiotis T | Froudarakis M | Kioumis I | Kouroumichakis I | Tsiotsios A | Kallianos A | Steiropoulos P | Porpodis K | Nena E | Papakosta D | Rapti A | Constantinidis TC | Kerenidi T | Panopoulou M | Trakada G | Courcoutsakis N | Fouka E | Zarogoulidis K | Maltezos E
The use of array-CGH in a cohort of Greek children with developmental delay

Author(s): Manolakos Emmanouil | Vetro Annalisa | Kefalas Konstantinos | Rapti Stamatia-Maria | Louizou Eirini | Garas Antonios | Kitsos George | Vasileiadis Lefteris | Tsoplou Panagiota | Eleftheriades Makarios | Peitsidis Panagiotis | Orru Sandro | Liehr Thomas | Petersen Michael | Thomaidis Loretta
Multimodality Imaging of Chronic Ischemia

Author(s): Kiyotake Ishikawa | Dennis Ladage | Kleopatra Rapti | Leticia Fernandez-Friera | Ana Maria Garcia-Lopez | Javier Sanz | Roger J. Hajjar | Yoshiaki Kawase | Mario J. Garcia

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions