Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "yamin li"

ADD TO MY LIST
 
Competitive Performance of Carbon “Quantum” Dots in Optical Bioimaging

Author(s): Li Cao, Sheng-Tao Yang, Xin Wang, Pengju G. Luo, Jia-Hui Liu, Sushant Sahu, Yamin Liu, Ya-Ping Sun
Node-to-Set Disjoint-Paths Routing in Recursive Dual-Net

Author(s): Yamin Li | Shietung Peng | Wanming Chu
Effect of Zr addition on precipitates in K4169 superalloy

Author(s): Li Yamin | Liu Hongjun | Liu Jie
Staged surgical treatment for severe and rigid scoliosis

Author(s): Yamin Shi | Li Li | Xing Wei | Tianjun Gao | Yupeng Zhang
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona