Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Ying Li"

ADD TO MY LIST
 
A Simple Spatial Working Memory and Attention Test on Paired Symbols Shows Developmental Deficits in Schizophrenia Patients

Author(s): Wei Song | Kai Zhang | Jinhua Sun | Lina Ma | Forrest Fabian Jesse | Xiaochun Teng | Ying Zhou | Hechen Bao | Shiqing Chen | Shuai Wang | Beimeng Yang | Xixia Chu | Wenhua Ding | Yasong Du | Zaohuo Cheng | Bin Wu | Shanguang Chen | Guang He | Lin He | Xiaoping Chen | Weidong Li
A Dual-Cycle Architecture in Cognitive M2M Wireless Networks

Author(s): Ying Li | Xu Dong | Lifeng Wang | Xiaobo Guo | Lin Bai
A Voxel-Map Quantitative Analysis Approach for Atherosclerotic Noncalcified Plaques of the Coronary Artery Tree

Author(s): Ying Li | Wei Chen | Kaijun Liu | Yi Wu | Yonglin Chen | Chun Chu | Bingji Fang | Liwen Tan | Shaoxiang Zhang
Research on Effectiveness Modeling of the Online Chat Group

Author(s): Hua-Fei Zhang | Li-Gang Dong | Jia-wei Sun | Ying Li
Application of TCA/acetone protein extraction in the cataract lens protein extract

Author(s): Zhao-Dong Chu | Guo-Hua Lu | Ying Tan | Yi Liu | Chao-Wei Li
Control and Configuration of Generator Excitation System as Current Mainstream Technology of Power System

Author(s): Rehan Jamil | Irfan Jamil | Zhao Jinquan | Li Ming | Wei Ying Dong | Rizwan Jamil
Condition-Based Maintenance Decision-making Support System (DSS) of Hydropower Plant

Author(s): Irfan Jamil | Rehan Jamil | Zhao Jinquan | Li Ming | Wei Ying Dong | Rizwan Jamil
Three New Germacrane-Type Sesquiterpenes with NGF-Potentiating Activity from Valeriana officinalis var. latiofolia

Author(s): Heng-Wen Chen | Li Chen | Bin Li | Hai-Long Yin | Ying Tian | Qiong Wang | Yan-Hua Xiao | Jun-Xing Dong
Size-Dependent Cytotoxicity of Nanocarbon Blacks

Author(s): Huating Kong | Yu Zhang | Yongjun Li | Zhifen Cui | Kai Xia | Yanhong Sun | Qunfen Zhao | Ying Zhu
Lipoprotein(a): A Promising Marker for Residual Cardiovascular Risk Assessment

Author(s): Anping Cai | Liwen Li | Ying Zhang | Yujin Mo | Weiyi Mai | Yingling Zhou
Screening of cytokines associated with ionizing radiation dose in serum by cytokine array

Author(s): Qiong LIU | Ying HE | Xian-rong SHEN | Lin-fang MO | Qing-rong WANG | Wei CHEN | Ding-wen JIANG | Deng-yong HOU | Xiao-yi HE | Tian-tian QIAN | Yu-ming LIU | Ke-xian LI
Synthesis and Anti-TMV Activity of Dialkyl/dibenzyl 2-((6-Substituted-benzo[d]thiazol-2-ylamino)(benzofuran-2-yl)methyl) Malonates

Author(s): Han Xiao | Pengcheng Zheng | Chenghao Tang | Ying Xie | Fang Wu | Jie Song | Jun Zhao | Zhining Li | Meichuan Li
A 94-GHz Millimeter-Wave Sensor for Speech Signal Acquisition

Author(s): Sheng Li | Ying Tian | Guohua Lu | Yang Zhang | Hao Lv | Xiao Yu | Huijun Xue | Hua Zhang | Jianqi Wang | Xijing Jing
Identification and Characterization of Porcine Kobuvirus Variant Isolated from Suckling Piglet in Gansu Province, China

Author(s): Shengtao Fan | Heting Sun | Ying Ying | Xiaolong Gao | Zheng Wang | Yicong Yu | Yuanguo Li | Tiecheng Wang | Zhijun Yu | Songtao Yang | Yongkun Zhao | Chuan Qin | Yuwei Gao | Xianzhu Xia
MicroRNA: Not Far from Clinical Application in Ischemic Stroke

Author(s): Yun Li | Yahong Liu | Zhaojun Wang | Huajuan Hou | Ying Lin | Yongjun Jiang
Study of TNF-α, IL-1β and LPS Levels in the Gingival Crevicular Fluid of a Rat Model of Diabetes Mellitus and Periodontitis

Author(s): Zhu-Ling Jiang | Yu-Qiong Cui | Rui Gao | Ying Li | Zhao-Chen Fu | Bin Zhang | Cheng-Chao Guan
Heat shock protein 90β inhibits apoptosis of intestinal epithelial cells induced by hypoxia through stabilizing phosphorylated Akt

Author(s): Shuai Zhang | Yong Sun | Zhiqiang Yuan | Ying Li | Xiaolu Li | Zhenyu Gong | Yizhi Peng
Application and Performance of 3D Printing in Nanobiomaterials

Author(s): Wenyong Liu | Ying Li | Jinyu Liu | Xufeng Niu | Yu Wang | Deyu Li
The degradation behavior of silk fibroin derived from different ionic liquid solvents

Author(s): Renchuan You | Ying Zhang | Yu Liu | Guiyang Liu | Mingzhong Li
Change in Expression of the Intestinal Polymeric Immunoglobulin Receptor in Acute Liver Necrosis

Author(s): Jin-Long Fu | Yu-Rong Wang | Guo-Zhen Li | Ying Zhou | Pei Liu
Familial congenital cyanosis caused by Hb-M Yantai (α-76 GAC → TAC, Asp → Tyr)

Author(s): Yanbo Sun | Pingyu Wang | Youjie Li | Fei Jiao | Zunling Li | Ying Ma | Wei Li | Shuyang Xie
Reasons and clinical managements of canalicular laceration in 78 cases

Author(s): Li-Tai Shen | Qiu-Hong Wei | Chen Chen | Ying Li | Chao Liu | Yue Zeng
Cap polyposis: A rare cause of rectal bleeding in children

Author(s): Jia Hui Li | May Ying Leong | Kong Boo Phua | Yee Low | Ajmal Kader | Veena Logarajah | Lin Yin Ong | Joyce HY Chua | Christina Ong
Hemiparesis after Operation of Astrocytoma Grade II in Adults: Effects of Acupuncture on Sensory-Motor Behavior and Quality of Life

Author(s): Haibo Yu | Sven Schröder | Yongfeng Liu | Zhifeng Li | Ying Yang | Yu Chen | Xingxian Huang
A Long Gravity-Piston Corer Developed for Seafloor Gas Hydrate Coring Utilizing an In Situ Pressure-Retained Method

Author(s): Jia-Wang Chen | Wei Fan | Brian Bingham | Ying Chen | Lin-Yi Gu | Shi-Lun Li
A Moving Object Detection Algorithm Based On Multiple Judgments

Author(s): Mengxin Li | Jingjing Fan | Ying Zhang | Rui Zhang | Weijing Xu | Dingding Hou
Yield and Characteristics of Pyrolysis Products Obtained from Schizochytrium limacinum under Different Temperature Regimes

Author(s): Gang Li | Yuguang Zhou | Fang Ji | Ying Liu | Benu Adhikari | Li Tian | Zonghu Ma | Renjie Dong
Key Technologies and Applications of Secure Multiparty Computation

Author(s): Xiaoqiang Guo | Shuai Zhang | Ying Li
Clinical effect of subthreshold photocoagulation for diabetic macular edema using 532 laser

Author(s): Dong-Ping Shao | Ying Ding | Fei Liu | Min-Chao Li | Xiao-Ran Yang
Expression and clinical significance of Pax6 gene in retinoblastoma

Author(s): Hai-Dong Huang | Li-Yang Li | Ying Guo | Xing Zhao | Jing-Jia Kang | Di Guan
Altered Functional Connectivity of Cognitive-Related Cerebellar Subregions in Well-Recovered Stroke Patients

Author(s): Wei Li | Tong Han | Wen Qin | Jing Zhang | Huaigui Liu | Ying Li | Liangliang Meng | Xunming Ji | Chunshui Yu
Modified Palmer Drought Severity Index Based on Distributed Hydrological Simulation

Author(s): Denghua Yan | Xiaoliang Shi | Zhiyong Yang | Ying Li | Kai Zhao | Yong Yuan
The Order Continuity of the Regular Norm on Regular Operator Spaces

Author(s): Zi Li Chen | Ying Feng | Jin Xi Chen
Challenges in Multiscale Modeling of Polymer Dynamics

Author(s): Ying Li | Brendan C. Abberton | Martin Kröger | Wing Kam Liu
Double-balloon enteroscopy in small bowel tumors: A Chinese single-center study

Author(s): Wen-Guo Chen | Guo-Dong Shan | Hong Zhang | Lin Li | Min Yue | Zun Xiang | Ying Cheng | Chen-Jiao Wu | Ying Fang | Li-Hua Chen
Design, Synthesis, Biological Activity and Molecular Dynamics Studies of Specific Protein Tyrosine Phosphatase 1B Inhibitors over SHP-2

Author(s): Su-Xia Sun | Xiao-Bo Li | Wen-Bo Liu | Ying Ma | Run-Ling Wang | Xian-Chao Cheng | Shu-Qing Wang | Wei Liu
The risk factors of phototoxic maculopathy caused by welding arc in occupational welders

Author(s): Dong-Ping Shao | Ying Ding | Xiao-Ran Yang | Fei Liu | Min-Chao Li
Advanced Research on T790M Mutation in Non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Hui LI | Shuang ZHANG | Ying CHENG
Public Place Smoke-Free Regulations, Secondhand Smoke Exposure and Related Beliefs, Awareness, Attitudes, and Practices among Chinese Urban Residents

Author(s): Tingzhong Yang | Abu S. Abdullah | Li Li | Ian R. H. Rockett | Yan Lin | Jun Ying | Wei Guo | Dan Wu | Mu Li
Characterization and Functionality of Immidazolium Ionic Liquids Modified Magnetic Nanoparticles

Author(s): Ying Li | Ning Tang | Fuyuhiko Inagaki | Chisato Mukai | Kazuichi Hayakawa
Alterations of HDL Subclasses in Different Lipid Levels of Men and Women

Author(s): Yuye Yang | Luchuan Yang | Mingde Fu | Ying Tian | Yanhua Xu | Haoming Tian | Li Tian
Receptor Conversion between Primary Tumors and Distant Metastases in 121 Cases of Metastatic Breast Cancer

Author(s): Chaoying Wang | Lijun Di1 | Kun Yan | Huiping Li | Guohong Song | Hanfang Jiang | Shanshan Yin | Xu Liang | Ying Yan | Bin Shao | Fengling Wan | Jun Ren
Effect of simvastatin on anti-oxidation and anti-inflammation properties of HDL in apoE-/-mice

Author(s): Di TIAN | Ya-fei QIN | Ru YING | Ying TAN | Li FENG | Yong YUAN | Wen-yan LAI | Zhi-gang GUO
Protective effects of Sipunculus nudus polysaccharides on rats injured by low-dose irradiation combined with carbon monoxide, benzene and noise

Author(s): Ying HE | Xian-rong SHEN | Ding-wen JIANG | Yu-ming LIU | Deng-yong HOU | Wei CHEN | Ke-xian LI | Qing-rong WANG | Lin-fang MO | Tian-tian QIAN | Yan WANG
Clinical analysis of benign paroxysmal positional vertigo in youth

Author(s): Jin XU | Yan-cheng LI | Zhong-xin ZHAO | Liu-qing HUANG | Zhe JIN | Ying CHEN | Jian-hua ZHUANG
Investigation and analysis on fatigue status of military pilots

Author(s): Jian-sheng GUO | Shi-wei CHEN | Jing BAI | Na LI | Zheng-rong MA | Jia-ping SHEN | Si-ju JI | Shu-hui YING
Hemodynamic features and recurrence risk analysis of subtotally embolized ophthalmic aneurysms

Author(s): Chuan-hui LI | Xin-jian YANG | Bin LUO | Hai-yun LI | Jia-liang CHEN | Ying ZHANG | Yi-sen ZHANG
Effect of whole course medical management on schizophrenia patients among servicemen

Author(s): Guang-tao HU | Xue-cheng LI | Jian-xin CUI | Ying HE | Jun WANG | Di LU
Correlation between polymorphism of ACE gene I/D and ACE2 gene A9570G and atrial fibrillation

Author(s): Ya-zhu WANG | Ying LI | Jin-qi FAN | Yan-ping XU | Pei-lin XIAO | Yi LONG | Zhi-yu LIN | Zhi-feng LI | Yue-hui YIN
Effect of regular screening and health education on the incidence of diabetes

Author(s): Fu-sheng FANG | Hui TIAN | Ying YU | Qin MA | Chun-lin LI | Xiao-ling CHENG | Liang-chen WANG | Xin-yu MIAO | Chen-xi LI | Nan LI
Experimental study on apoptosis and necrosis of goat hepatocytes induced by irreversible electroporation

Author(s): Ying LIU | Wei ZHOU | Zheng-ai XIONG | Cheng-xiang LI | Chen-guo YAO | Rong JIANG
Experimental study on ablating goat liver tissue with ultrasound imaging guided percutaneous irreversible electroporation

Author(s): Ying LIU | Wei ZHOU | Zheng-ai XIONG | Cheng-xiang LI | Chen-guo YAO
Extended ℋ∞ Estimation for Two-Dimensional Markov Jump Systems under Asynchronous Switching

Author(s): Rui Zhang | Ying Zhang | Yan Zhao | Jingsheng Liao | Baopu Li
Osiris: A Malware Behavior Capturing System Implemented at Virtual Machine Monitor Layer

Author(s): Ying Cao | Qiguang Miao | Jiachen Liu | Weisheng Li
The clinical practice of intraoperative neurophysiological monitoring in Shanghai Huashan Hospital

Author(s): WU Jin-song | XU Geng | MAO Ying | LIANG Wei-min | PAN Li | ZHOU Liang-fu
Meta-analysis of adjunctive levetiracetam in refractory partial sei

Author(s): ZHANG Ying | ZHANG Ya-xi | LI Dai | LIN Hui-hui | SONG Yi-jun
Clinical and genetic study of a juvenile-onset Huntington disease

Author(s): HAO Ying | CHEN Yuan-yuan | GU Wei-hong | WANG Guo-xiang | MA Hui-zi | LI Li-lin | WANG Kang | JIN Miao | DUAN Xiao-hui
Evaluation on lipid detection of CardioChek PA blood analyzer and its application in lipid screening in high-risk stroke group

Author(s): YANG Ping | SU Li-na | ZHU Yu | ZHANG Ling | LÜ Li-xia | HAN Yuan | XIN Ying | ZHANG Li | ZHANG Biao | WANG Jin-huan
The Role of E3 Ubiquitin Ligase Cbl Proteins in β-Elemene Reversing Multi-Drug Resistance of Human Gastric Adenocarcinoma Cells

Author(s): Ye Zhang | Xiao-Dong Mu | En-Zhe Li | Ying Luo | Na Song | Xiu-Juan Qu | Xue-Jun Hu | Yun-Peng Liu
Plant-Derived Natural Products as Sources of Anti-Quorum Sensing Compounds

Author(s): Chong-Lek Koh | Choon-Kook Sam | Wai-Fong Yin | Li Ying Tan | Thiba Krishnan | Yee Meng Chong | Kok-Gan Chan
A Shark Liver Gene-Derived Active Peptide Expressed in the Silkworm, Bombyx mori: Preliminary Studies for Oral Administration of the Recombinant Protein

Author(s): Yunlong Liu | Ying Chen | Jianqing Chen | Wenping Zhang | Qing Sheng | Jian Chen | Wei Yu | Zuoming Nie | Yaozhou Zhang | Wutong Wu | Lisha Wang | Inthrani Raja Indran | Jun Li | Lian Qian | Zhengbing Lv
Analysis of the related risk pathogenic factors of NAION in the population of plateau regions

Author(s): Hai - Hui Qi | Ling Li 2 | Ze - Feng Kang | Xue - Ying Ma
Multiple and colorful cone-shaped lasing induced by band-coupling in a 1D dual-periodic photonic crystal

Author(s): Cui-Feng Ying | Wen-Yuan Zhou | Yi Li | Qing Ye | Na Yang | Jian-Guo Tian
Prognostic and survival analysis of 837 Chinese colorectal cancer patients

Author(s): Ying Yuan | Mo-Dan Li | Han-Guang Hu | Cai-Xia Dong | Jia-Qi Chen | Xiao-Fen Li | Jing-Jing Li | Hong Shen
Research on Lightweight Information Security System of the Internet of Things

Author(s): Ying Li | Li Ping Du | JianWei Guo | Xin Zhao
Locoregional extension patterns of nasopharyngeal carcinoma and suggestions for clinical target volume delineation

Author(s): Wen-Fei Li | Ying Sun | Mo Chen | Ling-Long Tang | Li-Zhi Liu | Yan-Ping Mao | Lei Chen | Guan-Qun Zhou | Li Li | Jun Ma
Suppressing tumor growth of nasopharyngeal carcinoma by hTERTC27 polypeptide delivered through adeno-associated virus plus adenovirus vector cocktail

Author(s): Xiong Liu | Xiang-Ping Li | Ying Peng | Samuel S. Ng | Hong Yao | Zi-Feng Wang | Xiao-Mei Wang | Hsiang-Fu Kung | Marie C.M. Lin
Promoter methylation of tumor suppressor genes in esophageal squamous cell carcinoma

Author(s): Ji-Sheng Li | Jian-Ming Ying | Xiu-Wen Wang | Zhao-Hui Wang | Qian Tao | Li-Li Li
Aberrant promoter CpG methylation and its translational applications in breast cancer

Author(s): Ting-Xiu Xiang | Ying Yuan | Li-Li Li | Zhao-Hui Wang | Liang-Ying Dan | Yan Chen | Guo-Sheng Ren | Qian Tao
Predictive Role of EGFR Mutation Status on Postoperative Prognosis in Patients 
with Resected Lung Adenocarcinomas

Author(s): Yu DONG | Ying LI | Hong PENG | Bo JIN | Aimi HUANG | Hao BAI | Hui XIONG | Baohui HAN
Special AT-rich sequence-binding protein 1 promotes cell growth and metastasis in colorectal cancer

Author(s): Xue-Feng Fang | Zhi-Bo Hou | Xin-Zheng Dai | Cong Chen | Jing Ge | Hong Shen | Xiao-Feng Li | Li-Ke Yu | Ying Yuan
α-Glucosidase Inhibitory Effect and Simultaneous Quantification of Three Major Flavonoid Glycosides in Microctis folium

Author(s): Yan-Gan Chen | Ping Li | Peng Li | Ru Yan | Xiao-Qi Zhang | Ying Wang | Xian-Tao Zhang | Wen-Cai Ye | Qing-Wen Zhang
L428 cell morphophenotypic changes induced by CD99 overexpression via NF-κB inactivation

Author(s): Zuoping Huang | Feng Li | BinXin Zhou | Ying Liu | Xin Qian | Xiao Liu | Xingjing Liu
Generalized Lie triple derivations for gl(n,R)

Author(s): Hailing Li | Ying Wang | Wenjie Guo
L428 cell morphophenotypic changes induced by CD99 overexpression via NF-κB inactivation

Author(s): Zuoping Huang | Feng Li | BinXin Zhou | Ying Liu | Xin Qian | Xiao Liu | Xingjing Liu
Comprehensive Therapy for Subfoveal Choroidal Neovascularization Secondary to Multifocal Choroiditis

Author(s): Li PengCheng | Sheng ShuangYan | Li ShaoHua | Peng Chong | Zhang Ying
A Night Time Application for a Real-Time Vehicle Detection Algorithm Based on Computer Vision

Author(s): Shifu Zhou | Jianxiong Li | Zhenqian Shen | Liu Ying
Preparation and Properties of Al2O3/Steel-epoxy Laminated Composites

Author(s): LI Wei-Xin, BAI Ming-Min, LU Ying, RAO Ping-Gen
Chitin, Chitosan, and Glycated Chitosan Regulate Immune Responses: The Novel Adjuvants for Cancer Vaccine

Author(s): Xiaosong Li | Min Min | Nan Du | Ying Gu | Tomas Hode | Mark Naylor | Dianjun Chen | Robert E. Nordquist | Wei R. Chen
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program