Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Shu-Ping Jiang"

ADD TO MY LIST
 
Auditory abnormalities in children with autism

Author(s): Ying-Hua Tan | Chun-Yan Xi | Shu-Ping Jiang | Bing-Xin Shi | Li-Bo Wang | Lin Wang
Auditory abnormalities in children with autism

Author(s): Bing-Xin Shi | Li-Bo Wang | Lin Wang | Ying-Hua Tan | Chun-Yan Xi | Shu-Ping Jiang
(R)-7-Bromo-2,3,4,4a-tetrahydro-1H-xanthen-1-one

Author(s): Ai-Bao Xia | Jie Tang | Jun-Rong Jiang | Yi-Feng Wang | Shu-Ping Luo
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil