Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Wen-Jin Yu"

ADD TO MY LIST
 
A Threshold Signature Scheme Based on TPM

Author(s): Zhi-Hua Zhang | Si-Rong Zhang | Wen-Jin Yu | Jian-Jun Li | Bei Gong | Wei Jiang

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program