Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Shao-Bo Liu"

ADD TO MY LIST
 
Metal Oxide Nanostructures and Their Gas Sensing Properties: A Review

Author(s): Yu-Feng Sun | Shao-Bo Liu | Fan-Li Meng | Jin-Yun Liu | Zhen Jin | Ling-Tao Kong | Jin-Huai Liu
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona