Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Zhongjun Li"

ADD TO MY LIST
 
A New Natural Lactone from Dimocarpus longan Lour. Seeds

Author(s): Gongming Zheng | Xiaoyi Wei | Liangxiong Xu | Zhongjun Li | Gangyong Liu | Xiance Zhang
Design, Synthesis and Antifibrotic Activities of Carbohydrate- Modified 1-(Substituted aryl)-5-trifluoromethyl-2(1H) Pyridones

Author(s): Qinghua Lou | Xiangbao Meng | Zhiqi Lao | Lingling Xuan | Jinye Bai | Qi Hou | Gaoyun Hu | Renna Luo | Lijian Tao | Zhongjun Li
Guest Editorial

Author(s): Qihai Zhou | Min-bo Li | Zhongjun Li
Primary gastric non-Hodgkin's lymphoma in Chinese patients: clinical characteristics and prognostic factors

Author(s): Huang JiaJia | Jiang WenQi | Xu RuiHua | Huang HuiQiang | Lv Yue | Xia ZhongJun | Sun XiaoFei | Guan ZhongZhen | Lin TongYu | Li ZhiMing
Association of Lumican Gene with Susceptibility to Pathological Myopia in the Northern Han Ethnic Chinese

Author(s): Fengju Zhang | Tingzhun Zhu | Zhongjun Zhou | Yudong Wu | Yang Li
Synthesis of 3-N-Sugar-substituted-2, 4(1H,3H)-quinazolinedionesas Anti-Angiogenesis Agents

Author(s): Conghai Huang | Xiangbao Meng | Jingrong Cui | Zhongjun Li
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?