Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Runhui Liu"

ADD TO MY LIST
 
Bioinformatics Analysis for the Antirheumatic Effects of Huang-Lian-Jie-Du-Tang from a Network Perspective

Author(s): Haiyang Fang | Yichuan Wang | Tinghong Yang | Yang Ga | Yi Zhang | Runhui Liu | Weidong Zhang | Jing Zhao
Effects of DC Discharge Type on Plasma Collisional Absorption of Electromagnetic-Wave

Author(s): Runhui Wu | Shengjun Zhang | Jiaqi Liu, Aimin Ren | Gang Meng | Hongyan Liu
Metabolomic Study of Collagen-Induced Arthritis in Rats and the Interventional Effects of Huang-Lian-Jie-Du-Tang, a Traditional Chinese Medicine

Author(s): Rongcai Yue | Ling Zhao | Yaohua Hu | Peng Jiang | Shuping Wang | Li Xiang | Wencong Liu | Lei Shan | Weidong Zhang | Runhui Liu
Metabolomic Strategy for Studying the Intervention and the Synergistic Effects of the Shexiang Baoxin Pill for Treating Myocardial Infarction in Rats

Author(s): Li Xiang | Peng Jiang | Shuping Wang | Yaohua Hu | Xiaojun Liu | Rongcai Yue | Weidong Zhang | Runhui Liu
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil