Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "WANG Fang, LI Jian-Sheng, RAN Dong-Qin, DUAN Meng-Shan, SUN Xiu-Yun, WANG Lian-Jun"

ADD TO MY LIST
 
Active Biocatalysts Based on Pepsin Immobilized in Short Channeled Zr―Ce―SBA―15

Author(s): WANG Fang, LI Jian-Sheng, RAN Dong-Qin, DUAN Meng-Shan, SUN Xiu-Yun, WANG Lian-Jun
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona