Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Shuo DONG"

ADD TO MY LIST
 
Extracranial-intracranial bypass for giant intracranial aneurysms

Author(s): HUANG Zhen-hua | ZHANG Dong | WANG Shuo | WANG Rong | ZHAO Ji-zong
Study on RIZ1 gene promoter methylation status in human esophageal squamous cell carcinoma

Author(s): Shang-Wen Dong | Peng Zhang | Yi-Mei Liu | Yuan-Tao Cui | Shuo Wang | Shao-Jie Liang | Zhun He | Pei Sun | Yuan-Guo Wang
Rare Solitary Fibrous Tumor of Diaphragmatic Pleura: A Case Report

Author(s): Yuanda CHENG | Chunfang ZHANG | Yang GAO | Shuo DONG
1,3,3-Tribenzylindolin-2-one

Author(s): Yufang Liu | Bo Liu | Zhenming Dong | Shuo Jin
Reduction of Nitroarenes to Azoxybenzenes by Potassium Borohydride in Water

Author(s): Yufang Liu | Bo Liu | Ailing Guo | Zhenming Dong | Shuo Jin | Yun Lu
Panorama phylogenetic diversity and distribution of type A influenza viruses based on their six internal gene sequences

Author(s): Chen Ji-Ming | Sun Ying-Xue | Chen Ji-Wang | Liu Shuo | Yu Jian-Min | Shen Chao-Jian | Sun Xiang-Dong | Peng Dong
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions