Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yunchuan Xue"

ADD TO MY LIST
 
Weather Support for the 2008 Olympic and Paralympic Sailing Events

Author(s): Yan Ma | Rongzhen Gao | Yunchuan Xue | Yuqiang Yang | Xiaoyun Wang | Bin Liu | Xiaoliang Xu | Xuezhong Liu | Jianwei Hou | Hang Lin
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?