Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Shingo Takeuchi"

ADD TO MY LIST
 
Pink-color sign in esophageal squamous neoplasia, and speculation regarding the underlying mechanism

Author(s): Ryu Ishihara | Hiromitsu Kanzaki | Hiroyasu Iishi | Kengo Nagai | Fumi Matsui | Takeshi Yamashina | Noriko Matsuura | Takashi Ito | Mototsugu Fujii | Sachiko Yamamoto | Noboru Hanaoka | Yoji Takeuchi | Koji Higashino | Noriya Uedo | Masaharu Tatsuta | Yasuhiko Tomita | Shingo Ishiguro
Impalement Injury to the Left Buttock with Massive Bleeding: A Case Report

Author(s): SHINGO OYA | KANJI MIYATA | NORIHIRO YUASA | EIJI TAKEUCHI | YASUTOMO GOTO | HIDEO MIYAKE | KEIICHI NAGASAWA | YOICHIRO KOBAYASHI
Global attractors for a class of degenerate diffusion equations

Author(s): Shingo Takeuchi | Tomomi Yokota
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?