Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Zhang Xiuguo"

ADD TO MY LIST
 
Identification of genotype 4 Hepatitis E virus binding proteins on swine liver cells

Author(s): Zhang Wen | Hua Xiuguo | Shen Quan | Yang Shixing | Yin Hong | Cui Li
Recombination analysis reveals a double recombination event in hepatitis E virus

Author(s): Wang Hua | Zhang Wen | Ni Bin | Shen Hongxing | Song Yuyu | Wang Xiaochun | Shao Shihe | Hua Xiuguo | Cui Li
Molecular characterization and phylogenetic analysis of the complete genome of a porcine sapovirus from Chinese swine

Author(s): Yang Shixing | Zhang Wen | Shen Quan | Huang Fen | Wang Yan | Zhu Jianguo | Cui Li | Yang Zhibiao | Hua Xiuguo
Experimental infection of Balb/c nude mice with Hepatitis E virus

Author(s): Huang Fen | Zhang Wen | Gong Ga | Yuan Congli | Yan Yijia | Yang Shixing | Cui Li | Zhu Jianguo | Yang Zhibiao | Hua Xiuguo
Isolation and characterization of a genotype 4 Hepatitis E virus strain from an infant in China

Author(s): Zhang Wen | Yang Shixing | Shen Quan | Liu Junfeng | Shan Tongling | Huang Fen | Ning Huibo | Kang Yanjun | Yang Zhibiao | Cui Li | Zhu Jianguo | Hua Xiuguo
Cloning of full genome sequence of hepatitis E virus of Shanghai swine isolate using RACE method

Author(s): Shen Quan | Zhang Wen | Cao Xiangrong | Mou Jing | Cui Li | Hua Xiuguo
Human impact on the historical change of CO2 degassing flux in River Changjiang

Author(s): Wang FuShun | Wang Yuchun | Zhang Jing | Xu Hai | Wei Xiuguo
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil