Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Shenglin MA"

ADD TO MY LIST
 
Chinese Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Primary Lung Cancer 
(2011 Version)

Author(s): Xiuyi ZHI | Yilong WU | Shenglin MA | Tianyou WANG | Changli WANG | Jie WANG | Yuankai SHI | You LU | Lunxu LIU | Deruo LIU | Donghong CHEN | Yue YANG | Xiang DU | Hong BU | Qinghua ZHOU | Gening JANG | Baohui HAN | Gang CHENG | Ying CHENG | Shunchang JIAO
Advance of Prophylactic Cranial Irradiation in Lung Cancer

Author(s): Kan WU | Bing XIA | Shenglin MA
A Traitor Tracing Scheme Based on the RSA System

Author(s): Bo Yang | Hua Ma | Shenglin Zhu
Advances on Treatment of Small Cell Lung Cancer with Amrubicin

Author(s): Hongyang LU | Lili CHEN | Jufen CAI | Shenglin MA
The killing effect of rmhTNF-alpha combined with gemcitabine on human lung adenocarcinoma cells A549

Author(s): Cuiping GU | Yiping ZHANG | Jianguo FENG | Shenglin MA | Yanjun LU | Dan HONG | Jinlin CHEN
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program