Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Shi Huifang"

ADD TO MY LIST
 
Characterization of Bovidae sex-determining gene SRY

Author(s): Cheng Hanhua | Shi Huifang | Zhou Rongjia | Guo Yiqing | Liu Li | Liu Jiangdong | Jiang Yong | Kudo Toshiyuki | Sutou Shizuyo

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions