Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Xiaoying Guo"

ADD TO MY LIST
 
A mutational analysis and molecular dynamics simulation of quinolone resistance proteins QnrA1 and QnrC from Proteus mirabilis

Author(s): Guo Qinglan | Weng Jingwei | Xu Xiaogang | Wang Minghua | Wang Xiaoying | Ye Xinyu | Wang Wenning | Wang Minggui
Massively parallel pyrosequencing-based transcriptome analyses of small brown planthopper (Laodelphax striatellus), a vector insect transmitting rice stripe virus (RSV)

Author(s): Zhang Fujie | Guo Hongyan | Zheng Huajun | Zhou Tong | Zhou Yijun | Wang Shengyue | Fang Rongxiang | Qian Wei | Chen Xiaoying
Preliminary molecular characterization of the human pathogen Angiostrongylus cantonensis

Author(s): He Hualiang | Cheng Mei | Yang Xiao | Meng Jinxiu | He Ai | Zheng Xiaoying | Li Zhuoya | Guo Pengjuan | Pan Zhihua | Zhan Ximei
Identifying environmental risk factors for human neural tube defects before and after folic acid supplementation

Author(s): Liao Yilan | Wang Jinfeng | Li Xinhu | Guo Yaoqin | Zheng Xiaoying
Enzyme Chemiluminescence Immuno Assay of Free hCGβ in Serum Based on Superparamagnetic Polymer Microbeads

Author(s): Xiaoying Guo | Yueping Guan | Bin Yang | Yongning Wang | Hualong Lan | Wentang Shi | Zhenghui Yang | Zuhong Lu
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil