Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Zhisong Lu"

ADD TO MY LIST
 
Photosynthetic Toxicity and Oxidative Damage Induced by nano-Fe3O4 on Chlorella vulgaris in Aquatic Environment

Author(s): Xiaoxiao Chen | Xing Zhu | Rui Li | Hanchao Yao | Zhisong Lu | Xu Yang
Photosynthetic Toxicity and Oxidative Damage Induced by nano-Fe3O4 on Chlorella vulgaris in Aquatic Environment

Author(s): Xiaoxiao Chen | Xing Zhu | Rui Li | Hanchao Yao | Zhisong Lu | Xu Yang
Gene finding by integrating gene finders

Author(s): Yudong Cai | Zhisong He | Lele Hu | Bin Li | Yi Zhou | Han Xiao | Zhiwen Wang | Kairui Feng | Lin Lu | Kaiyan Feng | Haipeng Li
Photosynthetic Toxicity and Oxidative Damage Induced by Nano-Fe3O4 on Chlorella vulgaris in Aquatic Environment

Author(s): Hanchao Yao | Zhisong Lu | Xu Yang | Xiaoxiao Chen | Xing Zhu | Rui Li
Photosynthetic Toxicity and Oxidative Damage Induced by Nano-Fe3O4 on Chlorella vulgaris in Aquatic Environment

Author(s): Hanchao Yao | Zhisong Lu | Xu Yang | Xiaoxiao Chen | Xing Zhu | Rui Li
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil