Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Wei Wei"

ADD TO MY LIST
 
Molecular Characterization of Major Structural Protein Genes of Avian Coronavirus Infectious Bronchitis Virus Isolates in Southern China

Author(s): Mei-Lan Mo | Meng Li | Bai-Cheng Huang | Wen-Sheng Fan | Ping Wei | Tian-Chao Wei | Qiu-Ying Cheng | Zheng-Ji Wei | Ya-Hui Lang
Protective Role of Andrographolide in Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis in Mice

Author(s): Tao Zhu | Wei Zhang | Min Xiao | Hongying Chen | Hong Jin
Design, Synthesis, Biological Activities and 3D-QSAR of New N,N'-Diacylhydrazines Containing 2,4-Dichlorophenoxy Moieties

Author(s): Guo-Xiang Sun | Zhao-Hui Sun | Ming-Yan Yang | Xing-Hai Liu | Yi Ma | Yun-Xiang Wei
Synthesis and Binding Ability of Molecular Probes Based on a Phenanthroline Derivative: Theory and Experiment

Author(s): Xuefang Shang | Yingling Wang | Xiaofang Wei | Zhiyuan Fu | Jinlian Zhang | Xiufang Xu
Expression of Toll-like receptor 4 in hippocampus of rat model with temporal lobe epilepsy

Author(s): PAN Li-ping | WU Qiu-jing | CHANG Wei | SONG Yi-jun
New direction for the Shanghai Archives of Psychiatry

Author(s): Kai Da JIANG | Michael R. PHILLIPS | Li Wei WANG
Two Novel Hepatocellular Carcinoma Cycle Inhibitory Cyclodepsipeptides from a Hydrothermal Vent Crab-Associated Fungus Aspergillus clavatus C2WU

Author(s): Wei Jiang | Panpan Ye | Chen-Tung Arthur Chen | Kuiwu Wang | Pengyuan Liu | Shan He | Xiaodan Wu | Lishe Gan | Ying Ye | Bin Wu
Minimum time trajectory for helicopter UAVs: computation and flight test

Author(s): Michael Zhu | Shupeng Lai | Randy Boucher | Ben Chen | Xiang Cheng | Wei Kang
A Simple Spatial Working Memory and Attention Test on Paired Symbols Shows Developmental Deficits in Schizophrenia Patients

Author(s): Wei Song | Kai Zhang | Jinhua Sun | Lina Ma | Forrest Fabian Jesse | Xiaochun Teng | Ying Zhou | Hechen Bao | Shiqing Chen | Shuai Wang | Beimeng Yang | Xixia Chu | Wenhua Ding | Yasong Du | Zaohuo Cheng | Bin Wu | Shanguang Chen | Guang He | Lin He | Xiaoping Chen | Weidong Li
NF-B Inhibition after Cecal Ligation and Puncture Reduces Sepsis-Associated Lung Injury without Altering Bacterial Host Defense

Author(s): Hui Li | Wei Han | Vasilly Polosukhin | Fiona E. Yull | Brahm H. Segal | Can-Mao Xie | Timothy S. Blackwell
Study on Analog Theory of Rock Mass Simulation and Its Engineering Application

Author(s): Sun Shaorui | Lu Yexu | Xu Yuanyuan | Liu Jin | Wei Jihong
Application Scheduling in Mobile Cloud Computing with Load Balancing

Author(s): Xianglin Wei | Jianhua Fan | Ziyi Lu | Ke Ding
A Biomechanical Research of Growth Control of Spine by Shape Memory Alloy Staples

Author(s): Wei Zhang | Yonggang Zhang | Guoquan Zheng | Ruyi Zhang | Yan Wang
Towards Robust Routing in Three-Dimensional Underwater Wireless Sensor Networks

Author(s): Ming Xu | Guangzhong Liu | Huafeng Wu | Wei Sun
Development and Application of Structural Health Monitoring System Based on Piezoelectric Sensors

Author(s): Shi Yan | Jianxin Wu | Wei Sun | Haoyan Ma | Han Yan
Manual Acupuncture and Laser Acupuncture for Autonomic Regulations in Rats: Observation on Heart Rate Variability and Gastric Motility

Author(s): Zhao-Kun Yang | Mei-Ling Wu | Juan-Juan Xin | Wei He | Yang-Shuai Su | Hong Shi | Xiao-Yu Wang | Ling Hu | Xiang-Hong Jing | Gerhard Litscher
Effectiveness of Interstitial Laser Acupuncture Depends upon Dosage: Experimental Results from Electrocardiographic and Electrocorticographic Recordings

Author(s): Wei He | Gerhard Litscher | Xiang-Hong Jing | Hong Shi | Xiao-Yu Wang | Ingrid Gaischek | Yang-Shuai Su | Daniela Litscher | Zhao-Kun Yang | Juan-Juan Xin | Ling Hu
A Voxel-Map Quantitative Analysis Approach for Atherosclerotic Noncalcified Plaques of the Coronary Artery Tree

Author(s): Ying Li | Wei Chen | Kaijun Liu | Yi Wu | Yonglin Chen | Chun Chu | Bingji Fang | Liwen Tan | Shaoxiang Zhang
Exploring the Effects of Different Walking Strategies on Bi-Directional Pedestrian Flow

Author(s): Lili Lu | Gang Ren | Wei Wang | Chen Yu | Chenzi Ding
A Sphere-Based Calibration Method for Line Structured Light Vision Sensor

Author(s): Zhenzhong Wei | Mingwei Shao | Yali Wang | Mengjie Hu
Analysis of Floating Buoy of a Wave Power Generating Jack-Up Platform Haiyuan 1

Author(s): Date Li | Detang Li | Fei Li | Jingxin Shi | Wei Zhang
Application of Global Optimization Methods for Feature Selection and Machine Learning

Author(s): Shaohua Wu | Yong Hu | Wei Wang | Xinyong Feng | Wanneng Shu
Impulsive Controller Design for Complex Nonlinear Singular Networked Systems with Packet Dropouts

Author(s): Xian-Lin Zhao | Ai-Min Wang | Cun-Li Dai | Xiao-Lin Li | Wei Lu
Control for Two-Dimensional Markovian Jump Systems with State-Delays and Defective Mode Information

Author(s): Yanling Wei | Mao Wang | Hamid Reza Karimi | Jianbin Qiu
Bulk Synthesis and Characterization of Ti3Al Nanoparticles by Flow-Levitation Method

Author(s): Shanjun Chen | Yan Chen | Huafeng Zhang | Yongjian Tang | Jianjun Wei | Weiguo Sun
1D Nanostructures: Controlled Fabrication and Energy Applications

Author(s): Jian Wei | Xuchun Song | Chunli Yang | Michael Z. Hu
Parameter Matching Analysis of Hydraulic Hybrid Excavators Based on Dynamic Programming Algorithm

Author(s): Wei Shen | Jihai Jiang | Xiaoyu Su | Hamid Reza Karimi
Strength Theory Model of Unsaturated Soils with Suction Stress Concept

Author(s): Pan Chen | Changfu Wei | Jie Liu | Tiantian Ma
On the 2-MRS Problem in a Tree with Unreliable Edges

Author(s): Wei Ding | Yu Zhou | Guangting Chen | Hongfa Wang | Guangming Wang
Gap Functions and Algorithms for Variational Inequality Problems

Author(s): Congjun Zhang | Baoqing Liu | Jun Wei
Cross-Layer Power-Control-Based Real-Time Routing Protocol for Wireless Sensor Networks

Author(s): Lin Feng | Yang Lu | Zhenchun Wei | Zengxi Zhu | Xu Ding
Hierarchical Spatial Clustering in Multihop Wireless Sensor Networks

Author(s): Zhidan Liu | Wei Xing | Yongchao Wang | Dongming Lu
LEPREL1 Expression in Human Hepatocellular Carcinoma and Its Suppressor Role on Cell Proliferation

Author(s): Jianguo Wang | Xiao Xu | Zhikun Liu | Xuyong Wei | Runzhou Zhuang | Di Lu | Lin Zhou | Haiyang Xie | Shusen Zheng
Skeletal Muscle-Specific CPT1 Deficiency Elevates Lipotoxic Intermediates but Preserves Insulin Sensitivity

Author(s): Wanchun Shi | Siping Hu | Wenhua Wang | Xiaohui Zhou | Wei Qiu
On the Distributions of Subgraph Centralities in Complex Networks

Author(s): Faxu Li | Liang Wei | Haixing Zhao | Feng Hu
Effect of Traditional Chinese Herbal Medicine with Antiquorum Sensing Activity on Pseudomonas aeruginosa

Author(s): Weihua Chu | Shuxin Zhou | Yan Jiang | Wei Zhu | Xiyi Zhuang | Jiangyan Fu
Material Discrimination Based on K-edge Characteristics

Author(s): Peng He | Biao Wei | Peng Feng | Mianyi Chen | Deling Mi
Combination of Human Leukocyte Antigen and Killer Cell Immunoglobulin-Like Receptor Genetic Background Influences the Onset Age of Hepatocellular Carcinoma in Male Patients with Hepatitis B Virus Infection

Author(s): Ning Pan | Jie Qiu | Hang Sun | Fengqin Miao | Qian Shi | Jinhuan Xu | Wei Jiang | Hui Jin | Wei Xie | Youji He | Jianqiong Zhang
Association of Human Leukocyte Antigen Class I Polymorphism with Spontaneous Clearance of Hepatitis B Surface Antigen in Qidong Han Population

Author(s): Fengqin Miao | Hang Sun | Ning Pan | Jinhuan Xu | Jie Qiu | Yuqing Shen | Wei Xie | Jianqiong Zhang
Experimental Study of the Performance of Air Source Heat Pump Systems Assisted by Low-Temperature Solar-Heated Water

Author(s): Jinshun Wu | Chao Chen | Song Pan | Jun Wei | Tianquan Pan | Yixuan Wei | Yunmo Wang | Xinru Wang | Jiale Su
The Role of EGFR/PI3K/Akt/cyclinD1 Signaling Pathway in Acquired Middle Ear Cholesteatoma

Author(s): Wei Liu | Hongmiao Ren | Jihao Ren | Tuanfang Yin | Bing Hu | Shumin Xie | Yinghuan Dai | Weijing Wu | Zian Xiao | Xinming Yang | Dinghua Xie
Restoration of Critical-Sized Defects in the Rabbit Mandible Using Autologous Bone Marrow Stromal Cells Hybridized with Nano-β-tricalcium Phosphate/Collagen Scaffolds

Author(s): Xuehui Zhang | Mingming Xu | Xinggang Liu | Feng Zhang | Yan Wei | Song Meng | Xiaohan Dai | Aizhu Duan | Xuliang Deng
Demethylation of Cancer/Testis Antigens and CpG ODN Stimulation Enhance Dendritic Cell and Cytotoxic T Lymphocyte Function in a Mouse Mammary Model

Author(s): Jun-Zhong Sun | Lei Gao | Li Gao | Wei Wang | Nan Du | Juan Yang | Ling Wan | Fang Liu | Li-li Wang | Li Yu
A Small Ku-Band Polarization Tracking Active Phased Array for Mobile Satellite Communications

Author(s): Wei Shi | Zuping Qian | Jun Zhou | Xinbo Qu | Yang Xiang | Liu Hong
Advanced Antenna Technologies in the Beyond IMT-Advanced Systems

Author(s): Mugen Peng | Cheng-Xiang Wang | Feifei Gao | Wei Xiang
Clinical Research of Traditional Chinese Medicine Needs to Develop Its Own System of Core Outcome Sets

Author(s): Li Zhang | Junhua Zhang | Jing Chen | Dongmei Xing | Wei Mu | Jiaying Wang | Hongcai Shang
Study of RNA Interference Targeting NET-1 Combination with Sorafenib for Hepatocellular Carcinoma Therapy In Vitro and In Vivo

Author(s): Song He | Ying-ze Wei | Gui-lan Wang | Yu-yin Xu | Jia-ming Zhou | Yi-xin Zhang | Li Chen
Development of Lifting and Propulsion Mechanism for Biped Robot Inspired by Basilisk Lizards

Author(s): Linsen Xu | Tao Mei | Xianming Wei | Kai Cao | Mingzhou Luo
Numerical Modeling of the Fluid Flow in Continuous Casting Tundish with Different Control Devices

Author(s): Zhu He | Kun Zhou | Shuang Liu | Wei Xiong | Baokuan Li
Synthesis and Characterization of Single-Crystalline SnO2 Nanowires

Author(s): Dezhou Wei | Yanbai Shen | Mingyang Li | Wengang Liu | Shuling Gao | Lijun Jia | Cong Han | Baoyu Cui
The Use of Nanoscaled Fibers or Tubes to Improve Biocompatibility and Bioactivity of Biomedical Materials

Author(s): Xiaoming Li | Rongrong Cui | Wei Liu | Lianwen Sun | Bo Yu | Yubo Fan | Qingling Feng | Fuzhai Cui | Fumio Watari
Correlation between the Frequency of Th17 Cell and the Expression of MicroRNA-206 in Patients with Dermatomyositis

Author(s): Xinyi Tang | Xinyu Tian | Yue Zhang | Wei Wu | Jie Tian | Ke Rui | Jia Tong | Liwei Lu | Huaxi Xu | Shengjun Wang
Distance-Based Routing Strategy for Traffic Transport in Spatial Networks

Author(s): Wei Huang | Xiang Pan | Xi Yang | Jianhua Zhang
Research on SDG-Based Qualitative Reasoning in Conceptual Design

Author(s): Kai Li | Zhen-Zhen Yi | Wei Xu | Ke Zhao | Lin Wang
On the Dynamics of Abstract Retarded Evolution Equations

Author(s): Desheng Li | Jinying Wei | Jintao Wang
Generate Random Number by Using Acceptance Rejection Method

Author(s): WANG Bing-can | WEI Yan-hua | SUN Yong-hui
The Effect of Temperature on Rest Metabolic Rate and Hypoxia Tolerance in Qingbo (Spinibarbus sinensis)

Author(s): HE Wei, CAO Zhen-dong, FU Shi-jian | CAO Zhen-dong | FU Shi-jian
Short-term changes of corneal biomechanical properties after FS- LASIK

Author(s): Fu-Sheng Li | Hong-Zhi Yin | Wei-Li An | Yu-Ling Meng | Sheng-Lan Wei | Li Wang | Mei-Feng Li | Yue-Hua Zhou
Analysis of the status and influence factors of vision development in preschool children

Author(s): Guang-Qiang Wu | Mei-Ling Tong | Ning Wei | Xing-Xiang Wu | Zhong Li

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions