Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Zuhong Lu"

ADD TO MY LIST
 
Single-cell sequencing analysis characterizes common and cell-lineage-specific mutations in a muscle-invasive bladder cancer

Author(s): Li Yingrui | Xu Xun | Song Luting | Hou Yong | Li Zesong | Tsang Shirley | Li Fuqiang | Im Kate | Wu Kui | Wu Hanjie | Ye Xiaofei | Li Guibo | Wang Linlin | Zhang Bo | Liang Jie | Xie Wei | Wu Renhua | Jiang Hui | Liu Xiao | Yu Chang | Zheng Hancheng | Jian Min | Nie Liping | Wan Lei | Shi Min | Sun Xiaojuan | Tang Aifa | Guo Guangwu | Gui Yaoting | Cai Zhiming | Li Jingxiang | Wang Wen | Lu Zuhong | Zhang Xiuqing | Bolund Lars | Kristiansen Karsten | Wang Jian | Yang Huanming | Dean Michael | Wang Jun
Mini-clusters with mean probabilities for identifying effective siRNAs

Author(s): Xingang Jia | Lu Zuhong | Han Qiuhong
Next-Generation Sequencing of MicroRNAs for Breast Cancer Detection

Author(s): Qian Wu | Zuhong Lu | Hailing Li | Jiafeng Lu | Li Guo | Qinyu Ge
Global Egr1-miRNAs Binding Analysis in PMA-Induced K562 Cells Using ChIP-Seq

Author(s): Wei Wang | Dequang Zhou | Xiaolong Shi | Chao Tang | Xueying Xie | Jing Tu | Qinyu Ge | Zuhong Lu
High-Throughput Sequencing of MicroRNAs in Adenovirus Type 3 Infected Human Laryngeal Epithelial Cells

Author(s): Yuhua Qi | Jing Tu | Lunbiao Cui | Xiling Guo | Zhiyang Shi | Shuchun Li | Wenting Shi | Yunfeng Shan | Yiyue Ge | Jun Shan | Hua Wang | Zuhong Lu
Detection of HIV cDNA Point Mutations with Rolling-Circle Amplification Arrays

Author(s): Lingwei Wu | Quanjun Liu | Zhongwei Wu | Zuhong Lu
Association Study between BDNF Gene Polymorphisms and Autism by Three-Dimensional Gel-Based Microarray

Author(s): Lu Cheng | Qinyu Ge | Pengfeng Xiao | Beili Sun | Xiaoyan Ke | Yunfei Bai | Zuhong Lu
An Emulsion System Based on a Chip Polymerase Chain Reaction

Author(s): Qinyu Ge | Pinfei Yu | Yunfei Bai | Zuhong Lu
Enzyme Chemiluminescence Immuno Assay of Free hCGβ in Serum Based on Superparamagnetic Polymer Microbeads

Author(s): Xiaoying Guo | Yueping Guan | Bin Yang | Yongning Wang | Hualong Lan | Wentang Shi | Zhenghui Yang | Zuhong Lu
Protein Arrays for Multidrug-resistance in Human Leukemia Cell Determination

Author(s): Juan Du | Baoan Chen | Chunxiu Zhang | Xiaoxing Xu | Jian Cheng | Feng Gao | Zuhong Lu
Assembly method fabricating linkers for covalently bonding DNA on glass surface

Author(s): Jiong Li | Hong Wang | Yujie Zhao | Lu Cheng | Nongyue He | Zuhong Lu
Investigation of DNA-protein Sequence-Specific Interactions with a ds-DNA Array

Author(s): Yunfei Bai | Qinyu Ge | Jinke Wang | Tongxiang Li | Quanjun Liu | Zuhong Lu
A novel method to quantify local CpG methylation density by regional methylation elongation assay on microarray

Author(s): Zhang Dingdong | Wang Yan | Bai Yunfei | Ge Qinyu | Qiao Yingjuan | Luo Junfeng | Jia Chao | Lu Zuhong

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program