Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Zhu Li"

ADD TO MY LIST
 
Structural Attack to Anonymous Graph of Social Networks

Author(s): Tieying Zhu | Shanshan Wang | Xiangtao Li | Zhiguo Zhou | Riming Zhang
Experimental Investigation on the Durability of Glass Fiber-Reinforced Polymer Composites Containing Nanocomposite

Author(s): Weiwen Li | Chunyang Ji | Honggang Zhu | Feng Xing | Jiaxin Wu | Xueli Niu
A Cross-Layer Design Combining of AMC with HARQ for DSRC Systems

Author(s): Gao Yuan Zhang | Li Min Sun | Hong Wen | Bin Wu | Xiping Zhu | Liang Zhou
An Exploratory Survey of Deqi Sensation from the Views and Experiences of Chinese Patients and Acupuncturists

Author(s): Hong-Wen Yuan | Liang-Xiao Ma | Peng Zhang | Chi Lin | Dan-Dan Qi | Jing Li | Si-Yuan Xin | Ni-Juan Hu | Chun-Hua Li | Yu-Qi Liu | Jie Hao | Jie-Ping Xie | Hai Cui | Jiang Zhu
PD-L1 Blockade Attenuated Sepsis-Induced Liver Injury in a Mouse Cecal Ligation and Puncture Model

Author(s): Weimin Zhu | Rui Bao | Xiaohua Fan | Tianzhu Tao | Jiali Zhu | Jiafeng Wang | Jinbao Li | Lulong Bo | Xiaoming Deng
New Algorithms for Bidirectional Singleton Arc Consistency

Author(s): Yonggang Zhang | Qian Yin | Xingjun Zhu | Zhanshan Li | Sibo Zhang | Quan Liu
Acute Thoracic Aortic Dissection (Stanford Type B) Complicated with Acute Renal Failure

Author(s): Li Li | ShunJiu Zhuang | ShaoHong Qi | JiaSheng Cui | JunWen Zhou | Huaqi Zhu | Wan Zhang | Ming Li | Weiguo Fu
Numerical Modeling of the Fluid Flow in Continuous Casting Tundish with Different Control Devices

Author(s): Zhu He | Kun Zhou | Shuang Liu | Wei Xiong | Baokuan Li
Data Dissemination in Mobile Wireless Sensor Network Using Trajectory-Based Network Coding

Author(s): Lingzhi Li | Shukui Zhang | Zhe Yang | Yanqin Zhu
Traditional Chinese Medicine Tang-Luo-Ning Ameliorates Sciatic Nerve Injuries in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats

Author(s): Da-Wei Zou | Yan-Bin Gao | Zhi-Yao Zhu | Hui Zhou | Tao-Jing Zhang | Bu-Man Li | Jin-Yang Wang | Min-Zhou Li | Ming-Fei Ma | Na Zhang
Transcriptional Profiling of Hilar Nodes from Pigs after Experimental Infection with Actinobacillus Pleuropneumoniae

Author(s): Shumin Yu | Zhicai Zuo | Hengmin Cui | Mingzhou Li | Xi Peng | Ling Zhu | Ming Zhang | Xuewei Li | Zhiwen Xu | Meng Gan | Junliang Deng | Jing Fang | Jideng Ma | Shengqun Su | Ya Wang | Liuhong Shen | Xiaoping Ma | Zhihua Ren | Bangyuan Wu | Yanchun Hu
Refractive errors progression among pupils in Hetian Road primary school of Shanghai: 1-year followed-up

Author(s): Hui Shi | Yan-Hong Li | Li Li | Chun Zhao | Yan Wu | Wei Zhu | Jun Ba | Jing Yu
Development of our laser fusion integration simulation

Author(s): Li Jinghong | Zhai Chuanlei | Li Shuanggui | Li Xin | Zheng Wudi | Yong Heng | Zeng Qinghong | Hang Xudeng | Qi Jin | Yang Rong | Cheng Juan | Song Peng | Gu Peijun | Zhang Aiqing | An Hengbin | Xu Xiaowen | Guo Hong | Cao Xiaolin | Mo Zeyao | Pei Wenbing | Jiang Song | Zhu Shao-ping
Interaction of 0.53 μm laser pulse with millimeter-scale plasmas generated with gas-bag target

Author(s): Zheng Jian | Li Zhi-chao | Jiang Xiao-hua | Wang Zhe-bin | Zhao Bin | Hu Guang-yue | Yin Qiang | Wang Feng | Peng Xiao-shi | Zhu Fang-hua | Li San-wei | Yuan Zheng | Liu Yong-gang | Chen Li | Yuan Peng | Guo Liang | Liu Shen-ye | Ding Yong-kun
Table-top solar flares produced with laser driven magnetic reconnections

Author(s): Zhong J.Y. | Li Y.T. | Wang X.G. | Wang J.Q. | Dong Q.L. | Liu X. | Lin X.X. | Yuan D.W. | Du F. | Wang S.J. | Zhang L. | An L. | Xiao C.J. | Wei H.G. | Zhang K. | Wang F.L. | Jiang S.E. | Ding Y.K. | Cao Z.R. | Yuan Z. | Zhang H.Y. | Yang Z.W. | Zhu J.Q. | He X.T. | Cai H.B. | Zhao G. | Zhang J.
Size-Dependent Cytotoxicity of Nanocarbon Blacks

Author(s): Huating Kong | Yu Zhang | Yongjun Li | Zhifen Cui | Kai Xia | Yanhong Sun | Qunfen Zhao | Ying Zhu
Preparation and characterization of multifunctional magnetic mesoporous calcium silicate materials

Author(s): Jianhua Zhang, Yufang Zhu, Jie Li, Min Zhu, Cuilian Tao and Nobutaka Hanagata
Influence of apelin-13 on 5-azacytidine inducing differentiation of umbilical cord mesenchymal stem cells to cardiomyocytes

Author(s): Xiao-hong XU | Li WANG | Ning-kun ZHANG | Nan ZHENG | Liao-ru GAO | Zhi-ming ZHU
Effect of exogenous apelin-13 on cardiac stem cell mobilization in rats with myocardial infarction

Author(s): Nan ZHENG | Ning-kun ZHANG | Liao-ru GAO | Xiao-hong XU | Li WANG | Zhi-ming ZHU
Effects of angiotensin (1-7) on nephrosis of the mice with metabolic syndrome induced by high-salt and high-fat diet

Author(s): Nan ZHU | Ya-ling HAN | Chen-hui YAN | Xiao-lin ZHANG | Xin ZHAO | Yu-jie ZHANG | Yang LI
Framing Sustainability in a Telecoupled World

Author(s): Jianguo Liu | Vanessa Hull | Mateus Batistella | Ruth DeFries | Thomas Dietz | Feng Fu | Thomas W. Hertel | R. Cesar Izaurralde | Eric F. Lambin | Shuxin Li | Luiz A. Martinelli | William J. McConnell | Emilio F. Moran | Rosamond Naylor | Zhiyun Ouyang | Karen R. Polenske | Anette Reenberg | Gilberto de Miranda Rocha | Cynthia S. Simmons | Peter H. Verburg | Peter M. Vitousek | Fusuo Zhang | Chunquan Zhu
Anti-Tumor Effects of Atractylenolide I Isolated from Atractylodes macrocephala in Human Lung Carcinoma Cell Lines

Author(s): Huanyi Liu | Yajie Zhu | Tao Zhang | Zhenguo Zhao | Yu Zhao | Peng Cheng | Hua Li | Hui Gao | Xiaomei Su
Association between γ-Glutamyl Transferase and Metabolic Syndrome: A Cross-Sectional Study of an Adult Population in Beijing

Author(s): Lixin Tao | Xia Li | Huiping Zhu | Yue Gao | Yanxia Luo | Wei Wang | Zhaoping Wang | Dongning Chen | Lijuan Wu | Xiuhua Guo
Chemical Analysis and Antioxidant Activity in vitro of Polysaccharides Extracted from Lower Grade Green Tea

Author(s): Ping Chen | Yongjun Zhang | Liyun Zhu | Hui Jin | Gaofan Zhang | Dongyang Su | Jia Li
Separation and Purification of Antimicrobial Protein of Paenibacillus kribbensis CX -7 Strain against Fusarium oxysporum

Author(s): Ai-min Zhang | Shuang-feng Zhang | Gang-yong Zhao | Tong-guo Gao | Nai-kang Li | Bao-cheng Zhu
The Anti-Lung Cancer Activities of Steroidal Saponins of P. polyphylla Smith var. chinensis (Franch.) Hara through Enhanced Immunostimulation in Experimental Lewis Tumor-Bearing C57BL/6 Mice and Induction of Apoptosis in the A549 Cell Line

Author(s): Yu Li | Jun-Fei Gu | Xi Zou | Jian Wu | Ming-Hua Zhang | Jun Jiang | Dong Qin | Jin-Yong Zhou | Bao-Xin-Zi Liu | Yun-Tao Zhu | Xiao-Bin Jia | Liang Feng | Rui-Ping Wang
Serum cystatin C concentration as an independent marker for hypertensive left ventricular hypertrophy

Author(s): Xin Li | Hang Zhu | Peng Li | Qian Xin | Jie Liu | Wei Zhang | You-Hong Xing | Hao Xue
Evaluation of Red Blood Cell Distribution Width in Patients with Cardiac Syndrome X

Author(s): Ping Qing | Song-Hui Luo | Yuan-Lin Guo | Jun Liu | Rui-Xia Xu | Cheng-Gang Zhu | Yan-Jun Jia | Feng-Lian Ma | Na-Qiong Wu | Li-Xin Jiang | Jian-Jun Li
Hypermethylated FAM5C and MYLK in Serum as Diagnosis and Pre-Warning Markers for Gastric Cancer

Author(s): Lu Chen | Liping Su | Jianfang Li | Yanan Zheng | Beiqin Yu | Yingyan Yu | Min Yan | Qinlong Gu | Zhenggang Zhu | Bingya Liu
Partitioning Behavior of Papain in Ionic Liquids-Based Aqueous Two-Phase Systems

Author(s): Zhiwen Bai | Yanhong Chao | Meiling Zhang | Changri Han | Wenshuai Zhu | Yonghui Chang | Huaming Li | Yang Sun
Study on Properties of Branched Hydrophobically Modified Polyacrylamide for Polymer Flooding

Author(s): Lei-Ting Shi | Cheng Li | Shan-Shan Zhu | Jie Xu | Bao-Zong Sun | Zhong-Bin Ye
Natural Antioxidant-Isoliquiritigenin Ameliorates Contractile Dysfunction of Hypoxic Cardiomyocytes via AMPK Signaling Pathway

Author(s): Xiaoyu Zhang | Ping Zhu | Xiuying Zhang | Yina Ma | Wenguang Li | Ji-Mei Chen | Hui-Ming Guo | Richard Bucala | Jian Zhuang | Ji Li
Opinion Impact Models and Opinion Consensus Methods in Ad Hoc Tactical Social Networks

Author(s): Demin Li | Jie Zhou | Jingjuan Zhu | Jiacun Wang
Association between UCP3 gene polymorphisms and nonalcoholic fatty liver disease in Chinese children

Author(s): Yan-Ping Xu | Li Liang | Chun-Lin Wang | Jun-Fen Fu | Pei-Ning Liu | Lan-Qiu Lv | Yi-Min Zhu
Influence of chronic HBV infection on superimposed acute hepatitis E

Author(s): Si-Hong Cheng | Li Mai | Feng-Qin Zhu | Xing-Fei Pan | Hai-Xia Sun | Hong Cao | Xin Shu | Wei-Min Ke | Gang Li | Qi-Huan Xu
LED Modulation Characteristics in a Visible-Light Communication System

Author(s): Yanrong Pei | Shaoxin Zhu | Hua Yang | Lixia Zhao | Xiaoyan Yi | Junxi Junxi Wang | Jinmin Li
Preparation of a hierarchically porous AlPO4 monolith via an epoxide-mediated sol–gel process accompanied by phase separation

Author(s): Wenyan Li, Yang Zhu, Xingzhong Guo, Kazuki Nakanishi, Kazuyoshi Kanamori and Hui Yang
The Research of Islanding Detection about the Photovoltaic Grid-Connected Generation System

Author(s): Zongjie Liu | Lifeng Zhu | Li Deng | Lijun Qin | Feng Jiao
The activity and kinetic parameters of oxidoreductases in phaeozem in response to long-term fertiliser management

Author(s): Z.C Shang | L.L Zhang | Z.J Wu | P Gong | D.P Li | P Zhu | H.J Gao
Plastic Constitutive Model and Analysis of Flow Stress of 40Cr Quenched and Tempered Steel

Author(s): Wang Xiao-qiang | Zhu Wen-juan | Cui Feng-kui | Li Yu-xi
Functions of Heterogeneous Nuclear Ribonucleoproteins in Stem Cell Potency and Differentiation

Author(s): Qishan Chen | Min Jin | Jianhua Zhu | Qingzhong Xiao | Li Zhang
Enhancement of Photocatalytic Activity on TiO2-Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes Nanocomposites

Author(s): Lingling Wang | Long Shen | Yihuai Li | Luping Zhu | Jiaowen Shen | Lijun Wang
Deqi Sensation in Placebo Acupuncture: A Crossover Study on Chinese Medicine Students

Author(s): Zhao-hui Liang | Chang-cai Xie | Zi-ping Li | Xiao-ping Zhu | Ai-ping Lu | Wen-bin Fu
Stent-grafts for the treatment of TIPS dysfunction: Fluency stent vs Wallgraft stent

Author(s): Xue-Feng Luo | Ling Nie | Zhu Wang | Jiaywei Tsauo | Ling-Jun Liu | Yang Yu | Biao Zhou | Cheng-Wei Tang | Xiao Li
Valproic acid-associated low fibrinogen and delayed intracranial hemorrhage: case report and mini literature review

Author(s): Chen HF | Xu LP | Luo ZY | Yu ZQ | Li ZY | Cui QY | Qin LM | Ren YY | Shen HS | Tang JQ | Jin LJ | Zhu JJ | Wang J | Wang KY | Wu TQ | Wang ZY
Exchange Coupling in CrPtMn-based Top-pinning Spin Valves

Author(s): BAI Ru, QIAN Zheng-Hong, LI Jian-Ping, SUN Yu-Cheng, ZHU Hua-Chen, LI Ling-Wei, LI Yuan, HUO De-Xuan, PENG Ying-Zi
Process optimization and evaluation of novel baicalin solid nanocrystals

Author(s): Yue PF | Li Y | Wan J | Wang Y | Yang M | Zhu WF | Wang CH | Yuan HL
ASSESSMENT AND UTILIZATION OF AGRICULTURAL RESIDUE RESOURCES IN HENAN PROVINCE, CHINA

Author(s): Zhi-Wei Wang, | Ting-Zhou Lei, | Xiao-Yu Yan, | Ying-Li Li, | Xiao-Feng He, | Jin-Ling Zhu
Changes of enzyme activities in lens after glaucoma trabecular resection

Author(s): Jian-Ping Wang | Yong Ma | Yu-Shun Xue | Xuan-Yi Che | De-Xiu Zhang | Tao Zhu | Jing Li | Rui Shi | Gui-E Zhao
Expression of uncarboxylated matrix Gla protein in ankylosing spondylitis and its significance

Author(s): Han-qing HUANG | Li-xin ZHU | Liu-yang LI | Jun QIAN | Kun WANG
Parthenolide Is Neuroprotective in Rat Experimental Stroke Model: Downregulating NF-B, Phospho-p38MAPK, and Caspase-1 and Ameliorating BBB Permeability

Author(s): Lipeng Dong | Huimin Qiao | Xiangjian Zhang | Xiaolin Zhang | Chaohui Wang | Lina Wang | Lili Cui | Jingru Zhao | Yinxue Xing | Yanhua Li | Zongjie Liu | Chunhua Zhu
Prevalence and risk factors of gallbladder polypoid lesions in Chinese petrochemical employees

Author(s): Yu-Shan Mao | Yi-Feng Mai | Fu-Jun Li | Yan-Ming Zhang | Ke-Min Hu | Zhong-Li Hong | Zhong-Wei Zhu
Epidemiologic features of child unintentional injury in rural PuCheng, China

Author(s): Shaohua Li | Zhiru Tang | Xiujun Zhang | Lilun Yan | Shidong Wang | Guoqi Liu | Guo Zhang | Mingxing Zhu | David C. Schwebel | Yehuan Sun
Cascading cis-Cleavage on Transcript from trans-Acting siRNA-Producing Locus 3

Author(s): Changqing Zhang | Guangping Li | Jin Wang | Shinong Zhu | Hailing Li
Luteolin Inhibits Inflammatory Responses via p38/MK2/TTP-mediated mRNA Stability

Author(s): Wanling Wu | Dongye Li | Yu Zong | Hong Zhu | Defeng Pan | Tongda Xu | Tao Wang | Tingting Wang
The deformation prediction of mine slope surface using PSO-SVM model

Author(s): Sunwen Du | Jin Zhang | Jingtao Li | Qiaomei Su | Wenbo Zhu | Yuejuan Chen
Multiple-symbol Differential Sphere Decoding for Network Coding

Author(s): Xinqiang Han | Xiaoping Jin | Zhengquan Li | Ruixin Zhu
A Hardware Time Stamping Method for PTP Messages Based on Linux system

Author(s): Zhi Li | Zhen-lin Zhong | Wang-chun Zhu | Bin-yi Qin
Fabrication and Characterization of n-ZnO/n-Si Heterojunction

Author(s): Chao Xiong | Weihong Li | Hailin Xu | Lei Chen | Hongchun Yuan | Xifang Zhu | Yan Zhang | Xiangcai Zhou
Mobile Computing Clouds Interactive Model and Algorithm Based On Multi-core Grids

Author(s): Liu Lizhao | Zhu Shunzhi | Sun Zhonghai | Li Qi
A Bayesian Approach to Estimate the Prevalence of Schistosomiasis japonica Infection in the Hubei Province Lake Regions, China

Author(s): Xin Xia | Hui-Ping Zhu | Chuan-Hua Yu | Xing-Jian Xu | Ren-Dong Li | Juan Qiu
Study on an Energy-aware Routing Algorithm for Agriculture WSN

Author(s): Huarui Wu | Chunjiang Zhao | Li Zhu
Predictive Function Control for Communication-Based Train Control (CBTC) Systems

Author(s): Bing Bu | Jingwei Yang | Shuhuan Wen | Li Zhu
End-Point Contact Force Control with Quantitative Feedback Theory for Mobile Robots

Author(s): Shuhuan Wen | Jinghai Zhu | Xiaoli Li | Ahmad B. Rad | Xiao Chen
A Visual Navigation Method of Mobile Robot Using a Sketched Semantic Map

Author(s): Xinde Li | Xiulong Zhang | Bo Zhu | Xianzhong Dai
Adaptive Hierarchical Control for the Muscle Strength Training of Stroke Survivors in Robot-aided Upper-limb Rehabilitation

Author(s): Guozheng Xu | Aiguo Song | Lizheng Pan | Huijun Li | Zhiwei Liang | Songhao Zhu | Baoguo Xu | Jinfei Li
An improved Robust Sparse Coding for Face Recognition with Disguise

Author(s): Dexing Zhong | Peihong Zhu | Jiuqiang Han | Shengbin Li
Matrix Metalloproteinases: Inflammatory Regulators of Cell Behaviors in Vascular Formation and Remodeling

Author(s): Qishan Chen | Min Jin | Feng Yang | Jianhua Zhu | Qingzhong Xiao | Li Zhang
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona