Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Song Hao Liu"

ADD TO MY LIST
 
Marinopyrrole Derivatives as Potential Antibiotic Agents against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (II)

Author(s): Chunwei Cheng | Yan Liu | Hao Song | Lili Pan | Jerry Li | Yong Qin | Rongshi Li
Feasibility study of dual energy CT perfusion imaging for assessment of the severity of acute pulmonary embolism

Author(s): Long MI | Yun-long SONG | Dong WANG | Yong-min BI | Xiang-sheng LI | Yong HAO | Xia LIU | Zi JIA | Hong-xian ZHU | Hong FANG
Research on the Effect of Light and Heat Sensing along Meridian of Chinese Medicine

Author(s): yun xiang xu | Gui Zhen Chen | Li Jun Li | Song Hao Liu
Optical Transport Properties along the Pericardium Meridian under Different Pressure

Author(s): Gui Zhen Chen | Yun Xiang Xu | Yu Hua Wang | Hong Qin Yang | Qing Yuan Lin | Li Jun Li | Zhou Yi Guo | Song Hao Liu
ACVR1, a Therapeutic Target of Fibrodysplasia Ossificans Progressiva, Is Negatively Regulated by miR-148a

Author(s): Hao Song | Qi Wang | Junge Wen | Shunai Liu | Xuesong Gao | Jun Cheng | Deli Zhang
Synthesis and Bio-Activity Evaluation of Scutellarein as a Potent Agent for the Therapy of Ischemic Cerebrovascular Disease

Author(s): Li-Hua Qian | Nian-Guang Li | Yu-Ping Tang | Li Zhang | Hao Tang | Zhen-Jiang Wang | Li Liu | Shu-Lin Song | Jian-Ming Guo | An-Wei Ding
Detection of Single-Nucleotide Polymorphism on uidA Gene of Escherichia coli by a Multiplexed Electrochemical DNA Biosensor with Oligonucleotide-Incorporated Nonfouling Surface

Author(s): Gang Liu | Ruojun Lao | Li Xu | Qin Xu | Lanying Li | Min Zhang | Hao Shen | Sanjay Mathur | Chunhai Fan | Shiping Song
Poly[diaqua(μ3-1H-benzimidazole-5,6-dicarboxylato-κ4N3:O5,O6:O6′)magnesium(II)]

Author(s): Hao Wang | Xiao-Fei Li | Wen-Dong Song | Xiao-Tian Ma | Juan-Hua Liu
Poly[[diaqua(μ4-1H-benzimidazole-5,6-dicarboxylato)strontium] monohydrate]

Author(s): Wen-Dong Song | Hao Wang | Juan-Hua Liu | Xiao-Tian Ma | Seik Weng Ng
Tetraaquabis(1H-benzimidazole-5,6-dicarboxylato-κN3)cobalt(II) dimethylformamide disolvate dihydrate

Author(s): Hao Wang | Wen-Dong Song | Shi-Jie Li | Dong-Liang Miao | Jin Liu
GJB2 mutation spectrum in 2063 Chinese patients with nonsyndromic hearing impairment

Author(s): Dai Pu | Yu Fei | Han Bing | Liu Xuezhong | Wang Guojian | Li Qi | Yuan Yongyi | Liu Xin | Huang Deliang | Kang Dongyang | Zhang Xin | Yuan Huijun | Yao Kun | Hao Jinsheng | He Jia | He Yong | Wang Youqin | Ye Qing | Yu Youjun | Lin Hongyan | Liu Lijia | Deng Wei | Zhu Xiuhui | You Yiwen | Cui Jinghong | Hou Nongsheng | Xu Xuehai | Zhang Jin | Tang Liang | Song Rendong | Lin Yongjun | Sun Shuanzhu | Zhang Ruining | Wu Hao | Ma Yuebing | Zhu Shanxiang | Wu Bai-lin | Han Dongyi | Wong Lee-Jun
2-Ferrocenyl-3-methoxy-6-methylpyridine

Author(s): Chen Xu | Xin-Qi Hao | Fang Liu | Xiu-Juan Wu | Mao-Ping Song
{1-[(3,5-Dimethyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)imino]ethyl}ferrocene

Author(s): Xin-Qi Hao | Dong-Song Liang | Ruo-Yi Liu | Jun-Fang Gong | Mao-Ping Song
Tetraaqua(1,10-phenanthroline-κ2N,N′)magnesium(II) bis[(2,4-dichlorophenyl)acetate]

Author(s): Xiao-Min Hao | Chang-Sheng Gu | Weng-Dong Song | Ji-Wei Liu
Exploring cellular memory molecules marking competent and active transcriptions

Author(s): Xin Li | Zhou Guo-Ling | Song Wei | Wu Xue-Song | Wei Gong-Hong | Hao De-Long | Lv Xiang | Liu De-Pei | Liang Chih-Chuan
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?