Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Wei GU"

ADD TO MY LIST
 
Relationship between core temperature change during recovery and prognosis in classic heat stroke rat models

Author(s): Ya-nan LIU | Yan GENG | Wei FU | Na PENG | Zheng-tao GU | Lei SU
Preparation and Optimization of Triptolide-Loaded Solid Lipid Nanoparticles for Oral Delivery with Reduced Gastric Irritation

Author(s): Cong Zhang | Conghui Gu | Fan Peng | Wei Liu | Jiangling Wan | Huibi Xu | Christopher Waikei Lam | Xiangliang Yang
p53/p21 Pathway Involved in Mediating Cellular Senescence of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells from Systemic Lupus Erythematosus Patients

Author(s): Zhifeng Gu | Jinxia Jiang | Wei Tan | Yunfei Xia | Haixia Cao | Yan Meng | Zhanyun Da | Hong Liu | Chun Cheng
Schizophrenia is not associated with the ERBB3 gene in a Han Chinese population sample: results from case-control and family-based studies

Author(s): Dawei Li | Guang He | Yifeng Xu | Yun Duan | Niufan Gu | Xingwang Li | Yongyong Shi | Wei Qin | Guoyin Feng | Lin He
Anti-Lung Cancer Activity through Enhancement of Immunomodulation and Induction of Cell Apoptosis of Total Triterpenes Extracted from Ganoderma luncidum (Leyss. ex Fr.) Karst.

Author(s): Liang Feng | Ling Yuan | Meng Du | Yan Chen | Ming-Hua Zhang | Jun-Fei Gu | Jun-Jie He | Ying Wang | Wei Cao
A Long Gravity-Piston Corer Developed for Seafloor Gas Hydrate Coring Utilizing an In Situ Pressure-Retained Method

Author(s): Jia-Wang Chen | Wei Fan | Brian Bingham | Ying Chen | Lin-Yi Gu | Shi-Lun Li
Clonal Selection Algorithm Based Iterative Learning Control with Random Disturbance

Author(s): Qun Gu | Xiao Hong Hao | Xian Jun Du | Wei Tao Xu | Yuanyuan Ju
Random Weighting Estimation of Poisson Distributions

Author(s): Shesheng Gao | Wenhui Wei | Yongmin Zhong | Chengfan Gu
Measuring Tape-Like Sampling Arm and Drill for Sampling Lunar Regolith

Author(s): Wei Lu | Yun Ling | Aiguo Song | Heng Zeng | Weimin Ding | Baoguo Xu | Shipeng Gu
The Correlations of Disease Activity, Socioeconomic Status, Quality of Life, and Depression/Anxiety in Chinese Patients with Systemic Lupus Erythematosus

Author(s): Biyu Shen | Wei Tan | Guijuan Feng | Yan He | Jinwei Liu | Weijun Chen | Xiaoqin Huang | Zhanyun Da | Xujuan Xu | Hong Liu | Zhifeng Gu
Annexin A2 silencing inhibits invasion, migration, and tumorigenic potential of hepatoma cells

Author(s): Hai-Jian Zhang | Deng-Fu Yao | Min Yao | Hua Huang | Li Wang | Mei-Juan Yan | Xiao-Di Yan | Xing Gu | Wei Wu | Shao-Lin Lu
The Gauge Integral Theory in HOL4

Author(s): Zhiping Shi | Weiqing Gu | Xiaojuan Li | Yong Guan | Shiwei Ye | Jie Zhang | Hongxing Wei
Propagation of Measurement-While-Drilling Mud Pulse during High Temperature Deep Well Drilling Operations

Author(s): Hongtao Li | Yingfeng Meng | Gao Li | Na Wei | Jiajie Liu | Xiao Ma | Mubai Duan | Siman Gu | Kuanliang Zhu | Xiaofeng Xu
Application of multiple intraoperative monitoring techniques in microsurgery for anterior communicating aneurysms

Author(s): NI Wei | CHEN Liang | XU Geng | SONG Dong-lei | LEI Yu | GU Yu-xiang
Chitin, Chitosan, and Glycated Chitosan Regulate Immune Responses: The Novel Adjuvants for Cancer Vaccine

Author(s): Xiaosong Li | Min Min | Nan Du | Ying Gu | Tomas Hode | Mark Naylor | Dianjun Chen | Robert E. Nordquist | Wei R. Chen
Evaluation on Anti-Inflammatory, Analgesic, Antitumor, and Antioxidant Potential of Total Saponins from Nigella glandulifera Seeds

Author(s): Jun Zhao | Fang Xu | Hua Huang | Zhengyi Gu | Linlin Wang | Wei Tan | Jinhua He | Yan Chen | Chenyang Li
Double-balloon enteroscopy for mesenchymal tumors of small bowel: Nine years’ experience

Author(s): Qiong He | Yang Bai | Fa-Chao Zhi | Wei Gong | Hong-Xiang Gu | Zhi-Min Xu | Jian-Qun Cai | De-Shou Pan | Bo Jiang
Syringic Acid Extracted from Herba dendrobii Prevents Diabetic Cataract Pathogenesis by Inhibiting Aldose Reductase Activity

Author(s): Xiaoyong Wei | Dan Chen | Yanchun Yi | Hui Qi | Xinxin Gao | Hua Fang | Qiong Gu | Ling Wang | Lianquan Gu
Virus Pathogen Database and Analysis Resource (ViPR): A Comprehensive Bioinformatics Database and Analysis Resource for the Coronavirus Research Community

Author(s): Brett E. Pickett | Douglas S. Greer | Yun Zhang | Lucy Stewart | Liwei Zhou | Guangyu Sun | Zhiping Gu | Sanjeev Kumar | Sam Zaremba | Christopher N. Larsen | Wei Jen | Edward B. Klem | Richard H. Scheuermann
Off-pump coronary artery bypass grafting using a bilateral internal mammary artery Y graft

Author(s): Cheng-Xiong Gu | Jun-Feng Yang | Hong-Chao Zhang | Hua Wei | Ling-Ke Li
Factors Associated with Diabetic Retinopathy in Chinese Patients with Type 2 Diabetes Mellitus

Author(s): Bin-Bin He | Li Wei | Yun-Juan Gu | Jun-Feng Han | Ming Li | Yu-Xiang Liu | Yu-Qian Bao | Wei-Ping Jia
Biocompatible Single-Crystal Selenium Nanobelt Based Nanodevice as a Temperature-Tunable Photosensor

Author(s): Yongshan Niu | Aimiao Qin | Wei Song | Menghang Wang | Xuenan Gu | Yangfei Zhang | Min Yu | Xiaoguang Zhao | Ming Dai | Ling Yan | Zhou Li | Yubo Fan
Characterization of ARF-BP1/HUWE1 Interactions with CTCF, MYC, ARF and p53 in MYC-Driven B Cell Neoplasms

Author(s): Chen-Feng Qi | Yong-Soo Kim | Shao Xiang | Ziedulla Abdullaev | Ted A. Torrey | Siegfried Janz | Alexander L. Kovalchuk | Jiafang Sun | Delin Chen | William C. Cho | Wei Gu | Herbert C. Morse III
The PARF Antagonist AChE Inhibitor PMS777 Attenuates LPS-Induced Acute Neuroinflammation

Author(s): Jin-Jia Hu | Juan Li | Zhang Wei | Hong-Yu Gu | Bi-Yun Shao | Ding Wen Long | Hong-Zhuan Chen
Difference in regulation mechanisms of ENaC by aldosterone and glucocorticords

Author(s): Chengchun Tang | Hao Zhang | Su Wang | Juyou Wu | Yuchun Gu | Jeng Wei
Combined Structure-Based Pharmacophore and 3D-QSAR Studies on Phenylalanine Series Compounds as TPH1 Inhibitors

Author(s): Liang Ouyang | Gu He | Wei Huang | Xiangrong Song | Fengbo Wu | Mingli Xiang
The influence of plasma density decreasement by pre-pulse on the laser wakefield acceleration

Author(s): Ke-Gong Dong | Yu-Chi Wu | Bin Zhu | Ying-Ling He | Wei-Min Zhou | Lei-Feng Cao | Hong-Jie Liu | Zong-Qing Zhao | Xian-Lun Wen | Chun-Ye Jiao | Wei Hong | Yu-Qiu Gu | Bao-Han Zhang | Xiao-Fang Wang
Snailase Preparation of Ginsenoside M1 from Protopanaxadiol-Type Ginsenoside and Their Protective Effects Against CCl4-Induced Chronic Hepatotoxicity in Mice

Author(s): Wei Li | Ming Zhang | Yi-Nan Zheng | Jing Li | Ying-Ping Wang | Yun-Jing Wang | Jian Gu | Ying Jin | Hui Wang | Li Chen
Preparation and Properties of SiC―CNTs/Al2O3―TiO2 Coating

Author(s): LIU Gu, WANG Liu-Ying, CHEN Gui-Ming, WEI Wan-Ning, HUA Shao-Chun, ZHU Er-Lei
A New Differential Fault Attack on SPN Structure, with Application to AES Cipher

Author(s): Wei Li | Xiaoling Xia | Dawu Gu | Zhiqiang Liu | Juanru Li | Ya Liu
Synthesis of Quinolin-2-one Alkaloid Derivatives and Their Inhibitory Activities against HIV-1 Reverse Transcriptase

Author(s): Pi Cheng | Qiong Gu | Wei Liu | Jian-Feng Zou | Yang-Yong Ou | Zhong-Yong Luo | Jian-Guo Zeng
Distinct distribution and prognostic significance of molecular subtypes of breast cancer in Chinese women: a population-based cohort study

Author(s): Su Yinghao | Zheng Ying | Zheng Wei | Gu Kai | Chen Zhi | Li Guoliang | Cai Qiuyin | Lu Wei | Shu Xiao
Seroprevalence and Risk Factors for Hepatitis B Infection in an Adult Population in Northeast China

Author(s): Hong Zhang, Qingmei Li, Jie Sun, Chunyan Wang, Qing Gu, Xiangwei Feng, Bing Du, Wei Wang, Xiaodong Shi, Siqi Zhang, Wanyu Li, Yanfang Jiang, Junyan Feng, Shumei He, Junqi Niu
Concordance of self-reported and medical chart information on cancer diagnosis and treatment

Author(s): Gupta Vinay | Gu Kai | Chen Zhi | Lu Wei | Shu Xiao Ou | Zheng Ying
Oxidation of the cysteine-rich regions of parkin perturbs its E3 ligase activity and contributes to protein aggregation

Author(s): Meng Fanjun | Yao Dongdong | Shi Yang | Kabakoff Jonathan | Wu Wei | Reicher Joshua | Ma Yuliang | Moosmann Bernd | Masliah Eliezer | Lipton Stuart | Gu Zezong
Identification of New SRF Binding Sites in Genes Modulated by SRF Over-Expression in Mouse Hearts

Author(s): Xiaomin Zhang | Gohar Azhar | Scott Helms | Brian Burton | Chris Huang | Ying Zhong | Xuesong Gu | Hong Fang | Weida Tong | Jeanne Y. Wei
Prevalence and Etiology of Abnormal Liver Tests in an Adult Population in Jilin, China

Author(s): Hong Zhang, Shu Mei He, Jie Sun, ChunYan Wang, Yan Fang Jiang, Qing Gu, Xiang Wei Feng, Bing Du, Wei Wang, Xiao Dong Shi, Si Qi Zhang, Wan Yu Li, Jun Qi Niu
P27Kip1, regulated by glycogen synthase kinase-3β, results in HMBA-induced differentiation of human gastric cancer cells

Author(s): Wei Min | Wang Zhiwei | Yao Hongliang | Yang Zhongyin | Zhang Qing | Liu Bingya | Yu Yingyan | Su Liping | Zhu Zhenggang | Gu Qinlong
Comparative proteomics analysis of human gastric cancer

Author(s): Wei Li, Jian-Fang Li, Ying Qu, Xue-Hua Chen, Jian-Min Qin, Qin-Long Gu, Min Yan, Zheng-Gang Zhu, Bing-Ya Liu
Stabilization of the Single-Chain Fragment Variable by an Interdomain Disulfide Bond and Its Effect on Antibody Affinity

Author(s): Jian-Xin Zhao | Lian Yang | Zhen-Nan Gu | Hai-Qin Chen | Feng-Wei Tian | Yong-Quan Chen | Hao Zhang | Wei Chen
2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic acid

Author(s): Zhun Gu | Hong-Sheng Jia | Wei Cheng
In-situ Synthesis and Mechanical Properties of (TiB2+TiC)/Ti3SiC2 Composites

Author(s): GU Wei, YANG Jian, QIU Tai, ZHU She-Ming
An Ontology Based Approach for Chinese Web Texts Classification

Author(s): G.Y. Wei | G.X. Wu | Y.Y. Gu | Y. Ling
β-Glucan Oligosaccharide Enhances CD8+ T Cells Immune Response Induced by a DNA Vaccine Encoding Hepatitis B Virus Core Antigen

Author(s): Jing Wang | Shengfu Dong | Chunhong Liu | Wei Wang | Shuhui Sun | Jianxin Gu | Yuan Wang | Diana Boraschi | Di Qu
Optimization of preventive health care facility locations

Author(s): Gu Wei | Wang Xin | McGregor S
Trust Based Routing for Misbehavior Detection in Ad Hoc Networks

Author(s): Wei Gong | Zhiyang You | Danning Chen | Xibin Zhao | Ming Gu | Kwok-Yan Lam
Multiuser-based Gray-level Watermarking Sharing System

Author(s): Bin Luo | Youqing Wu | Jin Tang | Wanli Lv | Wei Gu
A Dependable Cluster Based Topology in P2P Networks

Author(s): Guiyi Wei | Yun Ling | Ye Gu | Yujia Ge
BOAT: Basic Oligonucleotide Alignment Tool

Author(s): Zhao Shu-Qi | Wang Jun | Zhang Li | Li Jiong-Tang | Gu Xiaocheng | Gao Ge | Wei Liping
2-D DOA Estimation via Matrix Partition and Stacking Technique

Author(s): Nan-Jun Li | Jian-Feng Gu | Ping Wei
Tumor-directed gene therapy in mice using a composite nonviral gene delivery system consisting of the piggyBac transposon and polyethylenimine

Author(s): Kang Yu | Zhang Xiaoyan | Jiang Wei | Wu Chaoqun | Chen Chunmei | Zheng Yufang | Gu Jianren | Xu Congjian
4-Acetamido-3-nitrophenyl acetate

Author(s): Zhun Gu | Wei Cheng
New Phenylethanoid Glycosides from the Fruits of Forsythia Suspense (Thunb.) Vahl

Author(s): Fu Nan Wang | Zhi Qiang Ma | Ying Liu | Ying Zhi Guo | Zhong Wei Gu
Antioxidant Activities of Extracts and Main Components of Pigeonpea [Cajanus cajan (L.) Millsp.] Leaves

Author(s): Nan Wu | Kuang Fu | Yu-Jie Fu | Yuan-Gang Zu | Fang-Rong Chang | Yung-Husan Chen | Xiao-Lei Liu | Yu Kong | Wei Liu | Cheng-Bo Gu
1,6-Dihydroxy-3-hydroxymethyl-8-methoxyanthracene-9,10-dione monohydrate

Author(s): Wen-Liang Wang | Wei Sun | Qian-Qun Gu | Wei-Ming Zhu
CGI: Java Software for Mapping and Visualizing Data from Array-based Comparative Genomic Hybridization and Expression Profiling

Author(s): Joyce Xiuweu-Xu Gu | Michael Yang Wei | Pulivarthi H. Rao | Ching C. Lau | Sanjiv Behl | Tsz-Kwong Man
Characterization of paralogous protein families in rice

Author(s): Lin Haining | Ouyang Shu | Egan Amy | Nobuta Kan | Haas Brian | Zhu Wei | Gu Xun | Silva Joana | Meyers Blake | Buell C Robin
Serum levels of preS antigen (HBpreSAg) in chronic hepatitis B virus infected patients

Author(s): Lian Min | Zhou Xu | Wei Lai | Qiu Shihong | Zhou Tong | Li Lanfen | Gu Xiaocheng | Luo Ming | Zheng Xiaofeng

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program