Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Athanasios Tzavaras"

ADD TO MY LIST
 
Citizen’s needs in primary health care in Greece

Author(s): Olga Kadda | Apostolia Marvaki | Athanasios Tzavaras | Katerina Mazgala | Theodoros Palios | Nicolaos Kontas | Zacharenia Androulaki
Improvement of long-term outcome in schizophrenia: switching to risperidone long-acting injectable

Author(s): Aidonopoulos Apostolos | Kanistras Anastasios | Karastergiou Anastasia | Karavatos Athanasios | Katsafouros Konstantinos | Kontis Konstantinos | Mavreas Venetsanos | Tzanakaki Maria | Tzavaras Nikolaos | Tzebelikos Errikos
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions