Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yu Zhenhua"

ADD TO MY LIST
 
Molecular Characterization of the Duck SCF Gene and its Expression Changes in Different Color Plumage Bulbs

Author(s): Shijun Li | Wenhua Yu | Cui Wang | Zhenhua Liang | Xiuli Peng | Yanping Feng | Yanzhang Gong
A Monitoring Experiment for Gas Path Electrostatic Probe-type Sensor on Turbojet Engine

Author(s): Yu Fu | Hongfu Zuo | Ruiming Wang | Pengpeng Liu | Jing Cai | Zhenhua Wen
Characteristic Analysis and Comprehensive Control for the Horizontal Stripes of High-Grade Automotive Panels in Continuous Annealing

Author(s): Zhenhua Bai | Xiaodong Shi | Yanzhi Shen | Hongxin Si | Li Zhou | Shunbing Yu
Automatic Positioning of Plastic Sprue Based on Machine Vision

Author(s): Huang Ying | Pan Qi | Yang Jintao | Zhang Haixiao | Liu Lin | He Zhenhua | Yu Yongquan | Zhang Wenwei
InGaAs Quantum Well Grown on High-Index Surfaces for Superluminescent Diode Applications

Author(s): Li Zhenhua | Wu Jiang | Wang Zhiming | Fan Dongsheng | Guo Aqiang | Li Shibing | Yu Shui-Qing | Manasreh Omar | Salamo Gregory
Fabrication and Magnetic Properties of Fe65Co35–ZnO Nano-Granular Films

Author(s): Wang Guowei | Zhang Feng | Zuo Huaping | Yu Zhenhua | Ge Shihui
SP1 enhances Zbtb7A gene expression via direct binding to GC box in HePG2 cells

Author(s): Zu Xuyu | Yu Lingling | Sun Qinsheng | Liu Feng | Wang Jue | Xie Zhenhua | Wang Ying | Xu Wei | Jiang Yuyang

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program