Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Xie M"

ADD TO MY LIST
 
The structural characterization of corn stalks hemicelluloses during active oxygen cooking as a pretreatment for biomass conversion

Author(s): Jian-Bin Shi | Qiu-Lin Yang | Lu Lin | Yan Gong | Chun-Sheng Pang | Tu-Jun Xie
The GC/MS Analysis of Volatile Components Extracted by Different Methods from Exocarpium Citri Grandis

Author(s): Zhisheng Xie | Qundi Liu | Zhikun Liang | Mingqian Zhao | Xiaoxue Yu | Depo Yang | Xinjun Xu
Engineering Applications of Intelligent Monitoring and Control

Author(s): Qingsong Xu | Pak-Kin Wong | Chengjin Zhang | Shane Xie | Ping-Lang Yen
NF-B Inhibition after Cecal Ligation and Puncture Reduces Sepsis-Associated Lung Injury without Altering Bacterial Host Defense

Author(s): Hui Li | Wei Han | Vasilly Polosukhin | Fiona E. Yull | Brahm H. Segal | Can-Mao Xie | Timothy S. Blackwell
BMCloud: Minimizing Repair Bandwidth and Maintenance Cost in Cloud Storage

Author(s): Chao Yin | Changsheng Xie | Jiguang Wan | Chih-Cheng Hung | Jinjiang Liu | Yihua Lan
An Exploratory Survey of Deqi Sensation from the Views and Experiences of Chinese Patients and Acupuncturists

Author(s): Hong-Wen Yuan | Liang-Xiao Ma | Peng Zhang | Chi Lin | Dan-Dan Qi | Jing Li | Si-Yuan Xin | Ni-Juan Hu | Chun-Hua Li | Yu-Qi Liu | Jie Hao | Jie-Ping Xie | Hai Cui | Jiang Zhu
A Gradient Boosting Algorithm for Survival Analysis via Direct Optimization of Concordance Index

Author(s): Yifei Chen | Zhenyu Jia | Dan Mercola | Xiaohui Xie
LEPREL1 Expression in Human Hepatocellular Carcinoma and Its Suppressor Role on Cell Proliferation

Author(s): Jianguo Wang | Xiao Xu | Zhikun Liu | Xuyong Wei | Runzhou Zhuang | Di Lu | Lin Zhou | Haiyang Xie | Shusen Zheng
Nonrigid Registration of Lung CT Images Based on Tissue Features

Author(s): Rui Zhang | Wu Zhou | Yanjie Li | Shaode Yu | Yaoqin Xie
Combination of Human Leukocyte Antigen and Killer Cell Immunoglobulin-Like Receptor Genetic Background Influences the Onset Age of Hepatocellular Carcinoma in Male Patients with Hepatitis B Virus Infection

Author(s): Ning Pan | Jie Qiu | Hang Sun | Fengqin Miao | Qian Shi | Jinhuan Xu | Wei Jiang | Hui Jin | Wei Xie | Youji He | Jianqiong Zhang
Association of Human Leukocyte Antigen Class I Polymorphism with Spontaneous Clearance of Hepatitis B Surface Antigen in Qidong Han Population

Author(s): Fengqin Miao | Hang Sun | Ning Pan | Jinhuan Xu | Jie Qiu | Yuqing Shen | Wei Xie | Jianqiong Zhang
A Review of the Piston Effect in Subway Stations

Author(s): Song Pan | Li Fan | Jiaping Liu | Jingchao Xie | Yuying Sun | Na Cui | Lili Zhang | Binyang Zheng
Influence of Removable Devices' Heterouse on the Propagation of Malware

Author(s): Xie Han | Yi-Hong Li | Li-Ping Feng | Li-Peng Song
The Role of EGFR/PI3K/Akt/cyclinD1 Signaling Pathway in Acquired Middle Ear Cholesteatoma

Author(s): Wei Liu | Hongmiao Ren | Jihao Ren | Tuanfang Yin | Bing Hu | Shumin Xie | Yinghuan Dai | Weijing Wu | Zian Xiao | Xinming Yang | Dinghua Xie
Research on Self-Organization in Resilient Recovery of Cluster Supply Chains

Author(s): Liang Geng | Renbin Xiao | Shanshan Xie
Trends in Prevalence, Awareness, Treatment, and Control of Diabetes Mellitus in Mainland China from 1979 to 2012

Author(s): Min-zhi Li | Li Su | Bao-yun Liang | Jin-jing Tan | Qing Chen | Jian-xiong Long | Juan-juan Xie | Guang-liang Wu | Yan Yan | Xiao-jing Guo | Lian Gu
Investigation into the Influence of Physician for Treatment Based on Syndrome Differentiation

Author(s): Lijie Jiang | Baoyan Liu | Qi Xie | Shuhong Yang | Liyun He | Runshun Zhang | Shiyan Yan | Xuezhong Zhou | Jia Liu
Successful Removal of Metal Objects Causing Penile Strangulation by a Silk Winding Method

Author(s): Chuanjiang Dong | Ziqiang Dong | Fei Xiong | Zonglan Xie | Qiaoli Wen
Comments on Thermal Physical Properties Testing Methods of Phase Change Materials

Author(s): Jingchao Xie | Yue Li | Weilun Wang | Song Pan | Na Cui | Jiaping Liu
Optimal Control for a Stationary Population

Author(s): Ming Li | Qing Xie
Researches advance on anti-VEGF medication for retinopathy of prematurity

Author(s): Huan-Huan Zhao | Xue-Lin Huang | Su-Zhen Xie | Chao-Hui Zhao
Protective effects of lycium barbarum polysaccharide on damaged hRPE cells induced by blue light irradiation

Author(s): Wei-Hong Dong | Xiu-Juan Du | Da-Dong Guo | Ran Dou | Xiao-Feng Xie | Hong-Sheng Bi
Randomized, controlled clinical trial comparison of SDM laser versus argon ion laser in diabetic macular edema

Author(s): Ting-Yu Xie | Qiao-Qian Guo | Yan Wang | Qing Wang | Xue-Yi Chen
Blocking Autophagic Flux Enhances Matrine-Induced Apoptosis in Human Hepatoma Cells

Author(s): Li Wang | Chun Gao | Shukun Yao | Bushan Xie
A Novel Integrated Algorithm for Wind Vector Retrieval from Conically Scanning Scatterometers

Author(s): Xuetong Xie | Zhou Huang | Mingsen Lin | Kehai Chen | Youguo Lan | Xinzhe Yuan | Xiaomin Ye | Juhong Zou
Local analysis of Eu2+ emission in CaAlSiN3

Author(s): Benjamin Dierre, Takashi Takeda, Takashi Sekiguchi, Takayuki Suehiro, Kohsei Takahashi, Yoshinobu Yamamoto, Rong-Jun Xie and Naoto Hirosaki
The Hedgehog inhibitor cyclopamine antagonizes chemoresistance of breast cancer cells

Author(s): Chai F | Zhou J | Chen C | Xie S | Chen X | Su P | Shi J
Value Addition Initiative For CANDU Reactor Operation Performance

Author(s): V. Chugh | R. Parmar | J. Schur | J. Sherin | H. Xie | D. Zobin
The Henry Reaction in [Bmim][PF6]-based Microemulsions Promoted by Acylase

Author(s): Wen-Jian Xia | Zong-Bo Xie | Guo-Fang Jiang | Zhang-Gao Le
Magnetic endoscopic imaging vs standard colonoscopy: Meta-analysis of randomized controlled trials

Author(s): Yi Chen | Yu-Ting Duan | Qin Xie | Xian-Peng Qin | Bo Chen | Lin Xia | Yong Zhou | Ning-Ning Li | Xiao-Ting Wu
Distributed Filter with Consensus Strategies for Sensor Networks

Author(s): Xie Li | Huang Caimou | Hu Haoji
Room-temperature ferromagnetism in nanocrystalline Cu/Cu2O core-shell structures prepared by magnetron sputtering

Author(s): Hao-Bo Li | Xinjian Xie | Weichao Wang | Yahui Cheng | Wei-Hua Wang | Luyan Li | Hui Liu | Gehui Wen | Rongkun Zheng
Synthesis and Anti-TMV Activity of Dialkyl/dibenzyl 2-((6-Substituted-benzo[d]thiazol-2-ylamino)(benzofuran-2-yl)methyl) Malonates

Author(s): Han Xiao | Pengcheng Zheng | Chenghao Tang | Ying Xie | Fang Wu | Jie Song | Jun Zhao | Zhining Li | Meichuan Li
Nanosilica coating for bonding improvements to zirconia

Author(s): Chen C | Chen G | Xie H | Dai W | Zhang F
Multi-Branched Blood Vessels Segmentation Based on Phase-Field and Statistical Model

Author(s): Shifeng Zhao | Mingquan Zhou | Zhongke Wu | Yun Tian | Lizhi Xie
Optimization Inversion of the Ground Stress Field of Bohai Sea and Its Adjacent Area

Author(s): Zongxiang Xiu | Baohua Liu | Qiuhong Xie | Guozhong Han | Yanpeng Zheng | Xishuang Li
Research on Low Power Marine Current Power Generation System

Author(s): Dongkai Peng | Jingang Han | Lianbin Xie | Tianhao Tang
Kaempferol Promotes Apoptosis in Human Bladder Cancer Cells by Inducing the Tumor Suppressor, PTEN

Author(s): Feng Xie | Ming Su | Wei Qiu | Min Zhang | Zhongqiang Guo | Boxing Su | Jie Liu | Xuesong Li | Liqun Zhou
Robust Finger Vein ROI Localization Based on Flexible Segmentation

Author(s): Yu Lu | Shan Juan Xie | Sook Yoon | Jucheng Yang | Dong Sun Park
Identification of Two Novel Anti-Fibrotic Benzopyran Compounds Produced by Engineered Strains Derived from Streptomyces xiamenensis M1-94P that Originated from Deep-Sea Sediments

Author(s): Zhong-Yuan You | Ya-Hui Wang | Zhi-Gang Zhang | Min-Juan Xu | Shu-Jie Xie | Tie-Sheng Han | Lei Feng | Xue-Gong Li | Jun Xu
Harnessing the Potential of Halogenated Natural Product Biosynthesis by Mangrove-Derived Actinomycetes

Author(s): Xue-Gong Li | Xiao-Min Tang | Jing Xiao | Guang-Hui Ma | Li Xu | Shu-Jie Xie | Min-Juan Xu | Xiang Xiao | Jun Xu
Recovery in Mental Illnesses: a Concept Analysis

Author(s): Xie Huiting | Li Ziqiang
Targeting hedgehog signaling in cancer: research and clinical developments

Author(s): Xie J | Bartels CM | Barton SW | Gu D
Harmful Gas Recognition Exploiting a CTL Sensor Array

Author(s): Qihui Wang | Lijun Xie | Bo Zhu | Yao Zheng | Shihua Cao
Numerical Analysis of the Temperature Distribution of the Rotor

Author(s): Ran Bo | Guo Zixue | Xie Quanxin | Zhou Bo
Study of Optimization and Design for Disk-Type Molecular Pump Based on DSMC Method

Author(s): Zhou Bo | Guo Zixue | Xie Quanxin | Ran Bo
Multiple Model Adaptive Nonlinear Observer of Dynamic Positioning Ship

Author(s): Yehai Xie | Xiaogong Lin | Xinqian Bian | Dawei Zhao
Adaptive Synchronization of Complex Dynamical Networks Governed by Local Lipschitz Nonlinearlity on Switching Topology

Author(s): Bo Liu | Xiaoling Wang | Yanping Gao | Guangming Xie | Housheng Su
Immunomodulatory Activity and Protective Effects of Polysaccharide from Eupatorium adenophorum Leaf Extract on Highly Pathogenic H5N1 Influenza Infection

Author(s): Yi Jin | Yuewei Zhang | Chunyan Wan | Hongjun Wang | Lingyu Hou | Jianyu Chang | Kai Fan | Xiangming Xie
Latent Abnormal Pathology Affects Long-Term Graft Function in Elder Living Renal Allograft Recipients

Author(s): Linlin Ma | Lei Zhang | Yu Du | Zelin Xie | Yawang Tang | Jun Lin | Wen Sun | Hongbo Guo | Rumei Bi | Mengmeng Zhang | Xi Zhu | Ye Tian
High Pressure Elastic Behavior of Synthetic Mg3Y2(SiO4)3 Garnet up to 9 GPa

Author(s): Dawei Fan | Maining Ma | Shuyi Wei | Zhiqiang Chen | Hongsen Xie
UAV Platform Based Atmospheric Environmental Emergency Monitoring System Design

Author(s): T. Xie | R. Liu | R.T. Hai | Q.H. Hu | Q. Lu
Summer sea ice characteristics and morphology in the Pacific Arctic sector as observed during the CHINARE 2010 cruise

Author(s): H. Xie | R. Lei | C. Ke | H. Wang | Z. Li | J. Zhao | S. F. Ackley
New Insight from Using Spatiotemporal Image Correlation in Prenatal Screening of Fetal Conotruncal Defects

Author(s): Zuo-ping Xie | Bo-wen Zhao | Hua Yuan | Qi-qi Hua | She-hong Jin | Xiao-yan shen | Xin-hong Han | Jia-mei Zhou | Min Fang | Jin-hong Chen
Stochastic Systems 2013

Author(s): Weihai Zhang | Xuejun Xie | Suiyang Khoo | Guangchen Wang | Wuquan Li
Screening of Genes Specifically Expressed in Males of Fenneropenaeus chinensis and Their Potential as Sex Markers

Author(s): Shihao Li | Fuhua Li | Yusu Xie | Bing Wang | Rong Wen | Chengsong Zhang | Kuijie Yu | Jianhai Xiang
High Expression of H3K27me3 Is an Independent Predictor of Worse Outcome in Patients with Urothelial Carcinoma of Bladder Treated with Radical Cystectomy

Author(s): Jianye Liu | Yonghong Li | Yiji Liao | Shijuan Mai | Zhiling Zhang | Zhouwei Liu | Lijuan Jiang | Yixin Zeng | Fangjian Zhou | Dan Xie
A Polymorphism at the 3'-UTR Region of the Aromatase Gene Is Associated with the Efficacy of the Aromatase Inhibitor, Anastrozole, in Metastatic Breast Carcinoma

Author(s): Lei Liu | Yu-Xian Bai | Jian-Hua Zhou | Xiu-Wei Sun | Hong Sui | Wen-Jie Zhang | Heng-Heng Yuan | Rui Xie | Xiao-Li Wei | Ting-Ting Zhang | Peng Huang | Yan-Jing Li | Jing-Xuan Wang | Shu Zhao | Qing-Yuan Zhang
Can Parenting Styles and Dimensions Questionnaire (PSDQ) Be Used in China?

Author(s): Yixiao Fu | Xiao Hou | Qing Qin | Huaqing Meng | Peng Xie | Yi Huang | Xiaohong Ma | Wei Deng | Qinghua Luo | Yingcheng Wang | Hua Hu | Lian Du | Haitang Qiu | Tian Qiu | Tao Li
Recognition of Bragg Wavelength Disturbed by Time Delay of Fiber Length in Prepositive Tunable Filter

Author(s): Chuan Li | Xiaoyong Chao | Yingna Li | Tao Xie | Zhengang Zhao | Xin Xiong
Study of Supper Resolution Processing Methods for Thick Pinhole Image

Author(s): Hongwei Xie | Faqiang Zhang | Jianhua Zhang | Zeping Xu | Linbo Li
Salen-Cu(II) Complex Catalyzed N-Arylation of Imidazoles under Mild Conditions

Author(s): Yan Liu | Qin Zhang | Xiaowei Ma | Ping Liu | Jianwei Xie | Bin Dai | Zhiyong Liu
A Morphological and Histological Characterization of Male Flower in Chestnut (Castanea) Cultivar ‘Yanshanzaofeng’

Author(s): Feng Zou | Su-Juan Guo | Huan Xiong | Peng Xie | Wen-Jun Lv | Guang-Hui Li
Tracking Microorganisms in Production and Sale Operations of Spiced Geese

Author(s): Huadong Xie | Lijun Bu | Zhengze Zhong | Yifan Zhang | Jun Lin | Zhixi Li
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program