Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yuxia Li"

ADD TO MY LIST
 
-Weighted Inequalities with Lipschitz and BMO Norms

Author(s): Tong Yuxia | Li Juan | Gu Jiantao
Arλ3(λ1,λ2,Ω)-Weighted Inequalities with Lipschitz and BMO Norms

Author(s): Yuxia Tong | Juan Li | Jiantao Gu
High-level expression and purification of soluble recombinant FGF21 protein by SUMO fusion in Escherichia coli

Author(s): Wang Huiyan | Xiao Yechen | Fu Lianjun | Zhao Hongxin | Zhang Yaofang | Wan Xiaoshan | Qin Yuxia | Huang Yadong | Gao Hongchang | Li Xiaokun
Proteomic Analysis of Serum in Lung Cancer Induced by 3-Methylcholanthrene

Author(s): Minhua Li | Bo Ye | Yuxia Zhang | Honglei Chen | Dong Xia | Mingqiu Liu | Fei Yang
INFLUENCE OF LIGNOSULFONATES ON THE PROPERTIES OF DIMETHOMORPH WATER-DISPERSIBLE GRANULES

Author(s): Zhili Li | Yuxia Pang | Hongming Lou | Xueqing Qiu
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions