Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yun Xiang Xu"

ADD TO MY LIST
 
Research on the Effect of Light and Heat Sensing along Meridian of Chinese Medicine

Author(s): yun xiang xu | Gui Zhen Chen | Li Jun Li | Song Hao Liu
Optical Transport Properties along the Pericardium Meridian under Different Pressure

Author(s): Gui Zhen Chen | Yun Xiang Xu | Yu Hua Wang | Hong Qin Yang | Qing Yuan Lin | Li Jun Li | Zhou Yi Guo | Song Hao Liu
Sequence variations in DNA repair gene XPC is associated with lung cancer risk in a Chinese population: a case-control study

Author(s): Bai Yun | Xu Liang | Yang Xiaobo | Hu Zhibin | Yuan Jing | Wang Feng | Shao Minhua | Yuan Wentao | Qian Ji | Ma Hongxia | Wang Ying | Liu Hongliang | Chen Weihong | Yang Lin | Jing Guangfu | Huo Xiang | Chen Feng | Liu Yanhong | Jin Li | Wei Qingyi | Huang Wei | Shen Hongbing | Lu Daru | Wu Tangchun
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?