Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yipeng Wang"

ADD TO MY LIST
 
The Effect of Fundamental Risk of Listed Companies on the Market Pricing of Accruals Quality

Author(s): Zhaoyuan Geng | Zhendong Wang | Tian Song | Tingjun Liu | Wenting Chi | Yue Yu | Lufei Wang | Tong Zhang | Chaoying He | Minjie Wang | Yiyang Zheng | Yipeng Zhu | Gengen Zhou | Tiantian Li
Kiamycin, a Unique Cytotoxic Angucyclinone Derivative from a Marine Streptomyces sp.

Author(s): Zeping Xie | Bing Liu | Hongpeng Wang | Shengxiang Yang | Hongyu Zhang | Yipeng Wang | Naiyun Ji | Song Qin | Hartmut Laatsch
TabSQL: a MySQL tool to facilitate mapping user data to public databases

Author(s): Xia Xiao-Qin | McClelland Michael | Wang Yipeng
Mining Unique-m Substrings from Genomes

Author(s): Kai Ye | Zhenyu Jia | Yipeng Wang | Paul Flicek | Rolf Apweiler
The changes of the interspace angle after anterior correction and instrumentation in adolescent idiopathic scoliosis patients

Author(s): Wang Yipeng | Qiu Guixing | Yu Bin | Zhang Jianguo | Li Jiayi | Weng Xisheng | Shen Jianxiong | Fei Qi | Li Qiyi
WebArray: an online platform for microarray data analysis

Author(s): Xia Xiaoqin | McClelland Michael | Wang Yipeng
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil