Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yunyi Zhang"

ADD TO MY LIST
 
Identifying Rhodamine Dye Plume Sources in Near-Shore Oceanic Environments by Integration of Chemical and Visual Sensors

Author(s): Yu Tian | Xiaodong Kang | Yunyi Li | Wei Li | Aiqun Zhang | Jiangchen Yu | Yiping Li
An Objects Detecting and Tracking method based on MSPF and SVM

Author(s): Wei Sun 1 | Xu Zhang 2 | Yunyi Yan 3
A novel classificatory filter for multiple types of erotic images based on Internet

Author(s): Xu Zhang 1 | Baolong Guo 2 | Yunyi Yan 3 | Chunman Yan 4
Hydrotalcite Intercalated siRNA: Computational Characterization of the Interlayer Environment

Author(s): Hong Zhang | Defang Ouyang | Vinuthaa Murthy | Yunyi Wong | Zhiping Xu | Sean C. Smith
Primary myoepithelial carcinoma of palate

Author(s): Ren Juan | Liu Zi | Liu Xiaoping | Li Yi | Zhang Xiaozhi | Li Zongfang | Yang Yunyi | Yang Ya | Chen Yuanyuan | Jiang Shiwen
Packet-Level FEC Research over Wireless Networks

Author(s): Lin Liu | Yunyi Zhang | Xiaoshe Dong

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions