Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Ju-Sheng Lin"

ADD TO MY LIST
 
Effects of two novel nucleoside analogues on different hepatitis B virus promoters

Author(s): Xing-Xing He, Ju-Sheng Lin, Ying Chang, Ying-Hui Zhang, Yan Li, Xiao-Yan Wang, Dong Xu, Xiao-Ming Cheng
Efficacies of -L-D4A against hepatitis B virus in 2.2.15 cells

Author(s): Lin-Lin Gao, Xiao-Yan Wang, Ju-Sheng Lin, Ying-Hui Zhang, Yan Li
RASSF2 Induces Activated Ras-Dependent Cell Growth Inhibition and Apoptosis in Human Pancreatic Cancer Cells

Author(s): Jing-Hua Ren | Ju-Sheng Lin | Wen-Shan He | Xue-Mei Sun | Pei-Yuan Li | Ying Chang | Yao Liu | Chao Li | Xin-Sheng Gao
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program