Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yuqiang Yang"

ADD TO MY LIST
 
Weather Support for the 2008 Olympic and Paralympic Sailing Events

Author(s): Yan Ma | Rongzhen Gao | Yunchuan Xue | Yuqiang Yang | Xiaoyun Wang | Bin Liu | Xiaoliang Xu | Xuezhong Liu | Jianwei Hou | Hang Lin
(E)-N,N′-Bis(2,6-dimethylphenyl)-N,N′-bis(trichlorosilyl)ethylene-1,2-diamine

Author(s): Wei Yang | Ming Zhang | Guangyan Liu | Yuqiang Ding
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?