Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yutao LIU"

ADD TO MY LIST
 
The sequence and analysis of a Chinese pig genome

Author(s): Fang Xiaodong | Mu Yulian | Huang Zhiyong | Li Yong | Han Lijuan | Zhang Yanfeng | Feng Yue | Chen Yuanxin | Jiang Xuanting | Zhao Wei | Sun Xiaoqing | Xiong Zhiqiang | Yang Lan | Liu Huan | Fan Dingding | Mao Likai | Ren Lijie | Liu Chuxin | Wang Juan | Li Kui | Wang Guangbiao | Yang Shulin | Lai Liangxue | Zhang Guojie | Li Yingrui | Wang Jun | Bolund Lars | Yang Huanming | Wang Jian | Feng Shutang | Li Songgang | Du Yutao
Improved methods for cloning and detection in the yeast two hybrid assay

Author(s): Shenshen Zou | Qianyu Wang | Xin Kang | Yilie Liao | Yong Chen | Yutao Liu | Gaoyi Min | Yongheng Liang
The NS1 protein of influenza a virus interacts with heat shock protein Hsp90 in human alveolar basal epithelial cells: Implication for virus-induced apoptosis

Author(s): Zhang Chuanfu | Yang Yutao | Zhou Xiaowei | Yang Zhixin | Liu Xuelin | Cao Zhiliang | Song Hongbin | He Yuxian | Huang Peitang
Randomize Trial of Cisplatin plus Gemcitabine with either Sorafenib or Placebo as First-line Therapy for Non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Yan WANG | Lin WANG | Yutao LIU | Shufei YU | Xiangru ZHANG | Yuankai SHI | Yan SUN
Highly pathogenic avian influenza A virus H5N1 NS1 protein induces caspase-dependent apoptosis in human alveolar basal epithelial cells

Author(s): Zhang Chuanfu | Yang Yutao | Zhou Xiaowei | Liu Xuelin | Song Hongbin | He Yuxian | Huang Peitang
A new therapeutic strategy for lung tissue injury induced by influenza with CR2 targeting complement inhibitior

Author(s): Zhang Chuanfu | Xu Yuanyong | Jia Leili | Yang Yutao | Wang Yong | Sun Yansong | Huang Liuyu | Qiao Fei | Tomlinson Stephen | Liu Xuelin | Zhou Yusen | Song Hongbin
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?