Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Tu Jianfeng"

ADD TO MY LIST
 
Effect of the China-America Union Pre-Hospital Emergency Care Training Program on the emergency knowledge and skills of Chinese paramedics

Author(s): Jianfeng Tu | Wenwei Cai | Meiqi Zhang | Xianghong Yang | Huan Chen | Shengang Zhou | Xuming Chen | Yiming Zhao | Junping Guo | Yue Yang
Characterization of 35 novel microsatellite DNA markers from the duck (Anas platyrhynchos) genome and cross-amplification in other birds

Author(s): Huang Yinhua | Tu Jianfeng | Cheng Xuebo | Tang Bo | Hu Xiaoxiang | Liu Zhaoliang | Feng Jidong | Lou Yankun | Lin Li | Xu Ke | Zhao Yulong | Li Ning

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program