Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Wu Haixia"

ADD TO MY LIST
 
Systemic Revealing Pharmacological Signalling Pathway Networks in the Hippocampus of Ischaemia-Reperfusion Mice Treated with Baicalin

Author(s): Haixia Li | Yingying Zhang | Yanan Yu | Bing Li | YinYing Chen | Hongli Wu | Jingtao Wang | Jun Li | Xingjiang Xiong | Qiongyong He | Jinzhou Tian | Zhong Wang | Jie Wang
A Novel Problem-solving Metric for Future Internet Routing Based on Virtualization and Cloud-computing

Author(s): Ruijuan Zheng | Mingchuan Zhang | Qingtao Wu | Wangyang Wei | Haixia Zhao
Cognitive Internet of Things: Concepts and Application Example

Author(s): Mingchuan Zhang | Haixia Zhao | Ruijuan Zheng | Qingtao Wu | Wangyang Wei
Downregulation of DLC-1 Gene by Promoter Methylation during Primary Colorectal Cancer Progression

Author(s): Haixia Peng | Feng Long | Zhiyuan Wu | Yimin Chu | Ji Li | Rong Kuai | Jing Zhang | Zhihua Kang | Xinju Zhang | Ming Guan
Energy-Efficient Scheduling for Hybrid Tasks in Control Devices for the Internet of Things

Author(s): Zhigang Gao | Yifan Wu | Guojun Dai | Haixia Xia
Effect of substrate (ZnO) morphology on enzyme immobilization and its catalytic activity

Author(s): Zhang Yan | Wu Haixia | Huang Xuelei | Zhang Jingyan | Guo Shouwu
Analysis of Quinocetone and its Four Metabolites in Swine Liver by Ultra–performance Liquid Chromatography Quadrupole Time–of–flight Mass Spectrometry

Author(s): Suxia Zhang | Shusheng Tang | Chunyan Yang | Jianzhong Shen | Zhanhui Wang | Yanshen Li | Haixia Wu | Linli Cheng
Promoting Effect of Layered Titanium Phosphate on the Electrochemical and Photovoltaic Performance of Dye-Sensitized Solar Cells

Author(s): Cheng Ping | Chen Ruihao | Wang Junfei | Yu Jianong | Lan Tian | Wang Wanjun | Yang Haijun | Wu Haixia | Deng Changsheng
HPA-BASED NEW LIQUID REDOX ABSORBENT SYSTEM FOR FLUE GAS TREATMENT

Author(s): Rui Wang | Dan Wu | Hongen Qiu | Nan Bao | Haixia Zhao

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program