Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Xi Shen"

ADD TO MY LIST
 
Transcriptional Profiling of Hilar Nodes from Pigs after Experimental Infection with Actinobacillus Pleuropneumoniae

Author(s): Shumin Yu | Zhicai Zuo | Hengmin Cui | Mingzhou Li | Xi Peng | Ling Zhu | Ming Zhang | Xuewei Li | Zhiwen Xu | Meng Gan | Junliang Deng | Jing Fang | Jideng Ma | Shengqun Su | Ya Wang | Liuhong Shen | Xiaoping Ma | Zhihua Ren | Bangyuan Wu | Yanchun Hu
Analysis of Impact Fatigue Life for Valve Leaves in Small Hermetic Reciprocating Compressors

Author(s): Dong Zhang | Ming Xu | Jiang-Ping Gu | Yue-Jin Huang | Xi Shen
Thinking about ophthalmology teaching team building

Author(s): Yi-Sheng Zhong | Xi Shen
Inhibition of Filamin-A Reduces Cancer Metastatic Potential

Author(s): Xi Jiang, Jingyin Yue, Huimei Lu, Neil Campbell, Qifeng Yang, Shijie Lan, Bruce G. Haffty, Changji Yuan, Zhiyuan Shen
Curcumin Induces Cell Death and Restores Tamoxifen Sensitivity in the Antiestrogen-Resistant Breast Cancer Cell Lines MCF-7/LCC2 and MCF-7/LCC9

Author(s): Min Jiang | Ou Huang | Xi Zhang | Zuoquan Xie | Aijun Shen | Hongchun Liu | Meiyu Geng | Kunwei Shen
Two-Layer Storage Scheme and Repair Method of Failure Data in Wireless Sensor Networks

Author(s): Yulong Shen | Xiaowei Dang | Min Shu | Ning Xi | Jianfeng Ma
Comparison of Acute Recoil between Bioabsorbable Poly-L-lactic Acid XINSORB Stent and Metallic Stent in Porcine Model

Author(s): Yizhe Wu | Li Shen | Qibing Wang | Lei Ge | Jian Xie | Xi Hu | Aijun Sun | Juying Qian | Junbo Ge
Potential of Fruit Wastes as Natural Resources of Bioactive Compounds

Author(s): Gui-Fang Deng | Chen Shen | Xiang-Rong Xu | Ru-Dan Kuang | Ya-Jun Guo | Li-Shan Zeng | Li-Li Gao | Xi Lin | Jie-Feng Xie | En-Qin Xia | Sha Li | Shan Wu | Feng Chen | Wen-Hua Ling | Hua-Bin Li
Academic Culture and Campus Culture of Universities

Author(s): Xi Shen | Xianghong Tian
POEMS Syndrome: A Report of 14 Cases and Review of the Literature

Author(s): Zong Fei Ji | Dan Ying Zhang | Shu Qiang Weng | Xi Zhong Shen | Hou Yu Liu | Ling Dong
Influences of graphene oxide support on the electrochemical performances of graphene oxide-MnO2 nanocomposites

Author(s): Yang Huanping | Jiang Jian | Zhou Weiwei | Lai Linfei | Xi Lifei | Lam Yeng | Shen Zexiang | Khezri Bahareh | Yu Ting
Implementation and first-year screening results of an ocular telehealth system for diabetic retinopathy in China

Author(s): Peng Jinjuan | Zou Haidong | Wang Weiwei | Fu Jiong | Shen Bingjie | Bai Xuelin | Xu Xun | Zhang Xi
Preclinical transplantation and safety of HS/PCs expanded from human umbilical cord blood

Author(s): Chun-Juan Guo | Ying Gao | Di Hou | Dong-Yan Shi | Xiang-Min Tong | Dan Shen | Yong-Mei Xi | Jin-Fu Wang
Protective effect of prednisolone on ischemia-induced liver injury in rats

Author(s): Meng Wang, Feng Shen, Le-Hua Shi, Tao Xi, Xi-Feng Li, Xu Chen, Meng-Chao Wu
A Novel Trusted Terminal Computer Model Based on Embedded System

Author(s): Xi Qin | Chaowen Chang | Changxiang Shen | Li Gao
The common rs9939609 variant of the fat mass and obesity-associated gene is associated with obesity risk in children and adolescents of Beijing, China

Author(s): Xi Bo | Shen Yue | Zhang Meixian | Liu Xin | Zhao Xiaoyuan | Wu Lijun | Cheng Hong | Hou Dongqing | Lindpaintner Klaus | Liu Lisheng | Mi Jie | Wang Xingyu
Asymmetric Glyoxylate-Ene Reactions Catalyzed by Chiral Pd(II) Complexes in the Ionic Liquid [bmim][PF6]

Author(s): Xi Jun He | Zhen Lu Shen | Wei Min Mo | Bao Xiang Hu | Nan Sun
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions