Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yu ZHU"

ADD TO MY LIST
 
A New in Vitro Anti-Tumor Polypeptide Isolated from Arca inflata

Author(s): Jian Xu | Zhiyan Chen | Liyan Song | Lili Chen | Jianhua Zhu | Shuangshuang Lv | Rongmin Yu
Correlation of Abdominal Fat Distribution with Different Types of Diabetes in a Chinese Population

Author(s): Anhui Zhu | Bin Cui | Haodan Dang | Dan Yao | Haitao Yu | Hongmin Jia | Zhijun Hu | Xiaojin Zhang
Transcriptional Profiling of Hilar Nodes from Pigs after Experimental Infection with Actinobacillus Pleuropneumoniae

Author(s): Shumin Yu | Zhicai Zuo | Hengmin Cui | Mingzhou Li | Xi Peng | Ling Zhu | Ming Zhang | Xuewei Li | Zhiwen Xu | Meng Gan | Junliang Deng | Jing Fang | Jideng Ma | Shengqun Su | Ya Wang | Liuhong Shen | Xiaoping Ma | Zhihua Ren | Bangyuan Wu | Yanchun Hu
Can lignocellulosic hydrocarbon liquids rival lignocellulose-derived ethanol as a future transport fuel?

Author(s): Yao Ding | Shengdong Zhu | Pei Yu | Shuiming Cheng | Yuanxin Wu
Refractive errors progression among pupils in Hetian Road primary school of Shanghai: 1-year followed-up

Author(s): Hui Shi | Yan-Hong Li | Li Li | Chun Zhao | Yan Wu | Wei Zhu | Jun Ba | Jing Yu
Size-Dependent Cytotoxicity of Nanocarbon Blacks

Author(s): Huating Kong | Yu Zhang | Yongjun Li | Zhifen Cui | Kai Xia | Yanhong Sun | Qunfen Zhao | Ying Zhu
One-Pot Tandem Synthesis of 2-Arylquinazolines by a Multicomponent Cyclization Reaction

Author(s): Leping Ye | Lin Yu | Lijun Zhu | Xiaodong Xia
Anti-Tumor Effects of Atractylenolide I Isolated from Atractylodes macrocephala in Human Lung Carcinoma Cell Lines

Author(s): Huanyi Liu | Yajie Zhu | Tao Zhang | Zhenguo Zhao | Yu Zhao | Peng Cheng | Hua Li | Hui Gao | Xiaomei Su
An Effective and Reliable Power Data Transmission Scheme Based on Smart Antenna WLAN Technology

Author(s): Xianqin Luo | Yue Sheng Zhu | Yu Qing Zhong | Yi Qin
Prevalence of asthenopia and its risk factors in Chinese college students

Author(s): Cheng-Cheng Han | Rong Liu | Ru-Ru Liu | Zhong-Hai Zhu | Rong-Bin Yu | Le Ma
The Anti-Lung Cancer Activities of Steroidal Saponins of P. polyphylla Smith var. chinensis (Franch.) Hara through Enhanced Immunostimulation in Experimental Lewis Tumor-Bearing C57BL/6 Mice and Induction of Apoptosis in the A549 Cell Line

Author(s): Yu Li | Jun-Fei Gu | Xi Zou | Jian Wu | Ming-Hua Zhang | Jun Jiang | Dong Qin | Jin-Yong Zhou | Bao-Xin-Zi Liu | Yun-Tao Zhu | Xiao-Bin Jia | Liang Feng | Rui-Ping Wang
Certain congruences on inverse semirings

Author(s): Xiaofeng Zhu | Yuanlan Zhou | Wenhui Yu
Overexpression of FXYD-3 Is Involved in the Tumorigenesis and Development of Esophageal Squamous Cell Carcinoma

Author(s): Zhen-Long Zhu | Bao-Yong Yan | Yu Zhang | Yan-Hong Yang | Ming-Wei Wang | Hanswalter Zentgraf | Xiang-Hong Zhang | Xiao-Feng Sun
PINCH Expression and Its Clinicopathological Significance in Gastric Adenocarcinoma

Author(s): Zhen-Long Zhu | Bao-Yong Yan | Yu Zhang | Yan-Hong Yang | Zheng-Min Wang | Hong-Zhen Zhang | Ming-Wei Wang | Xiang-Hong Zhang | Xiao-Feng Sun
Hypermethylated FAM5C and MYLK in Serum as Diagnosis and Pre-Warning Markers for Gastric Cancer

Author(s): Lu Chen | Liping Su | Jianfang Li | Yanan Zheng | Beiqin Yu | Yingyan Yu | Min Yan | Qinlong Gu | Zhenggang Zhu | Bingya Liu
Expression and Significance of FXYD-3 Protein in Gastric Adenocarcinoma

Author(s): Zhen-Long Zhu | Zeng-Ren Zhao | Yu Zhang | Yan-Hong Yang | Zheng-Min Wang | Dong-Sheng Cui | Ming-Wei Wang | Jörg Kleeff | Hany Kayed | Bao-Yong Yan | Xiao-Feng Sun
PINCH Expression and Its Significance in Esophageal Squamous Cell Carcinoma

Author(s): Zhenlong Zhu | Yanhong Yang | Yu Zhang | Zhengmin Wang | Dongsheng Cui | Jinting Zhang | Mingwei Wang | Xiao-Feng Sun
Latent Abnormal Pathology Affects Long-Term Graft Function in Elder Living Renal Allograft Recipients

Author(s): Linlin Ma | Lei Zhang | Yu Du | Zelin Xie | Yawang Tang | Jun Lin | Wen Sun | Hongbo Guo | Rumei Bi | Mengmeng Zhang | Xi Zhu | Ye Tian
Iron-boron pair dissociation in silicon under strong illumination

Author(s): Xiaodong Zhu | Deren Yang | Xuegong Yu | Jian He | Yichao Wu | Jan Vanhellemont | Duanlin Que
Galactosylated Chitosan Oligosaccharide Nanoparticles for Hepatocellular Carcinoma Cell-Targeted Delivery of Adenosine Triphosphate

Author(s): Xiu Liang Zhu | Yong Zhong Du | Ri Sheng Yu | Ping Liu | Dan Shi | Ying Chen | Ying Wang | Fang Fang Huang
MicroRNA-143 Downregulates Interleukin-13 Receptor Alpha1 in Human Mast Cells

Author(s): Shaoqing Yu | Ruxin Zhang | Chunshen Zhu | Jianqiu Cheng | Hong Wang | Jing Wu
Stent-grafts for the treatment of TIPS dysfunction: Fluency stent vs Wallgraft stent

Author(s): Xue-Feng Luo | Ling Nie | Zhu Wang | Jiaywei Tsauo | Ling-Jun Liu | Yang Yu | Biao Zhou | Cheng-Wei Tang | Xiao Li
Valproic acid-associated low fibrinogen and delayed intracranial hemorrhage: case report and mini literature review

Author(s): Chen HF | Xu LP | Luo ZY | Yu ZQ | Li ZY | Cui QY | Qin LM | Ren YY | Shen HS | Tang JQ | Jin LJ | Zhu JJ | Wang J | Wang KY | Wu TQ | Wang ZY
Long-wavelength optical properties of a plasmonic crystal composed of end-to-end nanorod dimers

Author(s): X. Q. Yu | L. Zhou | Z. G. Dong | Y. F. Bai | S. N. Zhu
A generic tight-binding model for monolayer, bilayer and bulk MoS2

Author(s): Ferdows Zahid | Lei Liu | Yu Zhu | Jian Wang | Hong Guo
Luteolin Inhibits Inflammatory Responses via p38/MK2/TTP-mediated mRNA Stability

Author(s): Wanling Wu | Dongye Li | Yu Zong | Hong Zhu | Defeng Pan | Tongda Xu | Tao Wang | Tingting Wang
Real Estate Prices and Consumption in China: 1998-2011

Author(s): Guan Yu | Jiao Fang-Yi | Zhu Hong-Zhang | Ren Jia-Song
FDTD Application of Targets Electromagnetic Scattering in Layered Space

Author(s): Jiang Yan-nan | Zhu Si-xin | Wang Bin | Yu Xin-hua
A Bayesian Approach to Estimate the Prevalence of Schistosomiasis japonica Infection in the Hubei Province Lake Regions, China

Author(s): Xin Xia | Hui-Ping Zhu | Chuan-Hua Yu | Xing-Jian Xu | Ren-Dong Li | Juan Qiu
(E)-3-(3,4-Difluorophenyl)-1-(3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one

Author(s): He-Ping Zhu | Peng-Tian Yu | Zhe Wang | Sheng-Li Yang | Zhi-Guo Liu
Visceral Nociceptive Afferent Facilitates Reaction of Subnucleus Reticularis Dorsalis to Acupoint Stimulation in Rats

Author(s): Liang Li | Lingling Yu | Peijing Rong | Hui Ben | Xia Li | Bing Zhu | Rixin Chen
In Vitro Lethal Effect of Photodynamic Therapy on Human Pancreatic Cancer Cells and Its Major Influencing Factors

Author(s): Zhong Yu | Kai-hong Huang | Wa Zhong | Li-qun Yang | Qi-kui Chen | Zhao-hua Zhu
The Interaction of CuS and Halothiobacillus HT1 Biofilm in Microscale Using Synchrotron Radiation-Based Techniques

Author(s): Huirong Lin | Guangcun Chen | Shenhai Zhu | Yingxu Chen | Dongliang Chen | Wei Xu | Xiaohan Yu | Jiyan Shi
A New Antiproliferative and Antioxidant Peptide Isolated from Arca subcrenata

Author(s): Lili Chen | Liyan Song | Tingfei Li | Jianhua Zhu | Jian Xu | Qin Zheng | Rongmin Yu
The Effect of Fundamental Risk of Listed Companies on the Market Pricing of Accruals Quality

Author(s): Zhaoyuan Geng | Zhendong Wang | Tian Song | Tingjun Liu | Wenting Chi | Yue Yu | Lufei Wang | Tong Zhang | Chaoying He | Minjie Wang | Yiyang Zheng | Yipeng Zhu | Gengen Zhou | Tiantian Li
Expression of huCdc7 in colorectal cancer

Author(s): Hai-Jun Chen | Zhen Zhu | Xue-Lin Wang | Quan-Lin Feng | Qing Wu | Zheng-Ping Xu | Jiang Wu | Xiao-Feng Yu | Hong-Liang Qian | Qi Lu
Diagnostic value of ankle-brachial index and toe-brachial index in arterial disease of lower extremity

Author(s): Lan LI | Zhi-gang ZHAO | Zhen-cheng YAN | Yin-xing NI | Fang SUN | Jin SUN | Xing-sen XU | Hao YU | Ying-sha LI | Dao-yan LIU | Zhi-ming ZHU
Relationship between types of abdominal obesity and interventricular septal hypertrophy in hypertension patients

Author(s): Hao YU | Yin-xing NI | Jing Chen | Hong-bo HE | Zhi-gang ZHAO | Xing-sen XU | Fang SUN | Hong XIAO | Ying-sha LI | Zhen-cheng YAN | Zhi-ming ZHU
Inhibitory effects of microRNA-34a on proliferation of bladder tumor cell line T24 by targeting Notch1

Author(s): Chao ZHANG | Zhi-yong YAO | Ming-yang ZHU | Tao-ping SHI | Jin SI-MA | Xin MA | Hong-zhao LI | Yu ZHANG | Xu ZHANG
Clinicopathologic analysis of 36 cases of focal nodular hyperplasia of the liver

Author(s): Mei ZHONG | Yong-ping MAO | Bing LI | Feng-wei ZHU | Guo YU
Advance in research on and treatment of pruritus

Author(s): Wan-qing LIAO | Yu ZHU
Impact of intrapelvic renal pressure on renal morphology in minimal damage percutaneous nephrolithotomy

Author(s): Song-bai LIAO | Yong-gang YU | Xue-de LI | Ying-jie WU | Wei-chi LIU | Hua ZHU
Relationship between depression and the factors related to senile patients with hypertension

Author(s): Jian-mei ZHOU | En-yan YU | Ai-hua REN | Li-yue ZHU
A Systematic, Integrated Study on the Neuroprotective Effects of Hydroxysafflor Yellow A Revealed by NMR-Based Metabonomics and the NF-B Pathway

Author(s): Yuanyan Liu | Zeqin Lian | Haibo Zhu | Yinghong Wang | Shishan Yu | Tingting Chen | Jing Qu | Jianbei Li | Shuanggang Ma | Xianhong Chen
Effect of BiYbO3 Solid Solution Limit on Electric Properties and Structure of BSPT Piezoceramics

Author(s): SHI Wei, LENG Sen-Lin, LONG Yu, ZHU Jian-Guo, XIAO Ding-Quan
An Efficient Synthesis of Aldohexose-Derived Piperidine Nitrones: Precursors of Piperidine Iminosugars

Author(s): Hui Zhao | Wen-Bo Zhao | Jian-She Zhu | Yue-Mei Jia | Chu-Yi Yu
Evaluation on lipid detection of CardioChek PA blood analyzer and its application in lipid screening in high-risk stroke group

Author(s): YANG Ping | SU Li-na | ZHU Yu | ZHANG Ling | LÜ Li-xia | HAN Yuan | XIN Ying | ZHANG Li | ZHANG Biao | WANG Jin-huan
Experimental evidences of topological surface states of β-Ag2Te

Author(s): Azat Sulaev | Peng Ren | Bin Xia | Qing Hua Lin | Ting Yu | Caiyu Qiu | Shuang-Yuan Zhang | Ming-Yong Han | Zhi Peng Li | Wei Guang Zhu | Qingyu Wu | Yuan Ping Feng | Lei Shen | Shun-Qing Shen | Lan Wang
The predictive value of histological tumor regression grading (TRG) for therapeutic evaluation in locally advanced esophageal carcinoma treated with neoadjuvant chemotherapy

Author(s): Kang Guo | Ling Cai | Yu Zhang | Jian-Fei Zhu | Tie-Hua Rong | Peng Lin | Chong-Li Hao | Wu-Ping Wang | Zhe Li | Lan-Jun Zhang
Hepatitis B virus induces expression of cholesterol metabolism-related genes via TLR2 in HepG2 cells

Author(s): Ying-Ju Li | Ping Zhu | Yu Liang | Wei-Guo Yin | Jian-Hua Xiao
Study on Steering by Wire Controller Based on Improved H∞ Algorithm

Author(s): Huipeng Chen | Lingjun Zhu | Xiaofan Liu | Sunan Yu | Dingcheng Zhao
Zuo Jin Wan, a Traditional Chinese Herbal Formula, Reverses P-gp-Mediated MDR In Vitro and In Vivo

Author(s): Hua Sui | Xuan Liu | Bao-Hui Jin | Shu-Fang Pan | Li-Hong Zhou | Nikitin Alexander Yu | Jie Wu | Jian-Feng Cai | Zhong-Ze Fan | Hui-Rong Zhu | Qi Li
Interleukin-22 Inhibits Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis

Author(s): Minrui Liang | Jiucun Wang | Haiyan Chu | Xiaoxia Zhu | Hang He | Qiong Liu | Jianhua Qiu | Xiaodong Zhou | Ming Guan | Yu Xue | Xiangjun Chen | Hejian Zou
The effect of PN-1, a Traditional Chinese Prescription, on the Learning and Memory in a Transgenic Mouse Model of Alzheimer’s Disease

Author(s): Zhi-Gang Yao | Ling Zhang | Liang Liang | Yu Liu | Ya-Jun Yang | Lan Huang | Hua Zhu | Chun-Mei Ma | Chuan Qin
Effects of small interfering RNA inhibit Class I phosphoinositide 3-kinase on human gastric cancer cells

Author(s): Bao-Song Zhu | Li-Yan Yu | Kui Zhao | Yong-You Wu | Xiao-Li Cheng | Yong Wu | Feng-Yun Zhong | Wei Gong | Qiang Chen | Chun-Gen Xing
Effects of "Bioactive" amino acids leucine, glutamate, arginine and tryptophan on feed intake and mRNA expression of relative neuropeptides in broiler chicks

Author(s): Wang Songbo | Khondowe Paul | Chen Shengfeng | Yu Jianjian | Shu Gang | Zhu Xiaotong | Wang Lina | Gao Ping | Xi Qianyun | Zhang Yongliang | Jiang Qingyan
SOAPdenovo2: an empirically improved memory-efficient short-read de novo assembler

Author(s): Luo Ruibang | Liu Binghang | Xie Yinlong | Li Zhenyu | Huang Weihua | Yuan Jianying | He Guangzhu | Chen Yanxiang | Pan Qi | Liu Yunjie | Tang Jingbo | Wu Gengxiong | Zhang Hao | Shi Yujian | Liu Yong | Yu Chang | Wang Bo | Lu Yao | Han Changlei | Cheung David W | Yiu Siu-Ming | Peng Shaoliang | Xiaoqian Zhu | Liu Guangming | Liao Xiangke | Li Yingrui | Yang Huanming | Wang Jian | Lam Tak-Wah | Wang Jun
Effects of cyclin-dependent kinase 8 specific siRNA on the proliferation and apoptosis of colon cancer cells

Author(s): He Song-Bing | Yuan Yin | Wang Lei | Yu Min-Jing | Zhu Yi-Bei | Zhu Xing-Guo
Functional characterization of an arrestin gene on insecticide resistance of Culex pipiens pallens

Author(s): Sun Yan | Zou Ping | Yu Xin-You | Chen Chen | Yu Jing | Shi Lin-Na | Hong Shan-Chao | Zhou Dan | Chang Xue-Lian | Wang Wei-Jie | Shen Bo | Zhang Dong-Hui | Ma Lei | Zhu Chang-Liang
XRCC1 Arg399Gln was associated with repair capacity for DNA damage induced by occupational chromium exposure

Author(s): Zhang Xuhui | Zhang Xuan | Zhang Lei | Chen Qing | Yang Zhangping | Yu Jingmin | Fu Hong | Zhu Yimin
Development of a novel DNA sequencing method not only for hepatitis B virus genotyping but also for drug resistant mutation detection

Author(s): Wang Fanjun | Lu Lili | Yu Changshun | Lv Zhanwu | Luo Xuelian | Wan Chao | Hu Zhaohui | Zhu Qinyi | Deng Youping | Zhang Chuyu
An Investigation of a Cluster of Parapoxvirus Cases in Missouri, Feb–May 2006: Epidemiologic, Clinical and Molecular Aspects

Author(s): Edith R. Lederman | Min Tao | Mary G. Reynolds | Yu Li | Hui Zhao | Scott K. Smith | Lisa Sitler | Dana L. Haberling | Whitni Davidson | Christina Hutson | Ginny Emerson | David Schnurr | Russell Regnery | Bao-Ping Zhu | Howard Pue | Inger K. Damon
The Analysis of ERIC-PCR Genomic Polymorphism of Salmonella Isolated Strains in Pig Carcass

Author(s): Li Yu | Fang Yan-Hong | Zhu Heng-Wen | Sun Pei | Wei Jian-Zhong | Yin Zhong-Jun
The Effects of Nitrogen Fertilizer or Low Temperature on the Nitro-Compound of Corn

Author(s): Ligang Qin | Qingfang Xu | Huajia Shan | Guohui Yu | Chunsheng Bai | Yu Zhu | Kun Wang
Osteopontin Splice Variants Differentially Exert Clinicopathological Features and Biological Functions in Gastric Cancer

Author(s): Xiaojian Tang, Jianfang Li, Beiqin Yu, Liping Su, Yingyan Yu, Min Yan, Bingya Liu, Zhenggang Zhu
Fatty Acid and Transcriptome Profiling of Longissimus Dorsi Muscles between Pig Breeds Differing in Meat Quality

Author(s): Kaifan Yu, Gang Shu, Fangfang yuan, Xiaotong Zhu, Ping Gao, Songbo Wang, Lina Wang, Qianyun Xi, Shouquan Zhang, Yongliang Zhang, Yan Li, Tongshan Wu, Li Yuan, Qingyan Jiang
Structural and Functional Difference of Pheromone Binding Proteins in Discriminating Chemicals in the Gypsy Moth, Lymantria Dispar

Author(s): Yanxue Yu, Fei Ma, Yixia Cao, Junhua Zhang, Yongan Zhang, Shengnan Duan, Yadong Wei, Shuifang Zhu, Naizhong Chen
Distributed Compressed Video Sensing in Camera Sensor Networks

Author(s): Yu Liu | Xuqi Zhu | Lin Zhang | Sung Ho Cho
Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation Protects Endotoxemic Rat from Lipopolysaccharide-Induced Inflammation

Author(s): Yu Xue Zhao | Wei He | Xiang Hong Jing | Jun Ling Liu | Pei Jing Rong | Hui Ben | Kun Liu | Bing Zhu
Approaches for Identification of HIV-1 Entry Inhibitors Targeting gp41 Pocket

Author(s): Fei Yu | Lu Lu | Lanying Du | Xiaojie Zhu | Asim K. Debnath | Shibo Jiang
Shear Stress Inhibits Apoptosis of Ischemic Brain Microvascular Endothelial Cells

Author(s): Shan Tian | Yulong Bai | Lin Yang | Xinggang Wang | Yi Wu | Jie Jia | Yulian Zhu | Yong Cheng | Pengyue Zhang | Junfa Wu | Nianhong Wang | Guang Xia | Hua Liao | Yuling Zhang | Xiafeng Shen | Huixian Yu | Yongshan Hu
Vulnerability of patients with chronic obstructive pulmonary disease according to gender in China

Author(s): Lou P | Zhu Y | Chen P | Zhang P | Yu J | Zhang N | Zhang L | Wu H | Zhao J | Chen N
Toll Roads Distribution in The United States

Author(s): Qing Zhu | Fengxiang Qiao | Lei Yu
Differential Expression Profile of MicroRNAs during Differentiation of Cardiomyocytes Exposed to Polychlorinated Biphenyls

Author(s): Chun Zhu | Zhang-Bin Yu | Jin-Gai Zhu | Xiao-Shan Hu | Yu-Lin Chen | Yu-Fang Qiu | Zheng-Feng Xu | Lin-Mei Qian | Shu-Ping Han
Characteristics and Trends of Hospitalized Pediatric Abuse Head Trauma in Wuhan, China: 2002–2011

Author(s): Xin Xia | Joe Xiang | Jianbo Shao | Gary A. Smith | Chuanhua Yu | Huiping Zhu | Huiyun Xiang
Characteristics and Trends of Hospitalized Pediatric Abuse Head Trauma in Wuhan, China: 2002–2011

Author(s): Xin Xia | Joe Xiang | Jianbo Shao | Gary A. Smith | Chuanhua Yu | Huiping Zhu | Huiyun Xiang
A Novel Sensitivity Analysis Method in Structural Performance of Hydraulic Press

Author(s): Peihao Zhu | Lianhong Zhang | Rui Zhou | Lihai Chen | Bing Yu | Qizhi Xie
Cardioprotective Effects of 20(S)-Ginsenoside Rh2 against Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity In Vitro and In Vivo

Author(s): Hongbo Wang | Pengfei Yu | Haitao Gou | Jianqiao Zhang | Mei Zhu | Zhen-hua Wang | Jing-wei Tian | Yong-tao Jiang | Feng-hua Fu
Endpoint Visual Detection of Three Genetically Modified Rice Events by Loop-Mediated Isothermal Amplification

Author(s): Xiaoyun Chen | Xiaofu Wang | Nuo Jin | Yu Zhou | Sainan Huang | Qingmei Miao | Qing Zhu | Junfeng Xu
A Sub-Pathway Based Method to Identify Candidate Agents for Ankylosing Spondylitis

Author(s): Kai Chen | Yingchuan Zhao | Yu Chen | Chuanfeng Wang | Ziqiang Chen | Yushu Bai | Xiaodong Zhu | Ming Li
ABO Blood Group System and Gastric Cancer: A Case-Control Study and Meta-Analysis

Author(s): Zhiwei Wang | Lei Liu | Jun Ji | Jianian Zhang | Min Yan | Jun Zhang | Bingya Liu | Zhenggang Zhu | Yingyan Yu
The carbon budget of terrestrial ecosystems in East Asia over the last two decades

Author(s): S. L. Piao | A. Ito | S. G. Li | Y. Huang | P. Ciais | X. H. Wang | S. S. Peng | H. J. Nan | C. Zhao | A. Ahlström | R. J. Andres | F. Chevallier | J. Y. Fang | J. Hartmann | C. Huntingford | S. Jeong | S. Levis | P. E. Levy | J. S. Li | M. R. Lomas | J. F. Mao | E. Mayorga | A. Mohammat | H. Muraoka | C. H. Peng | P. Peylin | B. Poulter | Z. H. Shen | X. Shi | S. Sitch | S. Tao | H. Q. Tian | X. P. Wu | M. Xu | G. R. Yu | N. Viovy | S. Zaehle | N. Zeng | B. Zhu
The Expanding Role of Electrospray Ionization Mass Spectrometry for Probing Reactive Intermediates in Solution

Author(s): Weitao Zhu | Yu Yuan | Peng Zhou | Le Zeng | Hua Wang | Ling Tang | Bin Guo | Bo Chen
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil