Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Weng Ke"

ADD TO MY LIST
 
Fabrication of Translucent Hydroxyapatite Ceramics with Different Forms by Sol-Gel Method

Author(s): LUO Hui-Tao, GUO Tai-Lin, ZHU De-Gui, ZHI Wei, DUAN Ke, ZHANG Cheng-Dong, QU Shu-Xin, WENG Jie
Adsorption and Release Behavior of BSA and FN on Nanostructural Ti Surface

Author(s): SHI Jie, FENG Bo, LU Xiong, WANG Jian-Xin, DUAN Ke, WENG Jie
Extensive analysis of D7S486 in primary gastric cancer supports TESTIN as a candidate tumor suppressor gene

Author(s): Ma Haiqing | Weng Desheng | Chen Yibing | Huang Wei | Pan Ke | Wang Hui | Sun Jiancong | Wang Qijing | Zhou Zhiwei | Wang Huiyun | Xia Jianchuan

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program