Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Zhao Yulong"

ADD TO MY LIST
 
Design and Test of a Soft Plantar Force Measurement System for Gait Detection

Author(s): Xuefeng Zhang | Yulong Zhao | Zhengyong Duan | Yan Liu
The Effects of Rosiglitazone on Fatty Liver of High Fat and Cholesterol-Fed Rabbits

Author(s): Guangwei Zhang | Kena Wei | Enqi Liu | Yanli Wang | Yafeng Li | Qi Yu | Yulong Chen | Bingqiao Huang | Shemin Lu | Xicai Yan | Sihai Zhao
Temporal and Quantitative Analysis of Atherosclerotic Lesions in Diet-Induced Hypercholesterolemic Rabbits

Author(s): Qi Yu | Yafeng Li | Ahmed Bilal Waqar | Yanli Wang | Bingqiao Huang | Yulong Chen | Sihai Zhao | Peigang Yang | Jianglin Fan | Enqi Liu
catena-Poly[[(5-phenyl-2,2′-bipyridine-κ2N,N′)copper(I)]-μ-thiocyanido-κ2N:S]

Author(s): Shuxin Cui | Minghui Zuo | Jingping Zhang | Yulong Zhao | Hui Wang
Poly[pentakis(μ-cyanido-κ2N:C)tris(5-phenyl-2,2′-bipyridine-κ2N,N′)pentacopper(I)]

Author(s): Shuxin Cui | Minghui Zuo | Jingping Zhang | Yulong Zhao | Rongxin Tan | Shujuan Liu | Shuangyue Su
Characterization of 35 novel microsatellite DNA markers from the duck (Anas platyrhynchos) genome and cross-amplification in other birds

Author(s): Huang Yinhua | Tu Jianfeng | Cheng Xuebo | Tang Bo | Hu Xiaoxiang | Liu Zhaoliang | Feng Jidong | Lou Yankun | Lin Li | Xu Ke | Zhao Yulong | Li Ning
Fabrication and Structural Design of Micro Pressure Sensors for Tire Pressure Measurement Systems (TPMS)

Author(s): Bian Tian | Yulong Zhao | Zhuangde Jiang | Ling Zhang | Nansheng Liao | Yuanhao Liu | Chao Meng

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions