Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yinghui Tang"

ADD TO MY LIST
 
The Discrete-Time Bulk-Service Geo/Geo/1 Queue with Multiple Working Vacations

Author(s): Jiang Cheng | Yinghui Tang | Miaomiao Yu
A Novel Pattern Recognition Approach Based on Immunology

Author(s): Shulin Liu | Yinghui Liu | Youfu Tang | Ruihong Jiang
The Amphiphilic Self-Assembling Peptide EAK16-I as a Potential Hydrophobic Drug Carrier

Author(s): Jing Wang | Fushan Tang | Feng Li | Juan Lin | Yinghui Zhang | Linfang Du | Xiaojun Zhao

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program