Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Xiao-Lin Shi"

ADD TO MY LIST
 
Embryonic hepatocyte transplantation for hepatic cirrhosis: Efficacy and mechanism of action

Author(s): Wen-Ting Bin | Li-Mei Ma | Qing Xu | Xiao-Lin Shi
2-(2-Nitroanilino)benzoic acid

Author(s): Xiao-Lin Zhu | Lu Shi | Peng Jiang | Tian-Hao Zhu | Hong-Jun Zhu
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?