Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Wang Li"

ADD TO MY LIST
 
Study on in-store drying technology of paddy in China

Author(s): Guo, D. | Yang, J. | Luo, H. | Fu, P. | Wang, S. | Li, Y.
Progress of temozolomide in the treatment of recurrent high-grade gliomas

Author(s): LI Jin-duo | JIANG Rong | WANG Jin-huan | WANG Bin | MA Chun-hua | SUN Li-wei | LÜ Yuan | HOU Guo-fang
Image Segmentation and Maturity Recognition Algorithm based on Color Features of Lingwu Long Jujube

Author(s): Yutan Wang | Jiangming Kan | Wenbin Li | Chuandong Zhan
New direction for the Shanghai Archives of Psychiatry

Author(s): Kai Da JIANG | Michael R. PHILLIPS | Li Wei WANG
A Simple Spatial Working Memory and Attention Test on Paired Symbols Shows Developmental Deficits in Schizophrenia Patients

Author(s): Wei Song | Kai Zhang | Jinhua Sun | Lina Ma | Forrest Fabian Jesse | Xiaochun Teng | Ying Zhou | Hechen Bao | Shiqing Chen | Shuai Wang | Beimeng Yang | Xixia Chu | Wenhua Ding | Yasong Du | Zaohuo Cheng | Bin Wu | Shanguang Chen | Guang He | Lin He | Xiaoping Chen | Weidong Li
Dynamic Intelligent Feedback Scheduling in Networked Control Systems

Author(s): Hui-ying Chen | Zu-xin Li | Pei-liang Wang
Structural Attack to Anonymous Graph of Social Networks

Author(s): Tieying Zhu | Shanshan Wang | Xiangtao Li | Zhiguo Zhou | Riming Zhang
Modeling and Analysis of Online Delay of Nonperiodic CAN Message

Author(s): Dafang Wang | Bowen Yang | Yi Jin | Ji Qi | Nannan Li
Pyrolytic and Kinetic Analysis of Two Coastal Plant Species: Artemisia annua and Chenopodium glaucum

Author(s): Lili Li | Xiaoning Wang | Jinsheng Sun | Yichen Zhang | Song Qin
Low-Grazing Angle Detection in Compound-Gaussian Clutter with Hybrid MIMO Radar

Author(s): Jincan Ding | Haowen Chen | Hongqiang Wang | Xiang Li | Zhaowen Zhuang
A Dual-Cycle Architecture in Cognitive M2M Wireless Networks

Author(s): Ying Li | Xu Dong | Lifeng Wang | Xiaobo Guo | Lin Bai
Understanding Acupuncture Based on ZHENG Classification from System Perspective

Author(s): Junwei Fang | Ningning Zheng | Yang Wang | Huijuan Cao | Shujun Sun | Jianye Dai | Qianhua Li | Yongyu Zhang
Systemic Revealing Pharmacological Signalling Pathway Networks in the Hippocampus of Ischaemia-Reperfusion Mice Treated with Baicalin

Author(s): Haixia Li | Yingying Zhang | Yanan Yu | Bing Li | YinYing Chen | Hongli Wu | Jingtao Wang | Jun Li | Xingjiang Xiong | Qiongyong He | Jinzhou Tian | Zhong Wang | Jie Wang
A Method of Remaining Capacity Estimation for Lithium-Ion Battery

Author(s): Junfu Li | Lixin Wang | Chao Lyu | Weilin Luo | Kehua Ma | Liqiang Zhang
New Concept for Assessment of Tidal Current Energy in Jiangsu Coast, China

Author(s): Ji-Sheng Zhang | Jun Wang | Ai-Feng Tao | Jin-Hai Zheng | Hui Li
PD-L1 Blockade Attenuated Sepsis-Induced Liver Injury in a Mouse Cecal Ligation and Puncture Model

Author(s): Weimin Zhu | Rui Bao | Xiaohua Fan | Tianzhu Tao | Jiali Zhu | Jiafeng Wang | Jinbao Li | Lulong Bo | Xiaoming Deng
A Comparative Study on Different Parallel Solvers for Nonlinear Analysis of Complex Structures

Author(s): Lei Zhang | Guoxin Zhang | Lixiang Wang | Zhaosong Ma | Shihai Li
An Analysis and Design of the Redirection Schema in ForCES

Author(s): Ming Gao | Shiju Li | Weiming Wang
Impulsive Controller Design for Complex Nonlinear Singular Networked Systems with Packet Dropouts

Author(s): Xian-Lin Zhao | Ai-Min Wang | Cun-Li Dai | Xiao-Lin Li | Wei Lu
Inverse Problem Models of Oil-Water Two-Phase Flow Based on Buckley-Leverett Theory

Author(s): Rui Huang | Xiaodong Wu | Ruihe Wang | Hui Li
Effects of Wenxin Keli on the Action Potential and L-Type Calcium Current in Rats with Transverse Aortic Constriction-Induced Heart Failure

Author(s): Yu Chen | Yang Li | Lili Guo | Wen Chen | Mingjing Zhao | Yonghong Gao | Aiming Wu | Lixia Lou | Jie Wang | Xiaoqiu Liu | Yanwei Xing
Sodium Valproate Inhibits the Growth of Human Cholangiocarcinoma In Vitro and In Vivo

Author(s): Bing Wang | Rui Yang | Yue Wu | Hongbo Li | Zouxiao Hu | Yongjun Chen | Shengquan Zou
Convolutional Neural Network Applied to Traversability Analysis of Vehicles

Author(s): Li Linhui | Wang Mengmeng | Ding Xinli | Lian Jing | Zong Yunpeng
Fault Prognostic Based on Hybrid Method of State Judgment and Regression

Author(s): Xiaobin Li | Jiansheng Qian | Gai-ge Wang
Protective Effects of Low-Frequency Magnetic Fields on Cardiomyocytes from Ischemia Reperfusion Injury via ROS and NO/ONOO−

Author(s): Sai Ma | Zhengxun Zhang | Fu Yi | Yabin Wang | Xiaotian Zhang | Xiujuan Li | Yuan Yuan | Feng Cao
A GPU-Based Parallel Procedure for Nonlinear Analysis of Complex Structures Using a Coupled FEM/DEM Approach

Author(s): Lixiang Wang | Shihai Li | Guoxin Zhang | Zhaosong Ma | Lei Zhang
An Adaptive UKF Based SLAM Method for Unmanned Underwater Vehicle

Author(s): Hongjian Wang | Guixia Fu | Juan Li | Zheping Yan | Xinqian Bian
Effect of Structure, Composition, and Micromorphology on the Hydrophobic Property of F-DLC Film

Author(s): Aihua Jiang | Jianrong Xiao | Xinyu Li | Zhiyong Wang
Demethylation of Cancer/Testis Antigens and CpG ODN Stimulation Enhance Dendritic Cell and Cytotoxic T Lymphocyte Function in a Mouse Mammary Model

Author(s): Jun-Zhong Sun | Lei Gao | Li Gao | Wei Wang | Nan Du | Juan Yang | Ling Wan | Fang Liu | Li-li Wang | Li Yu
Design and Parameter Study of a Self-Compensating Hydrostatic Rotary Bearing

Author(s): Xiaobo Zuo | Shengyi Li | Ziqiang Yin | Jianmin Wang
Tracer: Taming Anomalous Events with CRFID Tags for Trajectory Management

Author(s): Rui Li | Jinsong Han | Zhi Wang | Jizhong Zhao | Yihong Gong | Xiaobin Zhang
Improvement of the Dynamic Responses of Heart Rate Variability Patterns after Needle and Laser Acupuncture Treatment in Patients with Burnout Syndrome: A Transcontinental Comparative Study

Author(s): Gerhard Litscher | Cun-Zhi Liu | Lu Wang | Lin-Peng Wang | Qian-Qian Li | Guang-Xia Shi | Ingrid Gaischek | Daniela Litscher | Xiao-Min Wang
Clinical Research of Traditional Chinese Medicine Needs to Develop Its Own System of Core Outcome Sets

Author(s): Li Zhang | Junhua Zhang | Jing Chen | Dongmei Xing | Wei Mu | Jiaying Wang | Hongcai Shang
Study of RNA Interference Targeting NET-1 Combination with Sorafenib for Hepatocellular Carcinoma Therapy In Vitro and In Vivo

Author(s): Song He | Ying-ze Wei | Gui-lan Wang | Yu-yin Xu | Jia-ming Zhou | Yi-xin Zhang | Li Chen
Ellagic Acid Reduces Adipogenesis through Inhibition of Differentiation-Prevention of the Induction of Rb Phosphorylation in 3T3-L1 Adipocytes

Author(s): Lifeng Wang | Linlin Li | Xinjian Ran | Mei Long | Minfang Zhang | Yicun Tao | Xin Luo | Ye Wang | Xiaoli Ma | Upur Halmurati | Xinmin Mao | Jun Ren
Icariin Augments Bone Formation and Reverses the Phenotypes of Osteoprotegerin-Deficient Mice through the Activation of Wnt/β-Catenin-BMP Signaling

Author(s): Xiao-Feng Li | Hao Xu | Yong-Jian Zhao | De-Zhi Tang | Guo-Hua Xu | Jonathan Holz | Jing Wang | Shao-Dan Cheng | Qi Shi | Yong-Jun Wang
Automatic Sex Determination of Skulls Based on a Statistical Shape Model

Author(s): Li Luo | Mengyang Wang | Yun Tian | Fuqing Duan | Zhongke Wu | Mingquan Zhou | Yves Rozenholc
A Study on Contact Fatigue Performance of Nitrided and TiN Coated Gears

Author(s): Hongbin Xu | Hui Li | Jianjun Hu | Song Wang
Simulation and Analysis of GaN Wafer Bowing on Sapphire Substrate

Author(s): Wang Bin | Qu Yu-xuan | Hu Shi-gang | Tang Zhi-jun | Li Jin | Hu Ying-lu
Opposition-Based Animal Migration Optimization

Author(s): Yi Cao | Xiangtao Li | Jianan Wang
Order Picking Optimization in Carousels Storage System

Author(s): Xiong-zhi Wang | Guo-qing Wang | Xiao-chun Li
Effects and Mechanisms of Chinese Herbal Medicine in Ameliorating Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury

Author(s): Qing Liu | Jiqiang Li | Jing Wang | Jianping Li | Joseph S. Janicki | Daping Fan
Traditional Chinese Medicine Tang-Luo-Ning Ameliorates Sciatic Nerve Injuries in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats

Author(s): Da-Wei Zou | Yan-Bin Gao | Zhi-Yao Zhu | Hui Zhou | Tao-Jing Zhang | Bu-Man Li | Jin-Yang Wang | Min-Zhou Li | Ming-Fei Ma | Na Zhang
Comments on Thermal Physical Properties Testing Methods of Phase Change Materials

Author(s): Jingchao Xie | Yue Li | Weilun Wang | Song Pan | Na Cui | Jiaping Liu
Scaling Analysis of the Tensile Strength of Bamboo Fibers Using Weibull Statistics

Author(s): Jiaxing Shao | Fang Wang | Lu Li | Junqian Zhang
Research on SDG-Based Qualitative Reasoning in Conceptual Design

Author(s): Kai Li | Zhen-Zhen Yi | Wei Xu | Ke Zhao | Lin Wang
Generalizations of Fixed-Point Theorems of Altman and Rothe Types

Author(s): Li Sun | Jingxian Sun | Guangwa Wang
On the Dynamics of Abstract Retarded Evolution Equations

Author(s): Desheng Li | Jinying Wei | Jintao Wang
A Reliability Simulation of Warm-fund and Redundancy Repairable System

Author(s): Shouzhu Wang | Xianyun Meng | Yuanyuan Li | Tianchong Zhou
Application of Radial Point Interpolation Method to Temperature Field

Author(s): Yu Chen | Maohui Xia | Dehua Wang | Dongmei Li
Transcriptional Profiling of Hilar Nodes from Pigs after Experimental Infection with Actinobacillus Pleuropneumoniae

Author(s): Shumin Yu | Zhicai Zuo | Hengmin Cui | Mingzhou Li | Xi Peng | Ling Zhu | Ming Zhang | Xuewei Li | Zhiwen Xu | Meng Gan | Junliang Deng | Jing Fang | Jideng Ma | Shengqun Su | Ya Wang | Liuhong Shen | Xiaoping Ma | Zhihua Ren | Bangyuan Wu | Yanchun Hu
Effects of Gallid Herpesvirus 2 Marek's Disease Challenge Virus and Attenuated Vaccine Virus CVI988/Rispens on Immune Adhesion of Erythrocytes of Chickens

Author(s): W.X. Tian | N. Sun | G.B. Ning | D.J. Zhang | J. Feng | T.X. Lv | Y. Wang | H.M. Wang | X.H. Wang | F. Li
Evaluation of Different CH4-CO2 Replacement Processes in Hydrate-Bearing Sediments by Measuring P-Wave Velocity

Author(s): Bei Liu | Heng Pan | Xiaohui Wang | Fengguang Li | Changyu Sun | Guangjin Chen
Modification of Pectin and Hemicellulose Polysaccharides in Relation to Aril Breakdown of Harvested Longan Fruit

Author(s): Duoduo Wang | Haiyan Zhang | Fuwang Wu | Taotao Li | Yuxiang Liang | Xuewu Duan
Short-term changes of corneal biomechanical properties after FS- LASIK

Author(s): Fu-Sheng Li | Hong-Zhi Yin | Wei-Li An | Yu-Ling Meng | Sheng-Lan Wei | Li Wang | Mei-Feng Li | Yue-Hua Zhou
Effect of sodium hyaluronate in treating fungal corneal ulcer

Author(s): Jun-Hua Fan | Xue-Xi Li | Mei-Hua Wang
Visual acuity assessment after cataract surgery by pattern reversal visual evoked potential

Author(s): Yi-Chen Zheng | Xian-Zhi Bai | Gui-Gang Li | Zhi-Tao Wang | Jian Sun | Xin-Yu Li | Jun Hu
Correlation between single nucleotide polymorphism in 11q24.1 chromosome and high myopia hereditary susceptibility

Author(s): Xin-Hua Wang | Xiao-Yu Zhang | Han-Si Bi | Chang Zhao | Ruo-Xi Li
Expression of Livin in animal model of posterior capsule opacification

Author(s): Shu-Jun Liu | Gui-Qiu Zhao | Yuan-Bin Li | Xue-Jing Man | Wen-Ting Wang | Zhen-Hua Zhang
A Label-Free Microfluidic Biosensor for Activity Detection of Single Microalgae Cells Based on Chlorophyll Fluorescence

Author(s): Junsheng Wang | Jinyang Sun | Yongxin Song | Yongyi Xu | Xinxiang Pan | Yeqing Sun | Dongqing Li
Study of intraocular lens power after LASIK in myopic patients

Author(s): Jin-Ying Li | Chen Cao | Wei Wang | Chang Liu
Correlation between diopters and refractive parameters among 5 to 12 years old school-age children of Lanzhou city

Author(s): Wan-Peng Wang | Ran Zhou | Jing Zhang | Wan-Na Ren | Yu-Ting Li | Wen-Fang Zhang
Clinical analysis of the application of non-mydriatic fundus photography for diabetic retinopathy screening

Author(s): Wei Xia | Li Wang | Peng-Qiu Li | Xue-Jun Zhang | Yan Yang | Yi Yang
Clinical observation of multiple evanescent white dot syndrome

Author(s): Zhi Li | Lin-Li Wang | Run Gan | Qing-Shan Chen
Therapeutic effect observation of improved lacrimal excision surgery

Author(s): Tian Li | Xue-Ping Hua | Xin-Dan Wang | Xiao-Zhao Wang
Effects of buddleja officinalis total flavonoids on serum testosterone level of castrated male rats with xeroma

Author(s): Hai-Zhong Li | Qing-Hua Peng | Fen Wang | Xiao-Lei Yao | Wen-Juan Li
Blocking Autophagic Flux Enhances Matrine-Induced Apoptosis in Human Hepatoma Cells

Author(s): Li Wang | Chun Gao | Shukun Yao | Bushan Xie
Ultrasound-Promoted One-Pot, Four-Component Synthesis of Pyridin-2(1H)-One Derivatives

Author(s): Jinming Yang | Qiang Li | Juanjuan Zhang | Wei Lin | Juxian Wang | Yucheng Wang | Zhibin Huang | Daqing Shi
The significance of the pterygopalatine fossa angiography before endoscopic sinus surgery

Author(s): Hong-yu XING | Xiao-lu WANG | Xue-feng WANG | Jian LI | Xi-zheng SHAN
Value of pituitary MRI in children with short stat

Author(s): Huan ZHOU | Ya-ling NIE | Wei FAN | Cong-ying WANG | An-sheng LI | Hong WANG | Meng-meng WU
Changes in Th1 cells and CD4+CD25+Treg cells in non-obese diabetic mice at early stage of diabetes

Author(s): Hong-jun WANG | Zhi-xin LI | Hong-yan TIAN | Ye XU | Zhong-ping LIU
Simultaneous Determination of 14 Phenolic Compounds in Grape Canes by HPLC-DAD-UV Using Wavelength Switching Detection

Author(s): Ang Zhang | Li Wan | Cuiyun Wu | Yulin Fang | Guomin Han | Hua Li | Zhenwen Zhang | Hua Wang
Wide Baseline Stereo Matching Algorithm Based on Advanced Extremal Regions

Author(s): Zhulin LI | JianXue HU | Jing Wang | DongXia HE
Real-time People Counting Method with Surveillance Cameras Implemented on Embedded System

Author(s): Hsiang-Chieh Chen | Ya-Ching Chang | Nai-Jen Li | Cheng-Feng Weng | Wen-June Wang
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?