Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Zeping Xie"

ADD TO MY LIST
 
Study of Supper Resolution Processing Methods for Thick Pinhole Image

Author(s): Hongwei Xie | Faqiang Zhang | Jianhua Zhang | Zeping Xu | Linbo Li
Kiamycin, a Unique Cytotoxic Angucyclinone Derivative from a Marine Streptomyces sp.

Author(s): Zeping Xie | Bing Liu | Hongpeng Wang | Shengxiang Yang | Hongyu Zhang | Yipeng Wang | Naiyun Ji | Song Qin | Hartmut Laatsch
A New Anthracene Derivative from Marine Streptomyces sp. W007 Exhibiting Highly and Selectively Cytotoxic Activities

Author(s): Hongyu Zhang | Hongpeng Wang | Hongli Cui | Zonggang Li | Zeping Xie | Yang Pu | Fuchao Li | Song Qin
A Marine Sulfate-Reducing Bacterium Producing Multiple Antibiotics: Biological and Chemical Investigation

Author(s): Yi Zhang | Jun Mu | Xiaojie Gu | Chenyan Zhao | Xiaoliang Wang | Zeping Xie
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil