Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Wan-Ru Hou"

ADD TO MY LIST
 
cDNA Cloning and Overexpression of Acidic Ribosomal Phosphoprotein P1 Gene (RPLP1) from the Giant Panda

Author(s): Yu-Jie Du, Xiao-Yan Luo, Yan-Zhe Hao, Tian Zhang, Wan-Ru Hou
A complete mitochondrial genome sequence of Asian black bear Sichuan subspecies (Ursus thibetanus mupinensis)

Author(s): Wan-ru Hou, Yu Chen, Xia Wu, Jin-chu Hu, Zheng-song Peng, Jung Yang, Zong-xiang Tang, Cai-Quan Zhou, Yu-ming Li, Shi-kui Yang, Yu-jie Du, Ling-lu Kong, Zheng-long Ren, Huai-yu Zhang, Su-rong Shuai
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil