Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Y. V. Preobrazhenskaya"

ADD TO MY LIST
 
Influence of Fucoidans on Hemostatic System

Author(s): Nadezhda E. Ustyuzhanina | Natalia A. Ushakova | Ksenia A. Zyuzina | Maria I. Bilan | Anna L. Elizarova | Oksana V. Somonova | Albina V. Madzhuga | Vadim B. Krylov | Marina E. Preobrazhenskaya | Anatolii I. Usov | Mikhail V. Kiselevskiy | Nikolay E. Nifantiev
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?