Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Tao Xu"

ADD TO MY LIST
 
Development of Lifting and Propulsion Mechanism for Biped Robot Inspired by Basilisk Lizards

Author(s): Linsen Xu | Tao Mei | Xianming Wei | Kai Cao | Mingzhou Luo
Inhibition of Cathepsin S Produces Neuroprotective Effects after Traumatic Brain Injury in Mice

Author(s): Jianguo Xu | Handong Wang | Ke Ding | Xinyu Lu | Tao Li | Jiawei Wang | Chunxi Wang | Jian Wang
Purification and functional assessment of smooth muscle cells derived from mouse embryonic stem cells

Author(s): Xiao-Xiang Tian | Jian Kang | Cheng-Hui Yan | Kai Xu | Jie Tao | Gui-Tang Yang | Ya-Ling Han
A 3D QSAR Study of Betulinic Acid Derivatives as Anti-Tumor Agents Using Topomer CoMFA: Model Building Studies and Experimental Verification

Author(s): Weimin Ding | Miao Sun | Shaman Luo | Tao Xu | Yibo Cao | Xiufeng Yan | Yang Wang
Distribution and Variation of Forests in China from 2001 to 2011: A Study Based on Remotely Sensed Data

Author(s): Xiang Zhao | Peipei Xu | Tao Zhou | Qing Li | Donghai Wu
Association of a Common Variant at 10q26 and Benign Prostatic Hyperplasia Aggressiveness in Han Chinese Descent

Author(s): Xin Gu | Tao Huang | Ding Xu | Liujian Duan | Yang Jiao | Jian Kang | S. Lilly Zheng | Jianfeng Xu | Jielin Sun | Jun Qi
A Model of Anisotropic Property of Seepage and Stress for Jointed Rock Mass

Author(s): Pei-tao Wang | Tian-hong Yang | Tao Xu | Qing-lei Yu | Hong-lei Liu
A Noise-Insensitive Semi-Active Air Suspension for Heavy-Duty Vehicles with an Integrated Fuzzy-Wheelbase Preview Control

Author(s): Zhengchao Xie | Pak Kin Wong | Jing Zhao | Tao Xu | Ka In Wong | Hang Cheong Wong
Luteolin Inhibits Inflammatory Responses via p38/MK2/TTP-mediated mRNA Stability

Author(s): Wanling Wu | Dongye Li | Yu Zong | Hong Zhu | Defeng Pan | Tongda Xu | Tao Wang | Tingting Wang
DMC Based on Weighting Correction of Predictive Model Errors

Author(s): Liu Yumin | Sun Yonghe | XU Fengming | Wang Tao
B-MAC Design and Analysis for Embedded Sensor Networks

Author(s): Liu Yumin | Sun Yonghe | XU Fengming | Wang Tao
Clonal Selection Algorithm Based Iterative Learning Control with Random Disturbance

Author(s): Qun Gu | Xiao Hong Hao | Xian Jun Du | Wei Tao Xu | Yuanyuan Ju
An Optimized Floating-Point Matrix Multiplication on FPGA

Author(s): Ting Zhang | Cheng Xu | Tao Li | Yunchuan Qin | Min Nie
Design of a Control System for an Autonomous Vehicle Based on Adaptive-PID

Author(s): Pan Zhao | Jiajia Chen | Yan Song | Xiang Tao | Tiejuan Xu | Tao Mei
Awareness of osteoporosis and its relationship with calcaneus quantitative ultrasound in a large Chinese community population

Author(s): Xu J | Sun M | Wang Z | Fu Q | Cao M | Zhu Z | Meng C | Yan Y | Mao J | Tao H | Huang X | Lin Z | Yang T | He W
The Horizontal Well Drilling Parameter Optimization Design Research

Author(s): Wang Yan | Li Hui | Wang Juan | Luo Zhongming | Xu Tao
A long adult intussusception secondary to transverse colon cancer

Author(s): Xie-Qun Xu | Tao Hong | Wei Liu | Chao-Ji Zheng | Xiao-Dong He | Bing-Lu Li
Long-term Survival of A Patient with Advanced Non-small Cell Lung Cancer 
on Bevacizumab Therapy: Case Report and Review of the Literature

Author(s): Wei WU | Junfang TANG | Yuhua WU | Yunzhong ZHU | Liyan XU | Heling SHI | Qiyi MENG | Zan LIU | Lili GUO | Hong TAO | Mingzhi LI | Zhe LIU
The Effects of Decision-Making Processes and Population Turnover on the Formation of Social Networks

Author(s): Zhijing Xu | Zhenghu Zu | Tao Zheng | Wendou Zhang | Qing Xu
Long Horizontal Section of Horizontal Well Section Optimization Design Research

Author(s): Li Hui | Wang Yan | Wang Juan | Luo Zhongming | Xu Tao
Research of total levels on DNA methylation in plant based on HPLC analysis

Author(s): Qiang Chen | Siyuan Tao | Xiaohua Bi | Xin Xu | Lanlan Wang | Xuemei Li
Research progress in physiological and molecular biology mechanism of drought resistance in rice

Author(s): Qiang Chen | Siyuan Tao | Xiaohua Bi | Xin Xu | Lanlan Wang | Xuemei Li
A Computational Drug-Target Network for Yuanhu Zhitong Prescription

Author(s): Haiyu Xu | Ye Tao | Peng Lu | Peng Wang | Fangbo Zhang | Yuan Yuan | Songsong Wang | Xuefeng Xiao | Hongjun Yang | Luqi Huang
Synthesis and Biological Evaluation of 3-Benzisoxazolyl-4-indolylmaleimides as Potent, Selective Inhibitors of Glycogen Synthase Kinase-3β

Author(s): Qing Ye | Meng Li | Yubo Zhou | Tao Pang | Lei Xu | Jiayi Cao | Liang Han | Yujin Li | Weisi Wang | Jianrong Gao | Jia Li
A General Method for Module Automatic Testing in Avionics Systems

Author(s): Li Ma | Xiubin Zhang | Ke Wang | Tao Xu
LILRA3 Is Associated with Benign Prostatic Hyperplasia Risk in a Chinese Population

Author(s): Yang Jiao | Li Wang | Xin Gu | Sha Tao | Lu Tian | Rong Na | Zhuo Chen | Jian Kang | Siqun L. Zheng | Jianfeng Xu | Jielin Sun | Jun Qi
Perineuronal nets increase inhibitory GABAergic currents during the critical period in rats

Author(s): Hui Liu | Peng-Fen Gao | Hai-Wei Xu | Ming-Ming Liu | Tao Yu | Jun-Ping Yao | Zheng-Qin Yin
Endoscopic papillary balloon intermittent dilatation and endoscopic sphincterotomy for bile duct stones

Author(s): Bai-Qing Fu | Ya-Ping Xu | Li-Sheng Tao | Jun Yao | Chun-Suo Zhou
DMC Based on Weighting Correction of Predictive Model Errors

Author(s): Liu Yumin | Sun Yonghe | XU Fengming | Wang Tao
B-MAC Design and Analysis for Embedded Sensor Networks

Author(s): Liu Yumin | Sun Yonghe | XU Fengming | Wang Tao
Efficient Procedures of Sensitivity Analysis for Structural Vibration Systems with Repeated Frequencies

Author(s): Shijia Zhao | Tao Xu | Guikai Guo | Wei Zhang | Dongkai Liu
A Real-Time Lane Detection Algorithm Based on Intelligent CCD Parameters Regulation

Author(s): Ping-shu Ge | Lie Guo | Guo-kai Xu | Rong-hui Zhang | Tao Zhang
Gas-Supported High-Photoactivity TiO2 Nanotubes

Author(s): Sheng Wang | Tao Wang | Yuanwei Ding | Youfeng Xu | Qiying Su | Yanlong Gao | Guohua Jiang | Wenxing Chen
Effect of nonmagnetic zinc impurity on Tc in LaFe1−xZnxPO0.94F0.06 superconductors

Author(s): Yuke Li | Chen Lv | Yongkang Luo | Xiaojun Yang | Chengyi Shen | Di Xu | Qian Tao | Guanghan Cao | Zhu'an Xu
Salvianolic Acid B Reducing Portal Hypertension Depends on Macrophages in Isolated Portal Perfused Rat Livers with Chronic Hepatitis

Author(s): Xin Zhao | Hongmei Jia | Shijun Yang | Yuetao Liu | Bo Deng | Xueyan Xu | Tao Zhang | Hang Zhou | Chengzhe Zu | He Yin | Ting Li | Yijun Song | Yueqi Wang | Pengtao Li | Zhongmei Zou | Dayong Cai
Galactosylated chitosan/5-fluorouracil nanoparticles inhibit mouse hepatic cancer growth and its side effects

Author(s): Ming-Rong Cheng | Qing Li | Tao Wan | Bing He | Jiang Han | Hou-Xiang Chen | Feng-Xiao Yang | Wei Wang | Hong-Zhi Xu | Tao Ye | Bing-Bing Zha
Incidence of port-site metastasis after undergoing robotic surgery for biliary malignancies

Author(s): Quan-Da Liu | Jun-Zhou Chen | Xiao-Ya Xu | Tao Zhang | Ning-Xin Zhou
Biological Activity and Safety of Tripterygium Extract Prepared by Sodium Carbonate Extraction

Author(s): Wei Fang | Fan Peng | Tao Yi | Cong Zhang | Chunxi Wan | Huibi Xu | Christopher Waikei Lam | Xiangliang Yang
Phenolic and Lignan Glycosides from the Butanol Extract of Averrhoa carambola L. Root

Author(s): Qingwei Wen | Xing Lin | Yeqi Liu | Xiaohui Xu | Tao Liang | Ni Zheng | Kintoko | Renbin Huang
A Systems Biology Approach to Understanding the Mechanisms of Action of Chinese Herbs for Treatment of Cardiovascular Disease

Author(s): Bohui Li | Xue Xu | Xia Wang | Hua Yu | Xiuxiu Li | Weiyang Tao | Yonghua Wang | Ling Yang
The carbon budget of terrestrial ecosystems in East Asia over the last two decades

Author(s): S. L. Piao | A. Ito | S. G. Li | Y. Huang | P. Ciais | X. H. Wang | S. S. Peng | H. J. Nan | C. Zhao | A. Ahlström | R. J. Andres | F. Chevallier | J. Y. Fang | J. Hartmann | C. Huntingford | S. Jeong | S. Levis | P. E. Levy | J. S. Li | M. R. Lomas | J. F. Mao | E. Mayorga | A. Mohammat | H. Muraoka | C. H. Peng | P. Peylin | B. Poulter | Z. H. Shen | X. Shi | S. Sitch | S. Tao | H. Q. Tian | X. P. Wu | M. Xu | G. R. Yu | N. Viovy | S. Zaehle | N. Zeng | B. Zhu
2-Carbamoyl-3,4,5,6-tetrafluorobenzoic acid

Author(s): Tao Lu | Xiao-Jian Liao | Yuan-Wei Liang | Shi-Hai Xu
Biological Activity and Safety of Tripterygium Extract Prepared by Sodium Carbonate Extraction

Author(s): Wei Fang | Fan Peng | Tao Yi | Cong Zhang | Chunxi Wan | Huibi Xu | Christopher Waikei Lam | Xiangliang Yang
Design and Experiment on Single-Chip Microprocessor for MRD Coupling Sensing and Control

Author(s): Ying-Qing Guo | Tao Liu | Zhao-Dong Xu | Yong Chen
Prevention of LPS-Induced Acute Lung Injury in Mice by Progranulin

Author(s): Zhongliang Guo | Qinchuan Li | Yang Han | Yongjie Liang | Zengguang Xu | Tao Ren
Prevalence of Coccidial Infection in Domestic Geese in Eastern China

Author(s): J.J. Xu | S.S. Wang | D.D. Liu | L.Q. Cao | Y. Li | J.P. Tao
Bio-materials Characterization Across Multiple Scales at Oxford HEX-lab

Author(s): Tan Sui | Felix Hofmann | Xu Song | Li Tao | Kaiyang Zeng | Alexander M. Korsunsky
Preparation and Characterization of Folate Targeting Magnetic Nanomedicine Loaded with Cisplatin

Author(s): Minqiang Xie | Yiming Xu | Jie Liu | Tao Zhang | Hongzheng Zhang
Bayesian Image Denoising by Local Singularity Detection

Author(s): Yanqiu Cui | Tao Zhang | Shuang Xu
TWIST Represses Estrogen Receptor-alpha Expression by Recruiting the NuRD Protein Complex in Breast Cancer Cells

Author(s): Junjiang Fu, Lianmei Zhang, Tao He, Xiuli Xiao, Xiaoyan Liu, Li Wang, Luquan Yang, Manman Yang, Tiandan Zhang, Rui Chen, Jianming Xu
Automated Tongue Feature Extraction for ZHENG Classification in Traditional Chinese Medicine

Author(s): Ratchadaporn Kanawong | Tayo Obafemi-Ajayi | Tao Ma | Dong Xu | Shao Li | Ye Duan
Synthesis and Antiangiogenic Activity of Novel Gambogic Acid Derivatives

Author(s): Tao Chen | Rong-Hong Zhang | Shi-Chao He | Qin-Yuan Xu | Liang Ma | Guang-Cheng Wang | Neng Qiu | Fei Peng | Jin-Ying Chen | Jing-Xiang Qiu | Ai-Hua Peng | Li-Juan Chen
Simultaneous Determination of Salidroside and Its Aglycone Metabolite p-Tyrosol in Rat Plasma by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry

Author(s): Na Guo | Zhiwei Hu | Xiaoxu Fan | Jian Zheng | Dehui Zhang | Tao Xu | Tao Yu | Yang Wang | Haiying Li
Detection of Haemophilus parasuis isolates from South China by loop-mediated isothermal amplification and isolate characterisation

Author(s): Jian-min Zhang | Hai-yan Shen | Ming Liao | Tao Ren | Li-li Guo | Cheng-gang Xu | Sai-xiang Feng | Hui-ying Fan | Jing-yi Li | Ji-dang Chen | Bin Zhang
Anti-tumor effect of 5-aza-2'-deoxycytidine by inhibiting telomerase activity in hepatocellular carcinoma cells

Author(s): Shuang-Fen Tao | Chang-Song Zhang | Xian-Ling Guo | Yun Xu | Shan-Shan Zhang | Jian-Rui Song | Rong Li | Meng-Chao Wu | Li-Xin Wei
Studies of Preparation and Characteristics in Borosilicate Photosensitive Glass-Ceramics

Author(s): Tao Zheng | Xin Xu | Jingsheng Pan | Shengchun Xiao | Jingwen Lv
The Cost-Benefit Analysis for Bananas Diversity Production in China Foc. Zones

Author(s): Linbing Xu | Bingzhi Huang | Yuanli Wu | Yonghong Huang | Tao Dong
The carbon budget of terrestrial ecosystems in East Asia over the last two decades

Author(s): S. Piao | A. Ito | S. Li | Y. Huang | P. Ciais | X. Wang | S. Peng | R. J. Andres | J. Fang | S. Jeong | J. Mao | A. Mohammat | H. Muraoka | H. Nan | C. Peng | P. Peylin | X. Shi | S. Sitch | S. Tao | H. Tian | M. Xu | G. Yu | N. Zeng | B. Zhu
Spatial and Temporal Correlations-Based Routing Algorithm in Intermittent Connectivity Human Social Network

Author(s): Zhou Tao | Xu Hongbin | Liu Ming | Liu Nianbo | Gong Haigang
Simultaneous Determination of Salidroside and Its Aglycone Metabolite p-Tyrosol in Rat Plasma by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry

Author(s): Na Guo | Zhiwei Hu | Xiaoxu Fan | Jian Zheng | Dehui Zhang | Tao Xu | Tao Yu | Yang Wang | Haiying Li
Identification of Nodal Kink in Electron-Doped (Nd1.85Ce0.15)CuO4 Superconductor from Laser-Based Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy

Author(s): Liu Haiyun | Liu Guodong | Zhang Wentao | Zhao Lin | Meng Jianqiao | Jia Xiaowen | Dong Xiaoli | Lu Wei | Wang Guiling | Zhou Yong | Zhu Yong | Wang Xiaoyang | Wu Tao | Chen Xianhui | Sasagawa T. | Xu Zuyan | Chen Chuangtian | Zhou X. J.
Studies of Preparation and Characteristics in Borosilicate Photosensitive Glass-Ceramics

Author(s): Shengchun Xiao | Jingwen Lv | Jingsheng Pan | Tao Zheng | Xin Xu
Studies of Preparation and Characteristics in Borosilicate Photosensitive Glass-Ceramics

Author(s): Shengchun Xiao | Jingwen Lv | Jingsheng Pan | Tao Zheng | Xin Xu
Neuroprotective Effects of Pre-Treament with l-Carnitine and Acetyl-l-Carnitine on Ischemic Injury In Vivo and In Vitro

Author(s): Rui Zhang | Hong Zhang | Zhongxia Zhang | Tao Wang | Jingya Niu | Dongsheng Cui | Shunjiang Xu
Diethyl 2,2-bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)malonate

Author(s): Tao Zeng | Yu-Ping Hou | Wan-Zhong Ren | Wen-You Xu
A pharmacodynamic model of portal hypertension in isolated perfused rat liver

Author(s): Tao Zhang | Xue-Yan Xu | Hang Zhou | Xin Zhao | Meng Song | Tao-Tao Zhang | He Yin | Ting Li | Peng-Tao Li | Da-Yong Cai
Expression of the Androgen Receptor and its Correlation with Molecular Subtypes in 980 Chinese Breast Cancer Patients

Author(s): Ji-ping Qi | You-lin Yang | Hong Zhu | Jianmin Wang | Ying Jia | Na Liu | Yue-jia Song | Li-kun Zan | Xu Zhang | Min Zhou | Yun-he Gu | Tao Liu | David G. Hicks | Ping Tang
Endothelial Nitric Oxide Synthase Expression Is Progressively Increased in Primary Cerebral Microvascular Endothelial Cells During Hyperbaric Oxygen Exposure

Author(s): Xiongfei Xu | Zhongzhuang Wang | Quan Li | Xiang Xiao | Qinglin Lian | Weigang Xu | Xuejun Sun | Hengyi Tao | Runping Li
Changes in carbon fluxes and pools induced by cropland expansion in South and Southeast Asia in the 20th century

Author(s): B. Tao | H. Tian | G. Chen | W. Ren | C. Lu | K. D. Alley | X. Xu | M. Liu | S. Pan | H. Virji
Cytoplasmic p21 is a potential predictor for cisplatin sensitivity in ovarian cancer

Author(s): Xia Xi | Ma Quanfu | Li Xiao | Ji Teng | Chen Pingbo | Xu Hongbin | Li Kezhen | Fang Yong | Weng Danhui | Weng Yanjie | Liao Shujie | Han Zhiqiang | Liu Ronghua | Zhu Tao | Wang Shixuan | Xu Gang | Meng Li | Zhou Jianfeng | Ma Ding
Antiatherogenic and Anti-Ischemic Properties of Traditional Chinese Medicine Xinkeshu via Endothelial Protecting Function

Author(s): Xu Tao | Peng Jing-bo | Zhang Wen-tong | Zhao Xin | Zhang Tao-tao | Yang Shi-jun | Fang Lei | Zou Zhong-mei | Cai Da-yong
Flavonoids as Vasorelaxant Agents: Synthesis, Biological Evaluation and Quantitative Structure Activities Relationship (QSAR) Studies

Author(s): Xiaowu Dong | Yanming Wang | Tao Liu | Peng Wu | Jiadi Gao | Jianchao Xu | Bo Yang | Yongzhou Hu
Classification of Bio-potential Surface Electrode based on FKCM and SVM

Author(s): Hao Liu | Xiaoming Tao | Pengjun Xu | Guanxiong Qiu
Underlying Technology of P2P Media Streaming

Author(s): Guangxue Yue | Tao Jiang | Jiajin Wang | Zhi Chen | Jiajia Song | Cheng Xu
Preparation of SiO2 Microspheres by Two―step Catalytic Sol―Gel Method

Author(s): ZHAO Bei-Bei, XU Chan-Chan, TANG Tao, LI Tong, ZHANG Wei-Bing, WANG Feng-Yun
Self-assembly of copper and cobalt complexes with hierarchical size and catalytic properties for hydroxylation of phenol

Author(s): Dong Huaze | Tao Wenbo | Bi Jianhong | Milway Victoria | Xu Zhiqiang | Zhang Shengyi | Meng Xiangchun | Bi Wentao | Li Jian | Li Meng
N-Methyl-l-leucyl-l-leucine hydrochloride monohydrate

Author(s): Tao Lu | Mu-Wu Xu | Xiao-Jian Liao | Shi-Hai Xu

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program