Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Xun Zhu"

ADD TO MY LIST
 
Managing esophageal fistulae by endoscopic transluminal drainage in esophageal cancer patients with superior mediastinal sepsis after esophagectomy

Author(s): Yu-Zhen Zheng | Shu-Qin Dai | Hong-Bo Shan | Xiao-Yan Gao | Lan-Jun Zhang | Xun Cao | Jian-Fei Zhu | Jun-Ye Wang
Tissue-Specific Transcriptome Profiling of Plutella Xylostella Third Instar Larval Midgut

Author(s): Wen Xie, Yanyuan Lei, Wei Fu, Zhongxia Yang, Xun Zhu, Zhaojiang Guo, Qingjun Wu, Shaoli Wang, Baoyun Xu, Xuguo Zhou, Youjun Zhang
Synthesis and Antitumor Activities of Derivatives of the Marine Mangrove Fungal Metabolite Deoxybostrycin

Author(s): Hong Chen | Xun Zhu | Li-Li Zhong | Bing Yang | Jia Li | Jue-Heng Wu | Sheng-Ping Chen | Yong-Cheng Lin | Yuhua Long | Zhi-Gang She
An Anti-PCSK9 Antibody Reduces LDL-Cholesterol On Top Of A Statin And Suppresses Hepatocyte SREBP-Regulated Genes

Author(s): Liwen Zhang, Timothy McCabe, Jon H. Condra, Yan G. Ni, Laurence B. Peterson, Weirong Wang, Alison M. Strack, Fubao Wang, Shilpa Pandit, Holly Hammond, Dana Wood, Dale Lewis, Ray Rosa, Vivienne Mendoza, Anne Marie Cumiskey, Douglas G. Johns, Barbara C. Hansen, Xun Shen, Neil Geoghagen, Kristian Jensen, Lei Zhu, Karol Wietecha, Douglas Wisniewski, Lingyi Huang, Jing Zhang Zhao, Robin Ernst, Richard Hampton, Peter Haytko, Frances Ansbro, Shannon Chilewski, Jayne Chin, Lyndon J. Mitnaul, Andrea Pellacani, Carl P. Sparrow, Zhiqiang An, William Strohl, Brian Hubbard, Andrew S. Plump, Daniel Blom, Ayesha Sitlani
Xiao Han, et al., GHGKHKNK Octapeptide (P-5m) Inhibits Metastasis of HCCLM3 Cell Lines via Regulation of MMP-2 Expression in in Vitro and in Vivo Studies. Molecules, 2012, 17, 1357-1372

Author(s): Xiao Han | Dong-Mei Yan | Xiang-Feng Zhao | Hiroshi Matsuura | Wei-Guang Ding | Peng Li | Shuang Jiang | Bai-Rong Du | Pei-Ge Du | Xun Zhu
Characteristics of Leakage Pollution of Longpan Road Gas Station and Its Enlightenment

Author(s): Yuehua Jiang | Yun LI | Xiaojun Kang | Quanping Zhou | Xun Zhou | Yiping Zhu
Studies on the Synthesis of Derivatives of Marine-Derived Bostrycin and Their Structure-Activity Relationship against Tumor Cells

Author(s): Hong Chen | Lili Zhong | Yuhua Long | Jia Li | Jueheng Wu | Lan Liu | Shengping Chen | Yongcheng Lin | Mengfeng Li | Xun Zhu | Zhigang She
A Marine Anthraquinone SZ-685C Overrides Adriamycin-Resistance in Breast Cancer Cells through Suppressing Akt Signaling

Author(s): Xun Zhu | Zhenjian He | Jueheng Wu | Jie Yuan | Weitao Wen | Yiwen Hu | Yi Jiang | Cuiji Lin | Qianhui Zhang | Min Lin | Henan Zhang | Wan Yang | Hong Chen | Lili Zhong | Zhigang She | Shengping Chen | Yongcheng Lin | Mengfeng Li
Characteristics of Leakage Pollution of Longpan Road Gas Station and Its Enlightenment

Author(s): Quanping Zhou | Xun Zhou | Yiping Zhu | Yuehua Jiang | Yun LI | Xiaojun Kang
GHGKHKNK Octapeptide (P-5m) Inhibits Metastasis of HCCLM3 Cell Lines via Regulation of MMP-2 Expression in in Vitro and in Vivo Studies

Author(s): Xiao Han | Dong-Mei Yan | Xiang-Feng Zhao | Matsuura Hiroshi | Wei-Guang Ding | Peng Li | Shuang Jiang | Bai-Rong Du | Pei-Ge Du | Xun Zhu
Three initial diets for management of mild acute pancreatitis: A meta-analysis

Author(s): Wen-Bo Meng | Xun Li | Yu-Min Li | Wen-Ce Zhou | Xiao-Liang Zhu
Studies on Synthesis and Structure-Activity Relationship (SAR) of Derivatives of a New Natural Product from Marine Fungi as Inhibitors of Influenza Virus Neuraminidase

Author(s): Jing Li | Dingmei Zhang | Xun Zhu | Zhenjian He | Shu Liu | Mengfeng Li | Jiyan Pang | Yongcheng Lin
Prostaglandin E2 binding peptide screened by phage displaying: a new therapeutic strategy in rheumatoid arthritis

Author(s): Yan Dongmei | Han Weiwei | Bai Qinzhu | Zhao Xiangfeng | Han Xiao | Du Bairong | Zhu Xun
2-(o-Tolyloxy)benzoic acid

Author(s): Jia-Ying Xu | Wei-Hua Cheng | Xun Zhu | Dong-ya Gu
Three Bianthraquinone Derivatives from the Mangrove Endophytic Fungus Alternaria sp. ZJ9-6B from the South China Sea

Author(s): Cai-Huan Huang | Jia-Hui Pan | Bin Chen | Miao Yu | Hong-Bo Huang | Xun Zhu | Yong-Jun Lu | Zhi-Gang She | Yong-Cheng Lin
Spatial distribution patterns of anorectal atresia/stenosis in China: Use of two-dimensional graph-theoretical clustering

Author(s): Ping Yuan, Liang Qiao, Li Dai, Yan-Ping Wang, Guang-Xuan Zhou, Ying Han, Xiao-Xia Liu, Xun Zhang, Yi Cao, Juan Liang, Jun Zhu
Effects of LY294002 on the invasiveness of human gastric cancer in vivo in nude mice

Author(s): Chun-Gen Xing, Bao-Song Zhu, Xiao-Qing Fan, Hui-Hui Liu, Xun Hou, Kui Zhao, Zheng-Hong Qin
Statistical Research on Marine Natural Products Based on Data Obtained between 1985 and 2008

Author(s): Gu-Ping Hu | Jie Yuan | Li Sun | Zhi-Gang She | Jue-Heng Wu | Xiu-Jian Lan | Xun Zhu | Yong-Cheng Lin | Sheng-Ping Chen
Subtractive Clustering Based RBF Neural Network Model for Outlier Detection

Author(s): Peng Yang | Qingsheng Zhu | Xun Zhong
6-Methylpyridin-3-amine

Author(s): Kai Zhu | Ning Xun | Ping Wei | Ping-Fang Han
Characterization of paralogous protein families in rice

Author(s): Lin Haining | Ouyang Shu | Egan Amy | Nobuta Kan | Haas Brian | Zhu Wei | Gu Xun | Silva Joana | Meyers Blake | Buell C Robin

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program